KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Harku valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2014, 19

Harku valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 27.02.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Harku valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Harku valla territooriumil.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile loomapidajatele.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loom on koer või kass;
  2) loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on loom või kes peab kokkuleppel omanikuga looma rendi- või muu lepingulise suhte alusel;
  3) hulkuv loom on märgistamata loom, kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest lahti pääsenud märgistamata või märgistatud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi;
  4) looma märgistamine on tegevusluba omava veterinaararsti poolt loomale mikrokiibi paigaldamine;
  5) avalik koht on üldkasutatav vabaks liikumiseks avatud piirkond (tee, tänav, park, väljak, parkla, supluskoht, ühissõiduk jne);
  6) häirimine on eeskirja mittetäitmisest tulenev kaaskodanike rahu rikkuv ja toiminguid takistav tegevus;
  7) ohustamine on kaaskodanike elu, tervist või vara ohtu seadev tegevus;
  8) supluskoht on inimestele puhkamiseks mõeldud ala veekogu ääres. Supluskohtade asukohad on näidatud eeskirja lisaks 1 oleval skeemil;
  9) suplushooaeg on ajavahemik 1. juunist kuni 31. augustini.

§ 3.   Loomapidamise nõuded

  (1) Looma on lubatud pidada omaniku nõusolekul.

  (2) Juriidilisest isikust loomapidaja on kohustatud määrama looma eest vastutava isiku.

  (3) Loomapidaja kannab täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimise nõuded

  (1) Loomapidaja on kohustatud koristama avalikus kohas oma looma väljaheited.

  (2) Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda.

  (3) Kaaskodanike ja loomade ohutuse tagamiseks tohib looma avalikku kohta viia jalutusrihmaga ohjatult või kandevahendis, mis ei ohusta tema tervist ja millest ta omal tahtel välja ei pääse.

  (4) Ühissõidukis peab loom olema jalutusrihmaga ohjatud või käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõuetele vastavas kandevahendis. Hammustamise vältimiseks peab koer kandma suurihma või suukorvi.

  (5) Looma tohib jätta lahtipääsemist välistaval viisil jalutusrihmaga kinnitatult hoone juurde mõistlikuks ajaks (kaupluses, pangas, apteegis viibimine jne), mil loomapidaja viibib selles hoones, kui seejuures ei häirita ega ohustata avalikku korda, inimesi, liiklust ega looma tervist. Hammustamise vältimiseks peab koer kandma suurihma või suukorvi.

  (6) Loomapidaja on kohustatud tagama kaaskodanike ohutu liiklemise (maanteel, tänaval, metsateel, jalgteel, jalgrattateel, kergliiklusteel jne)..

  (7) Jalutusrihmaga ohjamata koeraga võib avalikus kohas viibida selleks ettenähtud kohtades (tarastatud aedik koertele, koerte treenimisalad).

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) välistama tema omandis või valduses olevalt territooriumilt looma väljapääsemise;
  2) tagama tema omandis või valduses olevale territooriumile loomapidaja loal sisenevate ja seal viibivate isikule ohutuse;
  3) välistama looma poolt teise looma või inimese ohustamise ja kahju tekitamise. Võimalikest ohtudest on loomapidaja kohustatud kaaskodanikke hoiatama;
  4) tagama tema omandis või valduses olevale territooriumile sisenevate ja seal viibivate ameti- ja tööülesandeid täitvate isikute ohutuse;
  5) järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid;
  6) tagama looma märgistamise ja registreerimise vastavas registris;
  7) esitama nõudmisel vaktsineerimist tõendavad dokumendid, juhul kui tema loom on hammustanud inimest või looma;
  8) looma tavapärasest kõrvalekalduva käitumise (liigne loidus, agressiivsus jne) korral viivitamatult pöörduma tegevusluba omava veterinaararsti (edaspidi veterinaararst) poole;
  9) looma hukkumisel teadmata põhjusel, pöörduma veterinaararsti poole hukkumise põhjuse selgitamiseks;
  10) tasuma looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud;
  11) järgima looma pidades muuhulgas Harku valla avaliku korra eeskirja.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada loomal reostada hoone ühiskasutuses olevaid ruume ja ühiskasutuses olevat territooriumi;
  2) viia looma üldkasutatava asutuse ruumi ja territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid;
  3) suplushooajal kl 10.00-20.00 loomaga viibida, sealhulgas ujutada ja pesta looma supluskohtades, välja arvatud selleks ettenähtud kohtades;
  4) ujutada ja pesta looma avalikes purskkaevudes ning tiikides.

§ 6.   Eeskirja rakendamise erisused juhtkoera ja teenistuskoera suhtes

  Vaegnägijat saatva juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes ei rakendata:
  1) eeskirja paragrahvi 4 lõikes 4 sätestatud nõuet viibida ühissõidukis jalutusrihmaga ohjatult või kandevahendis ning suukorvistatult või suurihmastatult;
  2) eeskirja paragrahvi 5 lõike 2 punktis 2 sätestatud keeldu siseneda üldkasutatava asutuse ruumi ja territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid;
  3) eeskirja paragrahvi 5 lõike 2 punkti 3 sätestatud keeldu viibida suplushooajal kella 10.00-20.00 supluskohtades, välja arvatud ujutamise ja pesemise osas.

§ 7.   Hulkuva looma toitmine

  Hulkuva looma järjepidev toitmine on keelatud.

§ 8.   Hulkuva looma püüdmine, varjupaigas pidamine ja hukkamine

  (1) Hulkuva looma püüdmist korraldab loomapidaja või Harku Vallavalitsus. Varjupaika toimetamist korraldab Harku Vallavalitsus.

  (2) Püütud loom paigutatakse varjupaika, kus teda hoitakse 14 päeva, arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud.

  (4) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale või hukatakse.

§ 9.   Looma vaktsineerimine, märgistamine ja registreerimine

  (1) Loom peab kandma märgistusena veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi ning olema registreeritud Harku valla lemmikloomade registris (edaspidi „register“).

  (2) Omanikul on soovitav paigaldada loomale kaelarihm, millele on märgitud omaniku kontakttelefoni number ja/või elukoha aadress.

  (3) Omanik peab laskma looma märgistada hiljemalt kolmekuuseks saamiseks.

  (4) Omandatud vanem kui kolmekuune loom tuleb lasta märgistada viie tööpäeva jooksul omandamise päevast arvates.

  (5) Looma vaktsineerib ja märgistab tegevusluba omav veterinaararst.

  (6) Looma vaktsineerimise, märgistamise ja registreerimisega seotud kulutused kannab looma omanik.

  (7) Looma vaktsineerimist reguleeritakse loomatauditõrje seaduse ja selle alusel vastu võetud õigusaktidega.

  (8) Looma kadumisest või surmast peab omanik 14 päeva jooksul teatama registri volitatud töötlejat.

  (9) Omanik on kohustatud looma märgistamisel, vaktsineerimisel ja registreerimisel esitama vähemalt järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, elukoht, telefoninumber, e-posti aadress;
  2) looma sugu, nimi, sünniaeg, asukoht, tõug või tõuta looma puhul looma välimuse lühikirjeldus, eritunnused.

  (10) Looma registreering kehtib 20 aastat, mille möödudes registrikanne kustutatakse.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad Harku Vallavalitsus ning Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Harku Vallavolikogu 29. märtsi 2007 määrus nr 8 “Harku valla koerte ja kasside pidamise eeskiri”.

  (2) Paragrahv 9 jõustub kasside märgistamise ja registreerimise osas 1. mail 2015.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arno Hirtentreu
Volikogu esimees

Lisa 1 Supluskohtade asukohad

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json