Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2014, 4

Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord

Vastu võetud 26.02.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel

§ 1.   Eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesoleva korra eesmärk on toetada erateede omanikke erateede ehitus- ja remonditööde teostamisel Kadrina valla haldusterritooriumil.

  (2) Käesolev kord reguleerib Kadrina vallas asuvate erateede ehitus- ja/või remonttööde teostamiseks antavate toetuste taotlemist, menetlemist ja väljamaksmist.

§ 2.   Toetuse taotleja

  Erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetust (edaspidi toetus) on õigus saada füüsilisel isikul või isikutel (edaspidi nimetatud taotleja või taotlejad), kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla haldusterritooriumil erateed või kasutavad erateed teeservituudi või kirjaliku kokkuleppe alusel.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Ühe tee või teelõigu kohta saab esitada ühe taotluse. Juhul, kui tee läbib mitme maaomaniku kinnistut, tuleb esitada maaomanike ühine taotlus või teiste maaomanike kirjalik nõusolek või taotleja kasuks seatud teeservituudi väljavõte notari notariaalaktist.

  (2) Taotleja (taotlejad) või tema poolt volitatud isik esitab Kadrina Vallavalitsusele:
  1) vormikohase taotluse (Lisa 1, Eratee ehitus- ja remonditööde toetamise taotlusvorm) ja selle kohustusliku lisadokumendi, milleks on Maaameti geoportaali kaardirakenduse väljatrükile mõõtkavas 1:5000 kantud tee või teelõigu asukoha skeem.
  2) Tee ehitus- ja remonditöid teostava ettevõtte hinnapakkumise koopia koos tee ehitus-remonditöid teostava ettevõtte pädevust tõendava dokumendi (väljatrükk majandustegevuse registrist või Maanteeameti poolt välja antud teehoiutööde tegevusluba) koopiaga.

  (3) Taotleja ei tohi omada taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevust Kadrina valla ja Eesti Vabariigi ees.

§ 4.   Toetuse suurus

  Toetuse suuruseks ühe eratee või teelõigu kohta aastas on 50% teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot aastas.

§ 5.   Toetuse andmine

  (1) Kadrina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) kuulutab välja peale valla vastava aasta eelarve vastuvõtmist, kuid hiljemalt 1. aprilliks, toetuse taotluste vastuvõtmise.

  (2) Toetuse saamiseks esitab taotleja vallavalitsusele käesoleva korra § 3 kohased dokumendid hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul peale toetuste taotluste vastuvõtmise väljakuulutamist, mille alusel vallavalitsus kinnitab toetuse taotlejate nimekirja.

  (3) Vallavalitsus moodustab taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjoni ning nimetab komisjoni esimehe.

  (4) Komisjoni ülesanded:
  1) komisjoni töövormiks on koosolek, koosoleku kvoorum on 2/3 komisjoni liikmete üldarvust ja koosolek protokollitakse ning protokollile kirjutavad alla kõik koosolekust osa võtnud komisjoni liikmed;
  2) valib komisjoni aseesimehe;
  3) tutvub enne rahastamisettepanekute tegemist kohapeal iga toetuse taotluses kirjeldatuga;
  4) vaatab läbi ja esitab vallavalitsusele ettepanekud taotluste rahastamiseks tulenevalt käesoleva korra §-st 2 ja §-st 3 10 tööpäeva jooksul arvates toetuse taotluste esitamise tähtaja lõppemisest.

  (5) Taotluste hindamise aluseks on Kadrina valla aasta eelarves eraldatud rahaline piir ja järgmised hindamiskriteeriumid:
  1) taotluses nimetatud majapidamistes elavate ja rahvastikuregistris elukohaga Kadrina vald olevate isikute arv jooksva aasta 1. jaanuari seisuga – 10 punkti üks elanik;
  2) taotluses nimetatud majapidamistes elavate ja rahvastikuregistris elukohaga Kadrina vald olevate kuni 18-aastaste laste arv jooksva aasta 1. jaanuari seisuga – 10 punkti üks laps;
  3) tee teeninduspiirkonnas elavad ja rahvastikuregistris elukohaga Kadrina vald jooksva aasta 1. jaanuari seisuga olevad ning teed kasutavad elanikud – 10 punkti üks elanik;
  4) varasem omavalitsuse või riigi eelarvest toetuse mittesaamine – 10 punkti.

  (6) Võrdsete hindamistulemuste puhul pannakse pingereas ettepoole need taotlused, milles on enam kuni 18-aastaseid lapsi.

  (7) Vallavalitsus menetleb komisjoni ettepanekuid 10 tööpäeva jooksul peale vallavalitsusse saabumist ja saadab toetuse taotlejale väljavõtte vallavalitsuse korraldusest taotluse abikõlbulikkuse kohta.

  (8) Toetuse väljamaksmine toimub:
  1) peale tööde teostamist esitab abikõlbulikuks tunnistatud taotleja vallavalitsusele tööde üleandmise-vastuvõtmise akti (Lisa 2, Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt) koopia, arve koopia ja arve omaosaluse tasumist tõendava maksekorralduse koopia hiljemalt kolme kuu jooksul peale abikõlbulikuks tunnistamisest;
  2) vallavalitsuse komisjon kontrollib kohapeal tehtud tööde vastavust taotlusele, vormistab kontrollakti (Lisa 3, Kontrollakt) ja esitab akti vallavalitsusele;
  3) vallavalitsus teeb peale käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nõuete täitmist toetuse väljamaksmise otsuse 14 tööpäeva jooksul;
  4) toetus kantakse töö teostaja arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse väljamaksmise otsuse tegemisest vallavalitsuse poolt.

  (9) Vallavalitsusel on õigus keelduda toetuse andmisest või nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid, kui taotleja:
  1) ei vasta käesolevale korra §-s 2 nimetatud tingimustele;
  2) on esitanud valeandmeid.

  (10) Vallavalitsus avalikustab peale toetuste positiivsete rahastamisotsuste langetamist oma veebilehel järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nime;
  2) taotluse nimetuse;
  3) toetuse kogumaksumuse.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 2013. aasta 24. aprilli määrus nr 71 „Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord“.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Reisner
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Eratee ehitus-ja remonditööde toetamise taotlusvorm

Lisa 2 Tööde üleandmise-vastuvõtmise akt

Lisa 3 Kontrollakt

/otsingu_soovitused.json