SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 59

Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.12.2013 nr 3
RT IV, 20.12.2013, 95
jõustumine 23.12.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.02.2016RT IV, 08.03.2016, 1811.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 17 alusel.
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab koduteenuste loetelu, nende osutamise tingimused ja korra Pühalepa vallas

  (2) Koduteenus on isiku abistamine koduste ja kodu ning isikliku eluga seotud igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja asjaajamisel.

  (3) Koduteenuse osutamise eesmärk on isiku iseseisva toimetuleku tagamine harjumuspärases keskkonnas.

§ 2.   Koduteenustele õigust omavad isikud

  (1) Koduteenused on mõeldud isikutele, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt kõrvalabivajadus kodustes tingimustes igapäevaeluks vajalike toimingute sooritamisel ja väljaspool kodu asjaajamisel.

  (2) Koduteenuseid osutatakse isikutele või perekonnale, kes alaliselt või püsivalt elavad Pühalepa vallas ja kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Pühalepa vald ning kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kelle seadusjärgsetel ülalpidajatel ei ole võimalik tervislikel, majanduslikel või muudel mõjuvatel põhjustel ülalpeetavatele hooldust tagada.

§ 3.   Koduteenuste loetelu ja maht

  (1) Koduteenused on:
  1) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ning muu vajaliku ostmine ja koju toomine;
  2) abistamine toidu valmistamisel või valmistoidu koju toomine;
  3) küttematerjali tuppa toomine, abistamine kütmisel, prügi, tuha välja viimine, vee tuppa toomine;
  4) eluruumi koristamine ja korrastamine;
  5) riiete ja jalanõude hoolduse korraldamine, pesu pesemise korraldamine;
  6) terviseabi korraldamine, abistamine pere- või eriarstide külastamisel, põetamine lühiajalise haiguse korral;
  7) abistamine pesemisel ja korrastamisel või pesemisvõimaluste korraldamine;
  8) transporditeenuse osutamine või korraldamine ravi- või mõne muu asutuse külastamisel;
  9) vestlus, teabe edastamine ja abistamine ametiasutustes asjaajamisel.

  (2) Koduteenuse osutamisel on maksimaalne koristatav/köetav pind ühe isiku kohta 51 m2 või 2-toaline korter, kasutatakse kliendi kodus olevaid töövahendeid.

  (3) Koduteenuste loetelust osutatakse kliendile neid teenuseid, mis on talle vajalikud ja aitavad tagada tema igapäevase toimetuleku.

  (4) Koduteenuste paketid, nende hinnad ja nende eest tasumise korra kehtestab Pühalepa Vallavalitsus.

  (5) Hooldustöötaja osutab koduteenuseid üks kuni kaks korda nädalas sõltuvalt teenuse saaja abivajadusele.

  (6) Koduteenuseid osutatakse tööpäeviti kell 8.30-17.00, erandkorras muul ajal.

§ 4.   Koduteenuse taotlemine, määramine ja osutamine

  (1) Koduteenuse saamiseks esitab isik või tema seaduslik esindaja Pühalepa Vallavalitsusele kirjaliku taotluse. Koduteenuse vajadusest võivad teatada ka sugulased, naabrid, meditsiinitöötajad või teised isikud.

  (2) Pärast taotluse või teate saamist teeb Pühalepa Vallavalitsuse sotsiaaltöö eest vastutav ametnik koos hooldustöötajaga hiljemalt ühe nädala jooksul koduteenuseid sooviva isiku kodukülastuse, mille käigus täidetakse kliendikaart ja selgitatakse välja isiku toimetulekuvõime ning koduteenuse vajadus.

  (3) Koduteenuse osutamise vajaduse või sellest keeldumise otsustab Pühalepa Vallavalitsus hiljemalt viieteistkümne päeva jooksul lähtudes käesolevast korrast ja arvestades teenuse taotlemiseks vajaliku viimase dokumendi esitamise kuupäeva. Koduteenuse osutamise aluseks on Pühalepa Vallavalitsuse korraldus, mis väljastatakse taotlejale kirjalikult hiljemalt seitsme päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  (4) Koduteenust saama õigustatud isikuga sõlmitakse koduteenuse osutamise leping.

  (5) Koduteenuste osutamist korraldab ja nende üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaalnõunik.

§ 5.   Lepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

  (1) Koduteenuse osutamise aluseks on koduteenust vajava isiku või tema seadusliku esindaja ja Pühalepa Vallavalitsuse vahel sõlmitud kirjalik koduteenuste osutamise leping, mis koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb teenuse saajale ja teine koduteenuse osutajale.

  (2) Koduteenuse osutamise lepingus sätestatakse koduteenust vajava isiku ja koduteenuse osutaja õigused ja kohustused, kinnitatakse osutatavate teenuste loetelu, määratakse teenuse maht ning teenuse maksumus.

  (3) Koduteenuse osutamise lepingut võib poolte kokkuleppel täiendada, muuta või lõpetada.

§ 6.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json