Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 62

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.12.2007 nr 32
RT IV, 25.01.2013, 31
jõustumine 25.12.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.02.2016RT IV, 08.03.2016, 1811.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 1 ja § 113 lg 4 alusel
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendite ülejäägi kasutamist.

§ 2.   Vahendite kasutamine

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 3.   Õigustatud isikud

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägist osutatavaid sotsiaalteenuseid on õigustatud taotlema raske või sügava puudega lapse hooldusõigust omav isik või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks, eeldusel et lapse rahvastikuregistri järgne elukoht on Pühalepa vald.
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]

§ 4.   Sotsiaalteenuste taotlemine

  Sotsiaalteenuste taotlemiseks esitab taotleja vallavalitsusele:
  1) kirjaliku avalduse;
  2) isikut ning eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendava dokumendi;
  3) sotsiaalkindlustusameti otsuse puude raskusastme tuvastamise kohta;
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]
  4) rehabilitatsiooniplaani koopia.

§ 5.   Sotsiaalteenuse määramine

  (1) Otsuse teenuse määramise, teenuseks vajaliku toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus viieteistkümne päeva jooksul lähtudes käesolevast korrast, arvestades teenuse taotlemiseks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

  (2) Kui taotlust ei rahuldata, saadab vallavalitsus taotlejale motiveeritud otsuse seitsme päeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 6.   Sotsiaalteenuste arendamine

  Sotsiaalteenuste arendamine toimub vastavalt Pühalepa valla ja Hellamaa Perekeskuse arengukavadele.

§ 7.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 25. detsembrist 2007.

/otsingu_soovitused.json