ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pühalepa valla sotsiaaleluruumide taotlemise, eraldamise ja kasutamise kord

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 61

Pühalepa valla sotsiaaleluruumide taotlemise, eraldamise ja kasutamise kord

Vastu võetud 28.10.2008 nr 47
jõustumine 01.11.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.200901.09.2009
29.02.2016RT IV, 08.03.2016, 1811.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 41 ja § 42 alusel
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Pühalepa valla omandis olevate sotsiaaleluruumide, (edaspidi eluruum) taotlemist, eraldamist ja kasutamist üürilepingu alusel.

  (2) Eluruumi tunnistamise sotsiaaleluruumiks otsustab vallavalitsuse ettepanekul vallavolikogu.

  (3) Eluruumi eraldamise otsustab eluruumi komisjoni ettepanekul vallavalitsus.

  (4) Üürilepingu pikendamise otsustab eluruumi komisjoni ettepanekul vallavalitsus.

  (5) Eluruumi üüri otsustab vallavalitsus. Üürnikele, kelle alaline elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on teistes Hiiu maakonna kohalike omavalitsuste üksustes, rakendatakse üüri kehtestamisel koefitsenti 1,3.
[ - jõust. 01.09.2009]

  (6) Pühalepa vallavalitsuse hallatav asutus Hellamaa Perekeskus korraldab Hellamaa Perekeskuse sotsiaalmaja haldamist.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) sotsiaaleluruum - Pühalepa valla munitsipaalomandis olev erastamisele mittekuuluv eluruumidele esitatavatele nõuetele vastav ruum või ruumi osa, mis antakse üürile sotsiaalteenusena eluaset vajavale isikule, kes ise ei ole suuteline ega võimeline seda endale tagama;
  2) sotsiaalteenus – isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
  3) eluruumi komisjon – vallavalitsuse juurde alaliselt moodustatud komisjon;
  4) toimetulek – isiku või perekonna füüsiline või psühhosotsiaalne võime igapäevases elus toime tulla;
  5) vanur – vanaduspensionil olev isik.

§ 3.   Eluruumide eraldamise alused

  (1) Eluruum antakse üürile järgmistele riskirühma kuuluvatele isikutele, kelle alaline elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Pühalepa vallas:
  1) vanur, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad või kui ülalpidajad ei suuda täita neile seadusega pandud ülalpidamiskohustust;
  2) puudega isik, kellel on raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega ja kes vajab vastavalt kohandatud eluruumi;
  3) isik, kes vajab muudel põhjustel eluruumi.

  (2) Vabade eluruumide olemasolul võidakse eluruum anda üürile riskirühma kuuluvatele isikutele, kelle alaline elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on teistes Hiiu maakonna kohalikes omavalitsuste üksustes.
[ - jõust. 01.09.2009]

§ 4.   Eluruumi taotlemise kord

  (1) Eluruumi taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles peavad kajastuma:
  1) avaldaja isiku- ja kontaktandmed;
  2) andmed perekonnaliikmete, nende sissetulekute ja ülalpeetavate kohta;
  3) andmed sugulaste ja lähedaste kohta;
  4) andmed isiku seotuse kohta Pühalepa vallaga või teiste Hiiu maakonna kohalike omavalitsuste üksustega;
[ - jõust. 01.09.2009]
  5) andmed seni kasutatava eluruumi ning sellest ilmajäämise põhjuste kohta;
  6) sotsiaalpinna taotlemise põhjendus.

  (2) Avaldusele tuleb lisada alljärgnevad dokumendid:
  1) koopia avaldaja isikut tõendavast dokumendist;
  2) muud sotsiaalpinna taotlemise põhjendatust tõendavad dokumendid (tõend taotleja tervisliku seisundi kohta, pensionitunnistuse koopia, puuet tõendavate dokumentide koopiad, asenduskodust või erikoolist tagasipöördumist tõendava dokumendi koopia vms).

  (3) Vajadusel on Pühalepa vallavalitsusel õigus nõuda eluruumi taotlejalt lisaks täiendavaid dokumente ja andmeid.

  (4) Esitatud avalduse vaatab läbi eluruumi komisjon, kes teeb otsuse isiku eluruumi taotlejana arvele võtmise või sellest keeldumise kohta, samuti ettepaneku taotlejale eluruumi üürile andmise kohta.

  (5) Eluruumi üürile andmise korralduse eelnõu valmistab vastavalt eluruumi komisjoni ettepanekule ette sotsiaalnõunik.

  (6) Taotlejate registrit haldab sotsiaalnõunik.

§ 5.   Eluruumi eraldamise kord

  (1) Eluruumi eraldamisel sõlmitakse üürileping tähtajaga kuni üks aasta kohustusega vabastada eluruum tähtaja lõppemisel. Üürilepingu kehtivuse tähtaja otsustab vallavalitsus.

  (2) Eluruum antakse üürnikule üle ja võetakse üürnikult vastu akti alusel.

  (3) Vallavalitsusel on õigus üürileping erakorraliselt lõpetada üürniku poolt käesolevast korrast või üürilepingust tulenevate kohustuste rikkumisel või mittenõuetekohasel täitmisel. Lõpetamine toimub vallavalitsuse kirjaliku teatisega. Üürnik on kohustatud eluruumi vabastama teatises märgitud tähtajaks.

  (4) Kui kumbki eluruumi üürilepingu pool enne üürilepingu tähtaja möödumist ei taotle üürilepingu lõpetamist või uue lepingu sõlmimist, loetakse leping pikenenuks üheks aastaks.

  (5) Üürile antud eluruumi üürilepingu pikendamise või uue üürilepingu sõlmimise otsuse tegemisel lähtub vallavalitsus:
[ - jõust. 01.09.2009]
  1) senise eluruumi sobilikkusest üürnikule;
  2) maksetähtaegadest kinnipidamisest;
  3) eluruumi sihipärasest kasutamisest vastavalt eluruumi kasutamise korrale;
  4) üürilepingujärgsete kohustuste nõuetekohasest täitmisest;
  5) eluruumi üürniku panusest oma toimetuleku parandamisel;
  6) Pühalepa valla registris oleva elaniku eelisõigusest.
[ - jõust. 01.09.2009]

§ 6.   Eluruumi kasutamise kord

  (1) Eluruumi üürilepingutele, tulenevalt võlaõigusseaduse §-st 272 lg 4 p 4, ei kohaldata võlaõigusseaduses eluruumide üürimise kohta sätestatut.

  (2) Eluruumi üürnik peab eluruumi kasutama heaperemehelikult ja vastavalt sihtotstarbele ning arvestama teiste majaelanike ja naabritega.

  (3) Eluruumi üürniku õigus majutada temale üürile antud eluruumi teisi isikuid määratakse kindlaks üürniku ja vallavalitsuse vahel sõlmitava eluruumi üürilepinguga.

  (4) Eluruumi üürnik ei või anda eluruumi allkasutusse ega loata vahetada teise eluruumi vastu. Eluruumi kasutamist reguleerib vallavalitsuse poolt kinnitatud kodukord. Sellest kodukorrast kinnipidamise kohustus sätestatakse sõlmitava eluruumi üürilepinguga.

  (5) Eluruumi kasutamise kulud tasub üürnik. Vähekindlustatud eluruumi üürnikul on õigus saada toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

  (6) Eluruumi üüri ja teiste kulude tasumise kord ja tähtajad määratakse kindlaks üürniku ja vallavalitsuse vahel sõlmitava eluruumi üürilepinguga.

  (7) Kontrolli eluruumide üürilepingute tähtaegadest kinnipidamise ja eluruumi sihipärase kasutamise üle teostab vallavalitsus.

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub 01.novembril 2008.

/otsingu_soovitused.json