Teksti suurus:

Pühalepa Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 18

Pühalepa Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 29.02.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5, punkti 37 ja haldusmenetluse seaduse § 92 lg 4 alusel.

§ 1.   Pühalepa Vallavolikogu 17.12.2013 määruse nr 3 "Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord" muutmine

  Muuta määruse preambulit alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 17 alusel“.

§ 2.   Pühalepa Vallavolikogu 22.02.2010 määruse nr 3 "Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine

  Muuta määruse preambulit alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel“.

§ 3.   Pühalepa Vallavolikogu 22.02.2010 määruse nr 3 "Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord" muutmine

  (1) Muuta määruse § 3 lõige 1 punkt 1 alljärgnevalt: “1) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ühele vanemale, võõrasvanemale, eestkostjale või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;”.

  (2) Muuta määruse § 3 lõige 1 punkt 2 alljärgnevalt: “2) 16-18-aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale, võõrasvanemale, eestkostjale või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;“.

  (3) Muuta määruse § 6 lõige 1 alljärgnevalt:„(1) Hooldajatoetust makstakse: 1) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest 20 eurot kuus; 2) 16-18-aastase raske puudega lapse või 18-aastase ja vanema raske puudega isiku hooldamise eest 20 eurot kuus; 3) 16-18-aastase sügava puudega lapse või 18-aastase ja vanema sügava puudega isiku hooldamise eest 30 eurot kuus.“.

§ 4.   Pühalepa Vallavolikogu 28.10.2008 määruse nr 47 "Pühalepa valla sotsiaaleluruumide taotlemise, eraldamise ja kasutamise kord" muutmine

  Muuta määruse preambulit alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 41 ja § 42 alusel“.

§ 5.   Pühalepa Vallavolikogu 18.12.2007 määruse nr 32 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord“ muutmine

  Muuta määruse preambulit alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 113 lg 4 alusel“.

§ 6.   Pühalepa Vallavolikogu 18.12.2007 määruse nr 32 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord“ muutmine

  (1) Muuta määruse § 3 alljärgnevalt: “§ 3 Õigustatud isikud. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist osutatavaid sotsiaalteenuseid on õigustatud taotlema raske või sügava puudega lapse hooldusõigust omav isik või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Pühalepa vald”.

  (2) Muuta määruse § 4 punkt 3 alljärgnevalt: “3) sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme tuvastamise kohta;”.

§ 7.   Pühalepa Vallavolikogu 17.12.2013 määruse nr 4 „Pühalepa valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ja soodustustega sotsiaalteenuste ning vältimatu sotsiaalabi osutamise kord“ muutmine

  Muuta määruse preambulit alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel“.

§ 8.   Pühalepa Vallavolikogu 27.11.2012 määruse nr 44 „Täiendava lapsetoetuse taotlemise, määramise ja maksmise kord“ muutmine

  Muuta määruse preambulit alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel“.

§ 9.   Pühalepa Vallavolikogu 30.06.2008 määruse nr 45 „Koolimineku toetuse maksmise kord“ muutmine

  Muuta määruse preambulit alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel“.

§ 10.   Pühalepa Vallavolikogu 30.06.2008 määruse nr 45 „Koolimineku toetuse maksmise kord“ muutmine

  Muuta määruse § 2 lõige 3 alljärgnevalt: „(3) Toetuse suurus on 130 eurot.”.

§ 11.   Pühalepa Vallavolikogu 26. 05 2015 määruse nr 8 "Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel" muutmine

  (1) Muudetakse määruse pealkirjas ja määruse tekstis termin „eluruumi alalised kulud“ terminiga „eluasemekulud“.

  (2) Muuta määruse preambulit alljärgnevalt: „Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.”.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Toomas Remmelkoor
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json