Keskkond ja heakordKalmistu

Teksti suurus:

Suure-Jaani valla kalmistute kasutamise eeskiri

Väljaandja:Suure-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2017, 4

Suure-Jaani valla kalmistute kasutamise eeskiri

Vastu võetud 23.02.2017 nr 69

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja kalmistuseaduse § 7 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Suure-Jaani valla kalmistute kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Suure-Jaani valla haldusterritooriumil asuvate kalmistute haldamise ja kasutamise korda ning nõudeid. Eeskiri on kohustuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja matmiskoha kasutajatele.

  (2) Eeskiri kohaldub järgmistele vallas asuvatele ja valla omandis olevatele kalmistutele (edaspidi kalmistud):
  1) Suure-Jaani kalmistu;
  2) Suure-Jaani Pihlaka pst kalmistu.

§ 2.   Mälestised

  Suure-Jaani kalmistu on riikliku kaitse all olev ajaloomälestis (http://register.muinas.ee/public.php?menuID=monument&action=view&id=8442), kus asuvad üksikobjektidena riikliku kaitse all olevad kuus ajaloomälestist, millele kohalduvad muinsuskaitseseadusest tulenevad nõuded ning kitsendused, mis on fikseeritud riigi kaitse all olevate mälestiste kaitsekohustuse teatistes http://www.muinas.ee.

§ 3.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kalmistu – tähistatud, vajalike ehitistega maa-ala surnute või nende tuhaurni matmiseks ja surnute mälestamiseks;
  2) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala ühe või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaurnis;
  3) hauakoht – koht hauaplatsil kirstule või tuhaurnile;
  4) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maapinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirdeaed, betoonrant, hauakamber vms);
  5) hauatähis – ühte või mitut hauakohta tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis;
  6) hauaplatsi kasutaja – isik, kellel on hauaplatsi kasutamise õigus;
  7) matja – isik, kes korraldab surnu matmise;
  8) kalmistu haldaja – Suure-Jaani Vallavalitsus või Suure-Jaani Vallavalitsuse lepingupartner, kellele on tehtud ülesandeks täita kalmistu haldamisega seotud ülesandeid;
  9) hauaplatsi kasutusleping – kalmistu haldaja ja hauaplatsi kasutaja vahel sõlmitud hauaplatsi hooldamist ja kasutamist reguleeriv leping;
  10) kolumbaarium – ehitis tuhaurni hoidmiseks;
  11) urnikamber – kolumbaariumis asuv õõnsus ühe või mitme tuhaurni hoidmiseks;
  12) urnimatus – tuhastatud põrmu urniga matmine;
  13) tuhapuisteala – maa-ala kalmistul, mis on eraldatud surnute tuha puistamiseks;
  14) matmiskoht – hauaplats, kolumbaarium või tuhapuisteala.

§ 4.   Kalmistu haldamine

  (1) Kalmistu haldaja tagab kalmistu heakorra ja korraldab kalmistu kasutamist, sh eraldab matmiskohad, korraldab jäätmehooldust, täidab kalmistu kujundamisega seotud ülesandeid, peab Suure-Jaani kalmistute registrit, võtab arvele kasutajata matmiskohad ning täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

  (2) Kalmistu territooriumil võib tasulisi teenuseid osutada kalmistu haldaja või teised teenusepakkujad kalmistu haldaja kirjalikul loal.

  (3) Kalmistu haldajal on kohustus avaldada kalmistu teabetahvlil ja koduleheküljel kalmistu tööaja või volitatud isiku kontaktandmed.

  (4) Kalmistu haldaja määrab kalmistu tööaja.

§ 5.   Kalmistu kasutamise nõuded

  (1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja hauarahu.

  (2) Kalmistu territooriumil tuleb järgida kalmistu kasutamise ja kalmistul viibimise head tava, eelkõige on keelatud:
  1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, -rajatisi ja -tähiseid;
  2) istutada puid ja suuri põõsaid ilma kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
  3) teostada ükskõik millist omavolilist kaevamist;
  4) paigutada jäätmeid väljapoole jäätmemahuteid;
  5) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;
  6) paigaldada, ümber paigaldada või eemaldada hauaplatsi piiret või piirdeaeda kalmistu haldaja kooskõlastuseta;
  7) sõita mootorsõidukiga kalmistu haldaja loata;
  8) matta loomi.

§ 6.   Hauaplatsi taotlemine

  (1) Huvitatud isik saab taotleda hauaplatsi, millele ei ole antud kasutusõigust. Taotleda võib järgmisi hauaplatse:
  1) enda kasutusse juba olemasolevat hauaplatsi, kuhu on maetud tema perekonna liikmed või lähedased isikud;
  2) hooldamata hauaplatsiks tunnistatud hauaplatsi;
  3) täiesti uut seni matmiseks kasutamata territooriumi, kuhu kalmistu planeeringu kohaselt on matmine lubatud.

  (2) Hauaplatsi kasutuslepingu sõlmimiseks esitab isik kalmistu haldajale kirjaliku taotluse. Taotlus esitatakse kas vahetult kalmistu haldajale või läbi kalmistuportaali veebiaadressil https://www.kalmistud.ee/Suure-Jaani.

  (3) Kalmistu haldaja vaatab avalduse läbi, sõlmib andmete õigsuse ning piirangute puudumise korral kasutuslepingu (edaspidi kasutusleping) ja teeb muid kasutusse andmiseks vajalikke toiminguid.

  (4) Hauaplatsi kasutuslepingu vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 7.   Hauaplatsi eraldamine ja selle kasutamise õiguse andmine

  (1) Hauaplatsi suuruse ja asukoha määrab kalmistu haldaja arvestades hauaplatsi taotleja soove ja kalmistu planeeringut ning üldjuhul on:
  1) ühe hauakoha suurus kirstumatuse korral 1,25 x 2,50 meetrit;
  2) kahe hauakoha suurus kirstumatuse korral 2,50 x 2,50 meetrit;
  3) ühe hauakoha suurus urnimatuse korral 1,0 x 1,0 meetrit.

  (2) Erandkorras on võimalik kalmistu haldaja loal eraldada suurem kui kahekohaline hauaplats.

  (3) Hauaplatsi eraldamisel sõlmib kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajaga kirjaliku hauaplatsi kasutuslepingu.

  (4) Hauaplats antakse tasuta kasutusse.

§ 8.   Kasutuslepingu tähtaeg

  (1) Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni 20 aastat.

  (2) Hauaplatsi senisel kasutajal on kirjaliku avalduse esitamisel eesõigus uue kasutuslepingu sõlmimiseks.

  (3) Hauaplatsi, mille kasutusleping on lõppenud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasutajata hauaplatsi.

  (4) Kasutaja võib kasutuslepingu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, esitades haldajale kirjalikult lepingu ülesütlemise avalduse.

  (5) Hauaplatsi kasutaja võib kasutajaõiguse üle anda teisele isikule teatades sellest kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis kalmistu haldajale. Kasutusõiguse taotleja esitab haldajale avalduse kasutuslepingu sõlmimiseks.

  (6) Hauaplatsi kasutaja surma korral on tema matjal, perekonnaliikmel või pärijal eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks. Kasutuslepingu ülemineku uuele kasutajale vormistab kalmistu haldaja kirjalikult hauaplatsi kasutaja surmatõendi esitamisel.

  (7) Haldajal on õigus kasutusleping erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu üles öelda, kui hauaplats on kalmistu eeskirjade kohaselt tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.

§ 9.   Matmise korraldamine

  (1) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus, tuhastatud põrm maetakse urniga.

  (2) Kalmistutel ei ole ette nähtud urni kolumbaariumisse paigaldamise võimalust, eraldatud tuhapuisteala ega maa-ala, kuhu on lubatud matta ainult kindlate usuliste ja kultuuriliste tavade eripära põhiselt.

  (3) Matmise korraldamise eest vastutab matja.

  (4) Kõik matmised (sh urni matmine) tuleb registreerida kalmistu haldaja juures vähemalt matmispäevale eelneval tööpäeval. Matja peab esitama oma isikut tõendava dokumendi ja maetava surma registreerimise tõendi.

  (5) Matuse registreerib ja annab nõusoleku matmiseks kalmistu haldaja või tema poolt nimetatud isik, kes kooskõlastab matjaga hauakoha, kontrollides hauaplatsi kasutamise õigust. Vajadusel sõlmib ta kasutuslepingu või eraldab uue hauaplatsi sõlmides kasutuslepingu.

  (6) Matmise registreerimise avalduse vormi kinnitab vallavalitsus.

§ 10.   Matmine hauaplatsile

  (1) Haua kaevamise korraldab matja.

  (2) Haua kaevamisel kannab hauakaevaja isiklikult vastutust ohutustehnika nõuete täitmise eest.

  (3) Matmist takistavate hauatähiste või piirete ajutise kõrvaletõstmise ja taaspaigaldamise kulud kannab matja või hauaplatsi kasutaja.

  (4) Kirstuhaua sügavus maapinnast hauapõhjani peab olema esmamatmisel vähemalt 2 meetrit, kirstuga pealematmisel vähemalt 1,5 meetrit. Urnihaua sügavus maapinnast peab olema vähemalt 1 meeter.

  (5) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest välja varem maetu säilmeid, siis maetakse need tagasi sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst jäetakse puutumata.

  (6) Haua kaevamise ja teiste matusega seotud toimingute käigus hauaplatsi kõrval olevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõrvaldab hauaplatsi kasutaja viie päeva jooksul pärast matuse toimumist. Hauaplatside korrastamata jätmisel kõrvaldab kalmistu haldaja tekitatud kahjustused hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 11.   Tundmatu või omasteta surnu matmine, pealematmine, ümbermatmine

  Tundmatu või omasteta surnu matmine, pealematmine või ümbermatmine toimub kalmistuseaduses sätestatud korras.

§ 12.   Hauaplatsi kujundamine

  (1) Hauaplatsi kujundab hauaplatsi kasutaja kalmistu planeeringut järgides.

  (2) Hauaplats või hauakoht peab olema tähistatud hauatähisega.

  (3) Hauatähised, hauarajatised ja hauaplatsi haljastus peavad asuma hauaplatsi piirides ning ei tohi takistada kõrvalasuvate hauaplatside kasutamist ja kalmistu teedel liikumist.

  (4) Hauaplatsile paigaldatud hauarajatised ja -tähised on hauaplatsi kasutaja omand.

§ 13.   Hauaplatsi hooldamine

  (1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutaja.

  (2) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud jäätmemahutitesse.

  (3) Hauaplatsil teostatud ehitustööde käigus tekkinud ehitusjäätmete äraveo korraldab hauaplatsi kasutaja omal kulul.

§ 14.   Kasutajata hauaplatsi arvele võtmine

  (1) Kasutajata hauaplatsina võetakse arvele hauaplats, mille kasutuslepingu tähtaeg on möödunud või kasutusleping on enne tähtaja lõppu üles öeldud või hauaplats, mis on tunnistatud hooldamata hauaplatsiks.

  (2) Kasutajata hauaplatsi võib kalmistu haldaja eraldada uuesti kasutamiseks, kui viimasest matmisest on möödunud vähemalt 20 aastat.

§ 15.   Hooldamata hauaplatsiks tunnistamine

  (1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:
  1) hauaplatsi pindalast olulises osas on hein või võsa läbi kasvanud;
  2) hauatähised või piirded on tugevalt sammaldunud, läbi roostetanud või lagunenud ning hauatähisel olev tekst on loetamatu.

  (2) Hooldamata hauaplatsiks tunnistamise ja kasutajata hauaplatsina arvele võtmise korraldab kalmistu haldaja poolt moodustatud komisjon.

  (3) Komisjon vaatab hauaplatsi üle vähemalt kahel korral:
  1) esimesel, hooldamata hauaplatsi tuvastamise ülevaatusel märgistatakse hauaplats sildiga “Teade”. Sildile märgitakse, et hauaplats on kavas tunnistada hooldamata platsiks, jälgitava platsi number, esimese ülevaatuse kuupäev ja kalmistu omaniku kontaktandmed;
  2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

  (4) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asukoht ja foto. Teise ülevaatuse ajal lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise kohta ja lisatakse foto. Protokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

§ 16.   Suure-Jaani kalmistu erinõuded

  Suure-Jaani kalmistu on kultuurimälestisena riikliku kaitse all. Ajalooliste kalmistute hooldamise nõuetest tulenevalt:
  1) hoida korras kalmistut ümbritsev kivimüür;
  2) teostada muinsuskaitse all olevate hauatähiste hooldustööd ainult muinsuskaitsespetsialisti poolt väljastatud hooldustööde loa alusel. Konserveerida ja restaureerida tohib selliseid tähiseid Muinsuskaitseameti tegevusluba omav restauraator;
  3) kooskõlastada ajalooliste (enne 1940. a) hauatähiste ja -piirete hooldus- ja remonttööd muinsuskaitsespetsialistiga;
  4) jätta kalmistu miljöölise väärtuse säilitamise eesmärgil kasutusel olevatel ning mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50-aastased hauatähised ja -piirded oma algsele kohale. Jalalt murdunud ning katkised ristid ja tähised (ka tükid), mida ei ole võimalik algsel kohal eksponeerida või sinna maha matta, tuleb viia kalmistu haldaja poolt määratud kohta;
  5) kaitsta hauarajatisi ja hauatähiseid puude ja põõsaste kahjuliku mõju eest. Puud, mis kahjustavad juurestiku, tüve või võraga hauarajatisi ja –tähiseid, kuuluvad eemaldamisele.

§ 17.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Vastutus eeskirja rikkumise eest on sätestatud kalmistuseaduses.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad kalmistu haldaja ja Muinsuskaitseamet vastavalt oma pädevusele.

§ 18.   Eeskirja jõustumise ajal kasutuses olnud hauaplatside kasutamine

  (1) Eeskirja jõustumise kuupäeval isiku kasutuses olnud hauaplatsi võib isik kasutada kuni 01.01.2022, kui enne eeskirja jõustumist ei ole kalmistu haldajaga teisiti kokku lepitud.

  (2) Hauaplatsi kasutamiseks pärast 01.01.2022 tuleb sõlmida kalmistu haldajaga hauaplatsi kasutusleping hiljemalt 01.02.2022.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisel korraldab kalmistu haldaja kõigi hauaplatside osas, mille kohta ei ole kasutuslepingut sõlmitud, hauaplatside ülevaatamise ja otsustab taaskasutusse andmise. Ülevaatamisel käesolevas paragrahvis sätestatud alustel ei kohaldata eeskirja paragrahvi 15 lõikes 1 sätestatut.

§ 19.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 22.08.2006 määrus nr 52 “Suure-Jaani valla kalmistute eeskiri”.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json