KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Saue valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 75

Saue valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 27.12.2007 nr 21
jõustumine 01.01.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.12.2009KO 2010, 39, 54001.01.2010
25.02.2016RT IV, 08.03.2016, 811.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 36² alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Üldsätted

 (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri ) kehtestab koerte ja kasside pidamise nõuded Saue valla haldusterritooriumil.

 (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses on koer või kass.

§ 2.  Mõistete kasutamine eeskirjas

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) loom – koer ja kass;
 2) loomapidaja – isik, kellele loom kuulub (loomaomanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi- või muu selletaolise suhte alusel loomaomanikuga;
 3) hulkuv loom – loom, kes viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema valduses olevat territooriumi või kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
 4) varjupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht;
 5) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
 6) ohustamine – inimeste vara, elu või tervist ohtu asetav tegevus.

2. peatükk KOERA VÕI KASSI PIDAMINE 

§ 3.  Looma pidamise nõuded

 (1) Looma on võib pidada õues tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil või kinnises ruumis, selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Koera pidamisel ketis ei ole tarastamine kohustuslik, kuid tuleb välistada looma ärajooksmise võimalus.

 (2) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul. Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku korda.

 (3) Looma pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada inimesi, vara ega teisi loomi. Loomaomanik vastutab looma poolt tekitatud kahju eest Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud ulatuses ja korras.

 (4) Keelatud on looma hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma suhtes lubamatut tegu.

 (5) Keelatud on lubada loomal häirida metsloomi ja -linde välja arvatud jahi ajal jahikoertel.

 (6) Loomapidajaks oleval juriidilisel isikul on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

§ 4.  Loomaga avalikus kohas viibimine

 (1) Loomapidaja võib avalikus kohas viibida loomaga, kes on nõuetekohaselt vaktsineeritud, registreeritud ja märgistatud. Avalikus kohas on keelatud viibida nakkusohtliku loomaga.

 (2) Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvis, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse.

 (3) Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga avalikus kohas viibida tarastatud koerteparkides, koerte treenimisaladel ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ning võimalus koer vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada.

 (4) Koeraga rahvarohketes kohtades (näiteks rahvakogunemised, avalikud üritused jms) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja tal peab olema peas suukorv.

 (5) Ühissõidukis tuleb koera hoida rihma või keti otsas ja suukorvis. Väikekoera võib hoida ka kinnises korvis või spetsiaalses transpordikastis või -puuris.

 (6) Ühissõidukis ja muudes avalikes kohtades peab kass olema vastavas väljapääsemist välistavas ning looma tervisele ohutus kandmispuuris või -kotis.

 (7) Koera võib jätta suukorviga ning lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse.

 (8) Loomapidaja ei või loomaga viibida avalikus kohas, kuhu on paigutatud vastav loomaga viibimist keelav märk.

 (9) Antud paragrahvi lõigetes 2, 3, 4, 5 ja 8 sätestatud nõudeid ei rakendata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.

§ 5.  Loomapidaja kohustused

  Loomapidaja on kohustatud:
 1) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ja toitu;
 2) järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid ning heakorra eeskirjas sätestatud nõudeid sh koristama oma looma poolt tekitatud reostuse;
 3) võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
 4) looma kadumisel viivitamata korraldama looma otsimist;
 5) paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsule koera olemasolust teatava hoiatussildi ning tagama teenistuskohustuste täitmisel oleva ametniku ohutu sissepääsu oma territooriumile;
 6) looma haigestumise või teadmata põhjusel suremise korral pöörduma veterinaararsti poole haigestumise või surma põhjuse väljaselgitamiseks.
 7) inimest või teist looma hammustanud loomast teatama koheselt veterinaararstile;
 8) laskma marutaudi vastu vaktsineerida kolme kuu vanuse looma ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal.

§ 6.  Hulkuvad loomad

 (1) Saue vallas korraldab hulkuvate loomade püüdmist Saue Vallavalitsus.

 (2) Püütud loomad paigutatakse varjupaika, kus neid hoitakse 14 päeva arvates kuulutuse avaldamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele loomapidajale või hukatakse.

 (3) [Kehtetu - jõust. 01.01.2010]

3. peatükk KOERTE MÄRGISTAMINE JA REGISTREERIMINE 

§ 7.  Koerte märgistamine ja registreerimine

 (1) Loomaomanik on kohustatud tagama koera märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga.

 (2) Koer peab olema registreeritud Saue valla lemmikloomade keskregistris. Koera registreerimisel väljastatakse loomaomanikule Saue valla lemmikloomade keskregistri registreerimistunnistus.

 (3) Loomaomanik peab koera märgistama ja registreerima veterinaararsti poolt viie päeva jooksul arvates päevast, mil koer sai kolmekuuseks.

 (4) Omandatud täiskasvanud koer, mis on märgistamata ja registreerimata tuleb märgistada ja registreerida viie päeva jooksul arvates omandamise päevast. Kui koer on eelnevalt registreeritud, siis kohustub uus loomaomanik teavitama lemmikloomade registri volitatud töötlejat looma omaniku vahetumisest ja uue omaniku andmed viie päeva jooksul omandamise päevast.

 (5) Koera märgistamisel ja registreerimisel esitab omanik veterinaararstile koera vaktsineerimistõendi. Tõendi puudumisel on veterinaararsti kohustus vaktsineerida loom kohapeal.

 (6) Registreerimisel esitab loomapidaja järgmised andmed:
 1) omaniku nimi, telefoninumber ja elukoht;
 2) koera tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või looma kirjeldus.

 (7) Koera registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutatakse.

 (8) Koera kadumisest või surmast peab omanik 14 päeva jooksul teatama Saue valla Lemmikloomaregistri volitatud töötlejale.

4. peatükk VASTUTUS JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 8.  Vastutus

  Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses” ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

§ 81.  Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostab Saue vallavalitsus.
[RT IV, 08.03.2016, 8 - jõust. 11.03.2016]

§ 9.  Rakendussätted

 (1) Määrus avaldatakse ajalehes Koduvald, Saue valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.

 (2) Määruse § 6 lõige 1 jõustub 01. märtsil 2008. Nimetatud sätet ei rakendata koerte osas, kes on registreeritud enne 01. märtsi 2008 ning kes kannavad märgistusena hästi loetavat tätoveeringut või registreerimisnumbrit kaelarihmal.

 (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.