Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Laekvere Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Laekvere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2017, 16

Laekvere Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 28.02.2017 nr 2
jõustumine 01.04.2017

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 ja § 35 lõike 2, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1, Laekvere Vallavolikogu 30. juuni 2015 määruse nr 10 „Laekvere valla põhimäärus“ § 78 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Laekvere Raamatukogu ülesanded, struktuuri, teeninduse ja juhtimise korralduse, direktori õigused ja kohustused, raamatukogu nõukogu moodustamise korra, pädevuse ja töökorra, raamatukogu finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli põhimõtted.

§ 2.  Üldsätted

 (1) Laekvere Raamatukogu (edaspidi: raamatukogu) on Laekvere Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) hallatav asutus vallaraamatukogu staatuses.

 (2) Raamatukogu asub Laekvere alevikus aadressil Salutaguse tee 2. Laekvere Raamatukogu struktuuri kuuluvad struktuuriüksustena haruraamatukogud:
 1) Muuga Raamatukogu, aadressiga Alekvere tee 1, Muuga küla;
 2) Venevere Raamatukogu, aadressiga Kooli, Venevere küla.

 (3) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu.

 (4) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid teavikuid.

 (5) Raamatukogul ja selle struktuuri kuuluvatel haruraamatukogudel võib olla logo ning pitsat ja on oma nimega tempel teavikute märgistamiseks.

 (6) Raamatukogul on vallaeelarve koosseisus oma alaeelarve (edaspidi: eelarve), milles on arvestatud kõigi struktuuriüksuste põhiliste tegevuskuludega.

 (7) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, rahvaraamatukogu seadusest ja teistest riiklikest õigusaktidest, Laekvere valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (8) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on kogu Laekvere valla territoorium.

2. peatükk Eesmärk ja ülesanded 

§ 3.  Tegevuse eesmärk

 (1) Raamatukogu tegevuse eesmärgiks on teha teeninduspiirkonna elanikele võimalikult kättesaadavaks neile vajalikud teavikud ja avalikud andmebaasid, tagada elanikele vaba ja piiramatu ligipääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile; luua võimalused elukestvaks õppimiseks ja enesetäiendamiseks.

 (2) Eesmärgi täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab tasuta põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine) teeninduspiirkonna elanikele ning teistele soovijatele (edaspidi kasutajad) vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale ja teistele õigusaktidele ning raamatukogu kasutamise eeskirjale;
 2) osutab tasulisi eriteenuseid (s.h paljundustööd, väljatrükid). Eriteenuste eest võetakse tasu, mille määrad kinnitab vallavalitsus;
 3) komplekteerib, töötleb, säilitab ja teeb oma kogud ja avalikud elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
 4) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest;
 5) korraldab tasuta koduteeninduse elanikele, kelle tervislik seisund ei võimalda raamatukogu külastamist;
 6) tagab teatme- ja teabeteeninduse ning võimaldab kasutajatele arvuti ja interneti kasutamise;
 7) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
 8) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
 9) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
 10) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
 11) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
 12) abistab isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks;
 13) teeb koostööd teiste raamatukogude, organisatsioonide, vallaasutuste ja kodanikuühendustega;
 14) toetab oma tegevusega eelarve piires Muuga-Laekvere Kooli õppekava täitmist;
 15) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab nõutavaid statistilisi ja sisulisi aruandeid.

§ 4.  Töökorraldus

 (1) Raamatukogu juhindub oma töö korraldamisel kultuuriminister määrusega kinnitatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendist.

 (2) Raamatukogu teeninduse üldine korraldus, kasutajate õigused ja kohustused ning vastutus sätestatakse Laekvere Vallavolikogu (edaspidi: volikogu) kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas.

 (3) Raamatukogu tasuliste eriteenuste tasumäärad kinnitab vallavalitsus.

 (4) Avalike internetipunktide kasutamist raamatukogus, sealhulgas haruraamatukogudes sätestab volikogu kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskiri.

 (5) Raamatukogu, sealhulgas haruraamatukogude lahtiolekuajad kinnitab vallavalitsus raamatukogu direktori ettepanekul.

 (6) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus direktori ettepanekul ning asutuse eelarve võimalusi arvestades.

3. peatükk Juhtimine 

§ 5.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu juhib direktor.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus konkursi.

 (3) Direktoril peab olema kõrgharidus raamatukogunduse ja infoteaduste alal või kõrgharidus ja raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni vähemalt neljas aste.

 (4) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse Eesti Vabariigi töölepingu seadusega. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab tähtajalise või tähtajatu töölepingu vallavanem.

 (5) Raamatukogu teiste töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu direktor.

 (6) Töötajate töötasud määratakse volikogu poolt kehtestatud töötasustamise aluste alusel.

 (7) Direktori õigused ja kohustused:
 1) juhib raamatukogu ja haruraamatukogude tegevust kooskõlas seaduste ja määruste, käesoleva põhimääruse ja oma ametijuhendi või töölepingus määratletud tööülesannete loeteluga;
 2) tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu varalise seisundi, arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 3) korraldab raamatukogu vara valdamist, kasutamist ja käsutamist vastavuses valla õigusaktidega;
 4) korraldab raamatukogu hallatavate avalike internetipunktide tööd;
 5) esitab ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogu eelarve koostamiseks;
 6) peab läbirääkimisi ja sõlmib kokkuleppeid oma pädevuse piires;
 7) koostab asutuse tegevuse korraldamiseks vajalikud dokumendid, sh töötajate ametijuhendid, töökorralduse eeskirjad jm;
 8) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
 9) sõlmib, muudab ja lõpetab raamatukogu töötajate töölepingud;
 10) tegutseb raamatukogu nimel ja volitab vajadusel teisi isikuid raamatukogu esindama;
 11) esitab ettepanekuid raamatukogu tegevusega seotud probleemide lahendamiseks vallavalitsusele;
 12) koordineerib haruraamatukogude tegevust teavikute tellimisel ja kindlustab eeskujuliku teabevahetuse kõigi raamatukogu töötajate vahel;
 13) osaleb valla arengukava ja vajadusel valdkondlike arengukavade väljatöötamisel;
 14) täidab teisi raamatukogu juhtimisega seotud ülesandeid;
 15) direktoril on õigus saada informatsiooni ja vahendeid oma kohustuste täitmiseks, sealhulgas rahalisi vahendeid vastavalt eelarvele, projekti- ja sponsortoetusi, täiendkoolitust; töötajaid tunnustada ja vajadusel karistada; teha ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogu lahtiolekuaegade, nõukogu koosseisu, arenguprojektide algatamise ja teiste raamatukogu tegevust mõjutavate protsesside kohta; kasutada õigusaktidest tulenevaid teisi õigusi.

§ 6.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise ja arenguga seotud küsimuste koordineerimiseks ja nõustamiseks moodustatakse viieliikmeline raamatukogu nõukogu (edaspidi: nõukogu) volituste kestusega 3 aastat.

 (2) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus kõigi raamatukogu struktuuriüksuste teenusekasutajate esindatust arvestades. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe.

 (3) Nõukogu pädevuses on:
 1) raamatukoguteeninduse korralduse ja arengu kohta ettepanekute tegemine vallavalitsusele;
 2) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate projektide väljatöötamiseks;
 3) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja hindamine ning arengukavadesse ettepanekute tegemine teeninduspiirkonna raamatukoguteeninduse kohta;
 4) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

 (4) Nõukogu töövormiks on koosolekud, mis toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1 kord aastas.

 (5) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt 2/3 liikmete arvust.

 (6) Nõukogu otsused protokollitakse.

 (7) Raamatukogu direktor võtab osa nõukogu koosolekutest, kuid ta ei kuulu nõukogu koosseisu.

4. peatükk Majandus ja järelevalve 

§ 7.  Vara ja finantseerimine

 (1) Raamatukogu vara kuulub Laekvere valla omandisse ning selle valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

 (2) Raamatukogu vara kasutab raamatukogu sihtotstarbeliselt oma ülesannete täitmiseks.

 (3) Raamatukogule äriühingute, organisatsioonide ja üksikisikute poolt annetatud vara võetakse arvele ja kasutatakse sihtotstarbeliselt.

 (4) Raamatukogu eelarve kinnitab ja seda muudab volikogu vallaeelarve koosseisus. Eelarves nähakse ette rahalised vahendid töötajate töö tasustamiseks, teavikute soetamiseks vastavalt teeninduspiirkonna elanike arvule, raamatukogu hoonete ja ruumide majandamiskuludeks.

 (5) Eraldised raamatukogule riigieelarvest (teavikute soetamiseks vastavalt teeninduspiirkonna elanike arvule) ja fondidest, omatulu (viivised, laekumised tasulistest teenustest jms) ning äriühingute, organisatsioonide ja üksikisikute rahalised annetused kasutatakse eelarve kaudu sihtotstarbeliselt.

 (6) Raamatukogu võib talle mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa volikogu kehtestatud korras.

§ 8.  Järelevalve, aruandlus ja kontroll

 (1) Raamatukogu esitab vallavalitsusele oma eelmise aasta tegevuse kohta aruanded õigusaktides ettenähtud korras hiljemalt 15. veebruar.

 (2) Raamatukogu tegevust kontrollib vallavalitsus ja nõukogu.

 (3) Eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsus.

 (4) Raamatukogu eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist võib kontrollida ka vallavolikogu revisjonikomisjon vastavalt iga-aastasele tööplaanile või ka erakorraliselt.

5. peatükk Tegevuse ümberkorraldamine ja lõpetamine 

§ 9.  Ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu põhimääruse ja selle muutmise kinnitab volikogu.

 (2) Raamatukogu ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsusel seadustes sätestatud korras.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks:
 1) Laekvere Vallavolikogu 18. märtsi 2010 määrus nr 8 „Laekvere Raamatukogu põhimäärus“ ;
 2) Laekvere Vallavolikogu 18. märtsi 2010 määrus nr 9 „Muuga Raamatukogu põhimäärus“;
 3) Laekvere Vallavolikogu 18. märtsi 2010 määrus nr 10 „Venevere Raamatukogu põhimäärus“.

 (2) Määrus jõustub 1. aprillil 2017.

Eerik Lumiste
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json