SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 60

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 22.02.2010 nr 3
jõustumine 01.03.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.201001.01.2011
29.02.2016RT IV, 08.03.2016, 1811.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 ja § 26 alusel.
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Pühalepa valla eelarvest puudega isiku hooldajale või eestkostjale hooldajatoetuse määramist ja maksmist.

  (2) Hooldajatoetuse maksmise eesmärk on tagada puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab tema iseseisvat toimetulekut.

§ 2.   Üldsätted

  Hooldajatoetuse määramisel ja maksmisel kohaldatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, perekonnaseadust, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seadust, haldusmenetluse seadust ning hooldajatoetuse määramist ja maksmist käsitlevaid Vabariigi Valitsuse ja Pühalepa valla õigusakte.

§ 3.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetust makstakse igakuiselt:
  1) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse ühele vanemale, võõrasvanemale, eestkostjale või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]
  2) 16-18-aastase raske või sügava puudega lapse ühele vanemale, võõrasvanemale, eestkostjale või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldajale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu;
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]
  3) 18-aastase ja vanema raske või sügava puudega isiku hooldajale või seaduslikule esindajale.

  (2) Hooldajatoetust ei maksta isikule, kellele on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel raske või sügav puue.

§ 4.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Hooldajatoetust saavad taotleda käesoleva määruse § 3 nimetatud isikud, kes tagavad rahvastikuregistri järgi Pühalepa vallas elava 3-kuni 18-aastase puudega lapse ja 18-aastase ning vanema raske või sügava puudega isiku hooldusvajaduse.

  (2) Hooldaja määramiseks ja hooldajatoetuse taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele:
  1) kirjaliku avalduse;
  2) hooldaja ja hooldatava isikut tõendavate dokumentide koopiad;
  3) lapse vanemaks, võõrasvanemaks, eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendavad dokumendid;
  4) vaegurluse ekspertiisi komisjoni (VEK) või arstliku ekspertiisi komisjoni (AEK) või sotsiaalkindlustusameti tehtud puude tuvastamise otsuse hooldatava puude raskusastme kohta;
  5) puudega lapse rehabilitatsiooniplaani selle olemasolu korral;
  6) vanema/eestkostja tööraamatu või muu mittetöötamist tõendava dokumendi;
  7) abielutunnistuse, kui toetust taotleb lapse võõrasvanem.

  (3) Hooldajatoetuse taotlemise päevaks loetakse taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastuvõtmise päev, posti teel saadetud taotluse puhul lähtekoha postitempli kuupäev.

  (4) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda täiendavaid dokumente kümne tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist. Kui puuduolevaid dokumente ei esitata, jäetakse taotlus rahuldamata.

§ 5.   Hooldusvajaduse hindamine ja hooldajatoetuse määramine

  (1) Hooldusvajaduse hindamise viib läbi ja toetuse, teenusevajaduse teeb kindlaks hindamismeeskond, mille koosseisu kinnitab vallavalitsus ja kuhu kuulub viis liiget.

  (2) Pärast taotluse vastuvõtmist on hindamismeeskond kohustatud kümne tööpäeva jooksul läbi viima hooldusvajaduse hindamise.

  (3) Hooldusvajaduse hindamisel täidetakse hindamisinstrument, mis sisaldab hinnangut puudega isiku või lapse võimetele igapäevaelu toimingutega hakkama saamisele, turvalisusele, elamis- ja õppimistingimustele, majanduslikule toimetulekule ja senise hoolduse korraldusele. Hindamise tulemuse põhjal koostatakse hooldusplaan, mis peab olema hoolduse taotleja või tema esindajaga kooskõlastatud.

  (4) Hindamise tulemused vaadatakse läbi hindamismeeskonna poolt, kes esitab vallavalitsusele ettepaneku.

  (5) Üldjuhul ei määrata hooldajatoetust 18-aastase ja vanema raske või sügava puudega isiku hooldajale kui puudega isik omab perekonnaseaduse järgseid ülalpidajaid (abikaasa, vanem, täisealine laps, vanavanem, lapselaps, täisealine võõras-või kasulaps) ja kui neil on olemas hoolduseks vajalikud vahendid.

  (6) Hooldaja määramine ja puudega isiku või lapse hooldamise eest hooldajatoetuse maksmine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega hiljemalt kuu aja jooksul alates taotluse saamisest.

  (7) Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise, määramisest keeldumise ja/või teenusele suunamise või muu abi andmise kohta tehtud otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul arvate otsuse tegemise päevast.

  (8) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt hooldatava puude raskusastme kehtivuse tähtaja lõppemiseni, kuid mitte kauemaks kui:
  1) keskmise puudega hooldatava 16-aastaseks saamiseni;
  2) raske ja sügava puudega alla 18-aastase hooldatava täisealiseks saamiseni;
  3) tähtajalise eestkoste või hoolduse lõpuni.

  (9) Hooldajatoetust võib määrata tähtajatult kui puudeaste on määratud tähtajatult.

  (10) Hooldajatoetuse määramisest võib keelduda kui:
  1) hooldajatoetuse taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) hooldaja ei täida oma hooldajakohustusi;
  3) puudega isiku hooldusvajaduse hinnangust ei tulene vajadust hooldaja määramiseks;
  4) puudega isiku hooldusvajaduse hinnangust tuleneb vajadus teiste hoolekandeteenuste järele.

  (11) Hooldajatoetus määratakse toetuse taotlemise kuule järgneva kuu 1. kuupäevast.

  (12) Hooldajatoetuse saajad kantakse riiklikusse sotsiaalinfosüsteemi, mille andmed töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele.

§ 6.   Hooldajatoetuse maksmine

  (1) Hooldajatoetust makstakse:
  1) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamise eest 20 eurot kuus;
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]
  2) 16-18-aastase raske puudega lapse või 18-aastase ja vanema raske puudega isiku hooldamise eest 20 eurot kuus;
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]
  3) 16-18-aastase sügava puudega lapse või 18-aastase ja vanema sügava puudega isiku hooldamise eest 30 eurot kuus.
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]

  (2) Hooldajatoetust makstakse kuni kahe hooldatava hooldamise eest.

  (3) Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole üks kord kalendrikuus jooksva kalendrikuu 5. kuupäevaks.

§ 7.   Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse, kui:
  1) on ära langenud hooldajatoetuse määramise alused;
  2) hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks on esitanud avalduse hooldaja või teovõimeline hooldatav;
  3) hooldaja on hooldajatoetuse saamiseks teatavalt andmeid varjanud või esitanud valeandmeid;
  4) hooldaja ei täida oma kohustusi hooldatava ees nõuetekohaselt.

  (2) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimisele järgnevast kuust.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 01. märtsist 2010.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json