Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Narva linna reservfondi kasutamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2013, 34

Narva linna reservfondi kasutamise kord

Vastu võetud 08.09.2011 nr 8
jõustumine 01.01.2012

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Narva linna reservfondi moodustamine

  Narva linna reservfond (edaspidi Linnavalitsuse reservfond) moodustatakse iga-aastaselt linna eelarve kulude koosseisus.

2. peatükk Eraldised reservfondist 

§ 2.   Linnavalitsuse reservfondist tehtavad eraldised on sihtotstarbelised.

§ 3.   Eraldised linnavalitsuse reservfondist

  (1) Linnavalitsuse reservfondist võib teha eraldisi järgmisteks ettenägemata kuludeks:
  1) ülelinnalise tähtsusega kuludeks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida ning ühekordsete ülelinnalise tähtsusega ürituste toetamiseks;
  2) arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab eelarves kavandatud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi ja linna õigusaktidest;
  3) välisabist või laenulepingust linnale tulenevate kohustustega seotud täiendavate kulude; samuti kulude, mida ei arvestatud eelarve koostamisel, katmiseks;
  4) hüvituse maksmiseks teenistusest vabastamisel;
  5) ühekordsete toetuste maksmiseks tegutsevatele mittetulunduslikele organisatsioonidele, mille tegevus on suunatud lastele, noortele, peredele, vanuritele ja puuetega inimestele (sh kultuuri-, spordi- ja huvialategevuseks, ürituste korraldamiseks ja tähtpäevade tähistamiseks), kuid mitte rohkem 50% ürituse eelarve summast;
  6) muude ettenägemata kulude katmiseks.

  (2) Eelarveaasta kestel linnavolikogu otsusega moodustatavate ametiasutuste või nende struktuuriüksuste finantseerimiseks võib volikogu lubada linnavalitsusel katta vastavad kulud reservfondist.

3. peatükk Reservfondist raha eraldamise taotlemine 

§ 4.   Taotluse esitamine ja linnavalitsuse korralduse (edaspidi korraldus) eelnõu koostamine raha eraldamiseks linnavalitsuse reservfondist.

  (1) Taotluse linnavalitsuse reservfondist raha eraldamiseks esitab taotleja vastava valdkonna eest vastutavale linnavalitsuse ametile või osakonnale (edaspidi linnaasutus). Juhul kui taotlejaks on linnaasutus siis esitab ta nimetatud antud punktis taotluse linnavalitsuse reservfondist raha eraldamiseks Narva Linnavalitsusele. Taotluse esitaja lisab taotlusele seletuskirja üksikasjaliku arvestusega taotletava summa kohta (nii tulu- kui ka kulueelarve) ning põhjendustega raha kasutamise otstarbe ja raha kasutamise eeldatava perioodi kohta.

  (2) Linnaasutus, kes ise taotleb või kellele esitati taotlus linnavalitsuse reservfondist raha eraldamiseks vormistab taotluse alusel kirja-taotluse ja seletuskirja, kus tuleb märkida kuluklassifikaator, sh. osa, peatükk, artikkel, alaartikkel ja tegevusala.

  (3) Korralduse eelnõu raha eraldamiseks reservfondist koostab Rahandusamet.

  (4) Korralduse eelnõus tuleb märkida:
  1) linnaasutus, millele raha eraldatakse;
  2) juhul kui raha eraldatakse linnaasutuse kaudu muule raha taotlejale, tuleb märkida ka eraldise tegelik saaja;
  3) eraldise summa;
  4) raha eraldamise sihtotstarve;
  5) kuluklassifikaator, sh osa, peatükk, artikkel ja tegevusala.

  (5) Taotlus ning selle juurde lisatud materjal säilitatakse Rahandusametis.

§ 5.   Korralduse eelnõu esitamine ja menetlemine toimub linnavalitsuse reglemendis sätestatud korras.

  (1) Paragrahvi 4 lõikes 2 nimetatud seletuskiri ning korralduse aluseks oleva taotluse ja selle juurde kuuluvad materjalid esitatakse Rahandusametile läbivaatamiseks 7 päeva enne linnavalitsuse korralist istungit.

  (2) Rahandusamet vaatab esitatud dokumendid linnavalitsuse reservfondist raha eraldamiseks läbi, hinnates selle põhjendatust ning vastavust käesolevas korras sätestatud tingimustele.

  (3) Juhul kui esitatud materjalid on puudulikud, tagastab finantsteenistus materjalid taotluse esitajale puuduste kõrvaldamiseks.

  (4) Vajadusel Rahandusametil on õigus teostada eelnevat kontrolli esitatud taotluse põhjenduse üle.

4. peatükk Raha eraldamine, arvestus, aruandlus ja kontroll 

§ 6.   Raha eraldamise otsustamine ja raha eraldamine.

  (1) Raha linnavalitsuse reservfondist eraldatakse linnavalitsuse korralduse alusel ja selle koopia esitatakse Rahandusametile ja eraldise saajale.

  (2) Reservfondist eraldise saaja võib reservist eraldatud summa ulatuses teha kulutusi pärast linnavalitsuse vastava korralduse jõustumist. Reservfondist eraldatud raha tuleb kasutada rangelt otstarbekohaselt.

§ 7.   Arvestus ja aruandlus.

  (1) Rahandusamet avab linnaasutusele, kellele reservfondist raha eraldati, täiendava finantseerimislimiidi ühe nädala jooksul pärast linnavalitsuse korralduse jõustumist ja korralduse koopia kättesaamisest arvates.

  (2) Täiendav finantseerimislimiit avatakse korraldusel näidatud klassifikaatori alusel.

  (3) Linnaasutused kajastavad reservfondi eraldiste kasutamist oma raamatupidamisarvestuses RF-koodiga (allikas).

  (4) Linnavalitsuse reservfondi eraldiste kohta peab arvestust Rahandusamet.

  (5) Linnavalitsuse korraldused reservfondist raha eraldamisest on kõigile kättesaadavad.

  (6) Linnaasutused esitavad Rahandusametile aruanded reservfondist eraldatud raha kasutamisest 3, 6 ja 9 kuu tulemuste kohta aruandeperioodile järgneva kuu 25. kuupäevaks ja 12 kuu eest asutuse raamatupidamise aastaaruande koosseisus.

  (7) Rahandusamet esitab linnavalitsusele ülevaate linnavalitsuse reservfondi kasutamisest koos ülevaatega linna eelarve täitmisest.

  (8) Linnavalitsus esitab Linnavolikogule ülevaate reservfondi kasutamise kohta kaks korda aastas – esimese poolaasta kohta ning koos eelarve täitmise aastaaruande esitamisega.

§ 8.   Kontrolli teostamine reservfondi vahendite kasutamise kohta.

  (1) Linnaasutused tagavad reservfondist eraldatud vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise ametiasutuses ja tema hallatavates asutustes. Juhul kui vahendid eraldatakse ametiasutuse kaudu eraõiguslikele juriidilistele isikutele sõlmib ametiasutus nendega eelnevalt lepingu eraldise kasutamise ja aruande esitamise kohta.

  (2) Rahandusametil on õigus teostada kontrolli reservfondi vahendite kasutamise osas.

  (3) Kui kontrolli käigus tuvastatakse, et asutus on reservfondi vahendeid kasutanud mittesihipäraselt, on Linnavalitsusel õigus vähendada selle summa võrra finantseerimist samal ajal suurendades reservfondi ning karistuseks mitte eraldada (jätta eraldamata) sellele asutusele aasta jooksul vahendeid reservfondist.

  (4) Reservfondist eraldatud rahaliste vahendite kasutamata jääk või mittesihipäraselt kasutatud vahendid kantakse tagasi reservfondi.

  (5) Paragrahvi 8 lõikes 4 märgitud reservfondist eraldatud vahendite jääk, tagastatakse linnaasutuse poolt järgnevate perioodide jooksva finantseerimise vähendamise teel, vastavalt Linnavalitsuse korraldustele.

  (6) Vastavalt antud korra § 8 lõikele 1, reservfondist eraldatud vahendite kasutamise lepingu sõlmimisel, peab aruandluses olema näidatud kohustus tagastada saadud vahendid, kui saaja:
  1) kasutas saadud vahendeid mittesihipäraselt;
  2) reservfondist rahaliste vahendite saamisel esitas valeandmeid;
  3) ei esitanud aruandeid vahendite kasutamise kohta;
  4) ei võimaldanud reservfondivahendite kasutamise kontrollimist.

  (7) Reservfondist vahendite eraldamise taotlused tagastatakse taotlejale läbivaatamata järgneva kolme aasta jooksul juhul, kui ei ole täidetud vähemalt üks eelpooltoodud kohustusest.

§ 9.   Narva Linnavolikogu 29.06.2006.a määrust nr 26 „Narva linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks alates 01.01.2012.a.

§ 10.   Määrus jõustub alates 01.01.2012.a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json