Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Teksti suurus:

Põhja-Sakala valla kultuuriürituste piletimajanduse korraldamise eeskiri

Põhja-Sakala valla kultuuriürituste piletimajanduse korraldamise eeskiri - sisukord
Väljaandja:Põhja-Sakala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2018, 2

Põhja-Sakala valla kultuuriürituste piletimajanduse korraldamise eeskiri

Vastu võetud 22.02.2018 nr 25

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 1 ja lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Määrus sätestab Põhja-Sakala Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) struktuuriüksustes ja hallatavates asutustes valla eelarvest finantseeritavate teenuste osutamisel kasutatavate piletite arvestamise ning väljaandmise korra.

§ 2.   Mõisted

  (1) Pilet on dokument, mis on aluseks ürituse ja asutuse külastamiseks või teenuse osutamiseks.

  (2) Pilet peab olema nummerdatud ja sisaldama vallavalitsuse nimetust ja registrikoodi.

§ 3.   Piletite tellimine ning arvestamine

  (1) Pileteid tellib, hoiab ja väljastab vallavalitsuse majandus- ja rahandusosakond (edaspidi osakond). Osakond väljastab nummerdatud ja määratud hinnaga piletid asutuse ja vallavalitsuse struktuuriüksuse esindajale allkirja vastu vastavalt taotlusele.

  (2) Hind märgitakse piletile selle väljastamisel.

  (3) Iga kuu kolmandaks tööpäevaks esitatakse osakonnale aruanne kasutamata piletite (piletid, mis on väljastatud, kuid mille eest ei ole kassasse tasutud) kohta. Ühekordselt toimuvate ürituste korraldamiseks väljastatud kasutamata jäänud piletid tagastatakse hiljemalt viiendal tööpäeval pärast ürituse toimumist.

  (4) Osakond peab piletite koguselist ja rahalist arvestust.

  (5) Osakond vastutab piletite säilimise eest kuni nende väljastamiseni vallavalitsuse hallatavale asutusele või struktuuriüksusele.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Suure-Jaani Vallavolikogu 19.01.2006 määrus nr 13 “Suure-Jaani valla kultuuriürituste piletimajanduse korraldamise eeskiri”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arnold Pastak
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json