KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Vinni valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.11.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2014, 31

Vinni valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 24.11.2011 nr 20
RT IV, 18.10.2012, 21
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.02.2014RT IV, 08.03.2014, 1511.03.2014

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36² alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Vinni valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle

  (3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.

§ 2.   Mõisted

 
  1) Loomaks nimetatakse käesolevas eeskirjas koera või kassi.
  2) Loomapidaja on füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on loom või kes
  3) Hulkuv loom on omaniku järelvalveta või omanikuta loom.
  4) Häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus.
  5) Ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus.
  6) Avalik koht on üldiseks liikumiseks ja kasutamiseks mõeldud igasugune territoorium, hoone, rajatis või ruum (nt teed, tänavad, hoovid, haljasalad, pargid, parklad, ametiasutused, haridus-, tervishoiu- ja kultuuriasutused, toitlustusettevõtted, kauplused, majutusasutused, spordihooned, ühissõidukid jms).
  7) Varjupaik on hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht.
  8) Varjupaiga pidaja korraldab varjupaiga pidamist, hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist ja uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist.

§ 3.   Loomade pidamise nõuded

  (1) Loomade pidamine toimub piiratud, omanikule kuuluval või õiguslikul alusel tema kasutuses oleval territooriumil. Territoorium peab olema piiratud selliselt, et oleks välistatud looma väljapääsemine. Kui looma peetakse ketis, ei ole territooriumi piiramine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmine ja kallaletungi võimalus. Kortermajas lähtutakse lisaks käesolevale eeskirjale korteriühistu kodukorrast, ühise tegutsemise lepingust ja muudest elamu ühist haldamist reguleerivatest dokumentidest.

  (2) Loomapidaja kannab täit vastutust oma looma tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest ega ole seotud olukorraga, kus looma kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

  (3) Loomapidaja võib kassi pidada kinnises ruumis. Avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil võib pidada üksnes vaktsineeritud kassi.

  (4) Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks avalikku korda ega ohustaks teisi inimesi, nende vara ega loomi.

  (5) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

  (6) Inimest või teist looma hammustanud koer tuleb eraldada kõigist inimestest ja teistest loomadest kuni veterinaarse läbivaatuse tulemuste selgumiseni.

  (7) Keelatud on looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilise ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

  (8) Keelatud on lubada loomal häirida metsloomi ja linde, välja arvatud jahi ajal jahikoertel.

  (9) Loomapidajal tuleb tagada looma pidamiseks vajalikud tingimused vastavalt Põllumajandusministri 24. juuli 2008. määruses nr 76 “Lemmiklooma pidamise nõuded” sätestatule ning jahiseadusest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest tulenevaid nõudeid.

§ 4.   Loomaga avalikus kohas viibimine

  (1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud, registreeritud ja märgistatud. Avalikus kohas on keelatud viibida nakkusohtliku ning haige loomaga.

  (2) Loomaga avalikus kohas viibimisel peab omanik tagama järelvalve oma looma üle, vältimaks lahtipääsemist.

  (3) Koeraga avalikus kohas viibimisel peab koer olema jalutusrihma otsas ja kandma vajadusel suukorvi. Väikekoera võib hoida ka kinnises korvis või spetsiaalses transpordikastis või -puuris.

  (4) Kasse on ühissõidukis lubatud vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.

  (5) Jalutusrihmata koeraga võib avalikus kohas viibida koerte treenimisaladel ning inimasutusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelvalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

  (6) Koera võib jätta lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kus sellega ei ohusta koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse.

  (7) Pimedal ajal peab loomale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sama funktsdiooni täitev ese.

  (8) Looma võib jätta väljapääsemist välistataval moel varjulises kohas paiknevasse sõidukisse,

§ 5.   Loomapidaja kohustused

  (1) Loomapidaja on kohustatud:
  1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ning toitu;
  2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sh koristama oma looma poolt tekitatud reostuse;
  3) võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma kallaletungi teistele loomadele ja inimestele;
  4) välistama looma ärajooksmine, looma kadumisel korraldama viivitamata looma otsimist;
  5) tagama teenistuskohustuste täitmisel oleva ametiisiku ohutu sissepääsu oma territooriumile;
  6) looma haigestumise või teadmata põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma põhjuse väljaselgitamiseks;
  7) teavitama koheselt tervisekaitse- ja veterinaarasutust inimest hammustanud loomast või
  8) vaktsineerima oma looma marutaudi vastu hiljemalt kolme kuu vanuselt. Hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  9) jälgima muid õigusaktidega loomapidamisele kehtestatud nõudeid.

  (2) Loomapidajal on keelatud:
  1) lubada loomal reostada avalikku kohta s.h. hoone ühiskasutuses olevaid ruume. Kui loom on reostanud eelnimetatud kohti, on looma omanik kohustatud looma poolt tekitatud reostuse koheselt koristama.
  2) viibida loomaga avalikus kohas s.h. hoones, kuhu on paigaldatud vastava loomaga viibimist keelav märk;
  3) viibida loomaga rahvakogunemistel ja avalikel üritustel, kui see võib häirida ürituse läbiviimist või on korraldaja poolt keelatud;
  4) lubada loomal viibida spordiväljakutel, laste mänguväljakutel ja liivakastides.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2, 3 sätestatud nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera kohta.

§ 6.   Hulkuvad loomad

  (1) Järelvalveta jäetud ning hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, varjupaika toimetamist, varjupaigas pidamist, uue omaniku otsimist ning loomade hukkamist korraldab Vinni Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsuse) poolt valitud varjupaik lepingu alusel.

  (2) Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule.

  (3) Kinnipüütud loomi hoitakse varjupaigas üldjuhul 14 (neliteist) päeva. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut loomapidajat leida, viiakse läbi looma eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.

  (4) Omanikuga looma püüdmise, varjupaika toimetamise, varjupaigas pidamise, sealhulgas veterinaarülevaatuse kulud tasub loomapidaja. Ilma mikrokiibita varjupaika toimetatud looma omanik on kohustatud looma kättesaamisel tasuma looma märgistamise kulud. Loomapidaja väljendatud tahteavaldus loomast loobuda ei vabasta teda kulude kandmise kohustusest.

  (5) Hulkuvate loomade toitmist ning pidamist korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil reguleeritakse eelkõige antud eeskirjaga ja korterelamu kodukorraga. Hulkuva looma söötja peab koristama looma söötmisest tekkiva reostuse.

  (6) Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu-või abiruumides või õuealal, aga ka korterelamu üldkasutatavates ruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva eeskirjaga loomapidajale pandud kohustused.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatud kohustusi ei teki, kui isik on teatanud vallavalitsusele hulkuvast loomast.

  (8) Ohtliku koera võib hukata enesekaitseks, kui koera rünnak ohustab inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.

§ 7.   Koerte märgistamine ja registreerimine

  (1) Koer ja kass peab kandma märgistusena mikrokiipi. Enne 2012.aastat sündinud koerad võivad kanda märgistusena registreerimisnumbrit, mille koeraomanik kinnitab koera kaelarihmale. Registreerimisnumbri väljastab vallavalitsus. Mikrokiibi paigaldab tegevusluba omav veterinaararst.
[RT IV, 08.03.2014, 15 - jõust. 11.03.2014]

  (2) Kõik valla haldusterritooriumil peetavad koerad ja kassid peavad olema registreeritud Vinni valla lemmikloomaregistris (edaspidi: register). Teised lemmikloomad võib kanda registrisse loomapidaja soovi korral. Lemmiklooma märgistamise ja registreerimisega seotud kulud tasub loomaomanik.
[RT IV, 08.03.2014, 15 - jõust. 11.03.2014]

  (3) Loomaomanik peab koera ja kassi märgistama ja registreerima kümne päeva jooksul arvates päevast, mil koer või kass sai kolme kuuseks.
[RT IV, 08.03.2014, 15 - jõust. 11.03.2014]

  (4) Omandatud täiskasvanud koer või kass, kes on märgistamata ja registreerimata tuleb märgistada ja registreerida kümne päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui koer või kass on eelnevalt registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama registripidajat looma omaniku vahetumisest ja uue omaniku andmed kümne päeva jooksul omandamise päevast.
[RT IV, 08.03.2014, 15 - jõust. 11.03.2014]

  (5) Lemmiklooma registreering kestab 20 aastat, mille järel kanne kustutatakse.

  (6) Registreerimisel esitab loomapidaja järgmised andmed:
  1) omaniku nimi, telefoninumber ja elukoht;
  2) koera tõug, sugu, nimi, sünniaeg; värv, eritunnused või looma kirjeldus;
  3) muud andmed, mida näeb ette registri põhimäärus.

  (7) Looma kadumisest või surmast peab omanik 14 päeva jooksul teavitama vallavalitsust või tegema ise elektroonilise registrikande (www.eesti.ee).

  (8) Kõik valla territooriumil peetavad koerad peavad olema märgistatud ja kantud valla registrisse hiljemalt 31.detsember 2012.Kõik valla territooriumil peetavad kassid peavad olema märgistatud ja kantud valla registrisse hiljemalt 01.märts 2015.Käesolevat punkti ei rakendata koerte osas, kes on märgistatud ja registreeritud enne käesoleva määruse jõustumist.
[RT IV, 08.03.2014, 15 - jõust. 11.03.2014]

§ 8.   Vastutus

  (1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel kuni 100 trahviühiku suuruse rahatrahviga. Sama teo eest, kui see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.

  (2) Järelvalvet käesoleva eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ning politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 01.jaanuaril 2012.

/otsingu_soovitused.json