Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vaivara valla 2016. aasta eelarve

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2016, 83

Vaivara valla 2016. aasta eelarve

Vastu võetud 29.02.2016 nr 38

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1 alusel.

§ 1.  Tulud ja kulud

  Võtta vastu valla 2016. aasta eelarve vastavalt määruse lisale:
 1) põhitegevuse tulud summas 3 344 690 eurot;
 2) põhitegevuse kulud summas 3 056 283 eurot;
 3) investeerimistegevus summas -1 517 359 eurot;
 4) finantseerimistehingud summas 725 054 eurot;
 5) likviidsete varade muutus summas -503 898 eurot.

§ 2.  Sihtfinantseerimine

  Eraldada valla 2016. aasta eelarvest toetus sihtfinantseerimise korras:
 1) Vaivara Sinimägede SA-le 5 000 eurot korteriühistu toetamiseks;
 2) Vaivara Sinimägede SA-le 5 000 eurot tegevuskuludeks;
 3) Vaivara Sinimägede SA-le 45 164 eurot muuseumi tegevuskuludeks;
 4) Vaivara Sinimägede SA-le 10 000 eurot muuseumi rasketehnika angaari projekteerimiseks;
 5) KA Vaiko AS-le 3 963 eurot heitveekäitluse (sadeveekäitluse) korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
 6) KA Vaiko AS-le 14 868 eurot ühisveevärgi pumplate, vee- ja kanalisatsioonitrasside
korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
 7) KA Vaiko AS-le 9 130 eurot sauna korrashoiu ning ekspluatatsiooni toetamiseks;
 8) Vaivara Kalmistud SA-le 30 400 eurot Sinimäe kalmistu hooldusega seotud tegevuskuludeks;
 9) Maarahvaselts Vanatare MTÜ-le 5 000 eurot seltsimaja majanduskulude katteks;
 10) ERNA Selts MTÜ-le 6 617 eurot Utria Dessant 2017 korraldamiseks;
 11) Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA-le 2 045 eurot liikmemaks;
 12) Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ-le 300 eurot liikmemaks;
 13) IVOL-i MTÜ-le 5 172 eurot liikmemaks;
 14) Eesti Maaomavalitsuse Liidu MTÜ-le 2 357 eurot liikmemaks;
 15) Kohalikele MTÜ-dele ja valitsussektori SA-dele 6 000 eurot kultuuri, spordi, noorsootöö ürituste läbiviimiseks;
 16) Kaitseliit Alataguse malev Kindralmajor Johannes Orasmaa mälestustahvel-bareljeefi püstitamise 500 eurot;
 17) Muudele residentidele 22 660 eurot hajaasustuse programmi kasutajale;
 18) KA Vaiko AS-le KA 399 662 eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks (I etapp);
 19) KA Vaiko AS-le KA 1 000 000 eurot Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks (II etapp võimla).

§ 3.  Reservfond

  Moodustada vallavalitsuse 2016. reservfond summas 32 626 eurot.

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1.jaanuarist 2016.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas

Heiki Luts
volikogu esimees

Lisa Vaivara valla 2016.aasta eelarve