SotsiaalhoolekanneTeenused

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Pühalepa valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ja soodustustega sotsiaalteenuste ning vältimatu sotsiaalabi osutamise kord

Pühalepa valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ja soodustustega sotsiaalteenuste ning vältimatu sotsiaalabi osutamise kord - sisukord
Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 63

Pühalepa valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ja soodustustega sotsiaalteenuste ning vältimatu sotsiaalabi osutamise kord

Vastu võetud 17.12.2013 nr 4
RT IV, 20.12.2013, 74
jõustumine 23.12.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.02.2016RT IV, 08.03.2016, 1811.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lg 2 alusel
[RT IV, 08.03.2016, 18 - jõust. 11.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab täiendavate sotsiaaltoetuste ja soodustustega sotsiaalteenuste osutamise ning vältimatu sotsiaalabi korraldamise Pühalepa valla alalistele elanikele, kes on kantud Pühalepa valla elanike registrisse.

  (2) Täiendav sotsiaaltoetus on isikule või perekonnale toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus.

  (3) Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav mitterahaline toetus. Soodustusega sotsiaalteenus on teenus, mida klient saab vallapoolse toetuse tõttu odavamalt teenuse tegelikust hinnast.

  (4) Vältimatu sotsiaalabi on piisavate elatusvahenditeta isiku olukorrale vastavad hädavajalikud sotsiaalhoolekandelised abinõud, mis tagavad vähemalt toidu, riietuse ja ajutise peavarju.

  (5) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) paljulapseline pere – pere, kus on kolm või enam alla 18-aastast last;
  2) üksikvanem – last (lapsi) üksinda kasvatav vanem, kes ei saa teiselt vanemalt lapse kasvatamiseks ülalpidamisraha;
  3) riskirühma vanur – vanaduspensioni saav lasteta vanur või vanur, keda laps tervisliku või majandusliku seisundi tõttu ei saa toetada;
  4) puudega inimene – kellel on puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusega tuvastatud puude raskusaste;
  5) puudelapse pere – kuni 16-aastast puudega last kasvatav pere;
  6) hoolduspere – pere, kes hooldab või kasvatab võõrast isikut ja kellega Pühalepa Vallavalitsusel on sõlmitud perekonnas hooldamise leping;
  7) madala sissetulekuga pere – pere, kelle sissetulek ühe perekonnaliikme kohta on alla § 2 lg 4 kehtestatud piiri;
  8) ülalpidamiskohustusega isik – seadusjärgne ülalpidaja perekonnaseaduse mõistes;
  9) riskirühma pere – paljulapseline pere, üksikvanema pere, riskirühma vanur, puudega inimese pere, madala sissetulekuga pere, töötu või pikaajalise töötu pere ja kinnipidamiskohast vabanenu.

  (6) Sotsiaaltoetuste maksmiseks eraldatud vahendite kasutamise ja sotsiaalteenuste osutamise õigust kontrollib ja peab selle üle arvestust Pühalepa Vallavalitsus.

  (7) Toetuse määramise aluseks on toetuse taotleja ja tema perekonnaliikmete sissetulek. Toetuse määramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

§ 2.   Täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemine, määramine ja maksmine

  (1) Täiendavat sotsiaaltoetust määratakse taotleja kirjaliku avalduse alusel, milles taotleja põhjendab toetuse saamise vajadust, lisades võimalusel kulutusi tõendavad dokumendid. Toetust võib isikule või perekonnale taotleda ka mõni teine isik juhul, kui abivajaja ise mingil põhjusel toetust taotleda ei saa.

  (2) Pühalepa Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt pere sissetulekuid tõendavaid dokumente või muid täiendavaid andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale avalduse vastuvõtmist.

  (3) Toetuse määramise aluseks on perekonna netosissetulek. Sissetulekute hulka arvatakse kõik tulud, väljaarvatud ühekordsed riigi- ja vallaeelarve vahenditest makstavad sotsiaaltoetused. Perekonna sissetulekute arvutamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulek, juhul kui viimane on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama toetuse taotlejat ja taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.

  (4) Toetust määratakse üldjuhul isikutele, kelle perekonna netosissetulek esimese perekonnaliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast miinimumpalgast ja iga järgneva pereliikme kohta on väiksem kui 50% kehtivast miinimumpalgast.

  (5) Õnnetusjuhtumite ja muude ettenägematute asjaolude puhul võib taotleda vallavalitsuselt ühekordse toetuse määramist ka suurema netosissetulekuga peredele.

  (6) Toetuse andmise või sellest keeldumise otsustab vallavalitsus viieteistkümne päeva jooksul lähtudes käesolevast korrast ja arvestades toetuse taotlemiseks viimase dokumendi saamist. Määratud toetuse väljamaksmise aluseks on Pühalepa Vallavalitsuse korraldus.

  (7) Toetuse otsustamise valmistab ette avaldust menetlev sotsiaaltöötaja vestluse ja majandusliku olukorra analüüsi, vajadusel kodukülastuse põhjal, esitades vallavalitsusele vastava korralduse eelnõu.

  (8) Toetuse suurus sõltub Pühalepa valla eelarves sotsiaaltoetusteks eraldatud vahenditest, taotleja ja tema seadusjärgsete ülalpidajate sissetulekutest ning taotleja konkreetsetest vajadustest.

  (9) Määratud sotsiaaltoetused kantakse saaja või avaldaja kirjalikus avalduses näidatud pangakontole või makstakse erandkorras sularahas. Taotleja avalduse alusel võib erandkorras kanda toetuse temale osutatud teenuse eest selle osutaja pangakontole.

  (10) Toetuse mittemääramise korral teatatakse sellest toetuse taotlejale seitsme päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, näidates ära keeldumise põhjuse.

  (11) Toetust on õigus tagasi nõuda, kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed.

  (12) Rahaliste vahendite piisavuse korral võib vallavalitsus määrata täiendavaid sotsiaaltoetusi eelarveaasta lõpus (toetusi paljulapselistele peredele, puuetega inimestele, üksikvanematele, riskirühma peredele).

§ 3.   Vältimatu sotsiaalabi mõisted ja sisu

  (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi. Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

  (2) Ajutine peavari on ajutiselt osutatav ööbimisteenus, mis kindlustab isikule peavarju ja pesemisvõimaluse.

  (3) Riideabi on isikule antavad aastaajale vastavad pealisriided, pesu ja jalatsid, mis on üldjuhul kasutatud, kuid puhtad ja kandmiskõlblikud.

  (4) Muu materiaalne abi on üldjuhul sotsiaaltoetuse andmise korrale vastav kohalikust eelarvest makstav rahaline toetus.

  (5) Juhul kui vältimatut sotsiaalabi osutatakse Pühalepa vallas isikule, kelle tegelik elukoht on märgitud mõne teise omavalitsuse elanikkonna registrisse, esitab Pühalepa vald koostöös vastava omavalitsusega või kirjaliku kokkuleppe alusel arve antud toetuse või teenuse osutamise kohta.

§ 4.   Soodustusega sotsiaalteenus

  (1) Osaliselt valla poolt finantseeritavale hooldekodu kohale võib suunata vanuri või puudega isiku, kes ei ole võimeline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

  (2) Isiku võib tema või tema seadusliku esindaja taotluse alusel suunata hooldusele kui tal puudub ülalpidamiskohustusega isik või kui see ei suuda arvestataval põhjusel talle seadusega pandud kohustusi täita.

  (3) Osaliselt valla poolt finantseeritavat koduteenust võib anda vanurile või puudega isikule või perekonnale, kes ei ole suuteline iseseisvalt toime tulema ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json