Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Jõgeva valla kaasav eelarve

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 01.04.2022, 30

Jõgeva valla kaasav eelarve

Vastu võetud 01.03.2018 nr 19
RT IV, 08.03.2018, 3
jõustumine 11.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.01.2020RT IV, 06.02.2020, 409.02.2020
24.03.2022RT IV, 01.04.2022, 1004.04.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Eesmärk

  Jõgeva valla kaasava eelarve eesmärk on anda vallaelanikele võimalus otsustada, kuidas kasutada osa vallaeelarvest.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  Vallaelanike esitatava ettepaneku tulemusena realiseeritav objekt peab olema seotud Jõgeva vallaga, pakkuma avalikku hüve ja olema avalikult kasutatav, elluviidav ühe või põhjendatud juhul mitme eelarveaasta jooksul ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
[RT IV, 01.04.2022, 10 - jõust. 04.04.2022]

§ 3.   Kaasava eelarve osa suurus

  Kaasava eelarve osa suurus vallaeelarves on 30 000 eurot. Ühe ettepaneku maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot.
[RT IV, 06.02.2020, 4 - jõust. 09.02.2020]

§ 4.   Kaasava eelarve avalikkus

  Jõgeva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus ametiasutusena, kui pole märgitud teisiti) tagab avalikkuse õigeaegse teavitamise kaasava eelarve eesmärkidest, ettepanekute esitamise võimalustest, esitatud ettepanekutest, hääletamisele minevatest ettepanekutest, hääletamise tulemustest ja elluviidavatest ettepanekutest. Kogu sellekohane informatsioon peab olema avalikustatud Jõgeva valla veebilehel.
[RT IV, 06.02.2020, 4 - jõust. 09.02.2020]

§ 5.   Ettepanekute esitamine

  (1) Ettepanekuid kaasava eelarveosa kasutamiseks võivad esitada kõik isikud.

  (2) Ettepanekute esitamise aja, koha ja viisi määrab vallavalitsus.

  (3) Ettepaneku esitamisel peab olema märgitud:
  1) ettepaneku esitaja;
  2) ettepaneku nimetus;
  3) ettepaneku eesmärk ja olulisus;
  4) ettepaneku kirjeldus;
  5) võimalusel idee kavand koos hinnapakkumisega, mis annab vallavalitsusele selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel;
  6) muu oluline info (mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele idee kohta teada anda).

§ 6.   Ettepanekute hindamine
[RT IV, 06.02.2020, 4 - jõust. 09.02.2020]

  (1) Esitatud ettepanekuid hindab vallavalitsuse (täitevorgan) moodustatud komisjon. Komisjoni ülesandeks on välja selgitada ettepanekud, mis on realiseeritavad nii ajalisest, rahalisest kui tehnilisest aspektist ja vastavad määruse § 2 nõuetele.

  (2) Komisjonil on õigus ettepaneku esitaja nõusolekul sarnaseid ettepanekuid liita ja ettepanekuid täiendada.

  (3) Vallavalitsus kinnitab korraldusega hindamise tulemusena sobivaks tunnistatud ettepanekud.

§ 7.   Vallaelanike hääletus

  (1) Hääletamise korraldab vallavalitsus.
[RT IV, 06.02.2020, 4 - jõust. 09.02.2020]

  (2) Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 14-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Jõgeva vald. Hääletusel ei saa osaleda isikud, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohas.
[RT IV, 01.04.2022, 10 - jõust. 04.04.2022]

  (3) Igal hääletusel osalev vallaelanik saab hääletada kolme ettepaneku poolt.

  (4) Hääletamine toimub elektrooniliselt volikogude infosüsteemis VOLIS. Hääletamisel osaleja identifitseerib ennast infosüsteemis isikutunnistusega või mobiil ID-ga või hääletab vallavalitsuses, tõendades enda isikut tõendava dokumendiga.

  (5) Hääletamine on salajane. Hääletusprotsessi jooksul on võimalik oma valikut muuta. Häälte jaotus on avalik.
[RT IV, 01.04.2022, 10 - jõust. 04.04.2022]

  (6) Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust.
[RT IV, 06.02.2020, 4 - jõust. 09.02.2020]

§ 8.   Ettepanekute elluviimine
[RT IV, 06.02.2020, 4 - jõust. 09.02.2020]

  (1) Vallavalitsus viib vastavalt hääletuse paremusjärjestusele ellu enim hääli saanud ettepanekud, mis mahuvad kaasavale eelarvele vallaeelarves eraldatud summa piiridesse. Esmajärjekorras viiakse ellu enim hääli saanud ettepanek, seejärel paremusjärjestuselt järgmine tingimusel, et see ei asu võitnud ettepanekuga samas asustusüksuses.

  (2) Kui kaasava eelarve summa võimaldab ellu viia rohkem ettepanekuid, viiakse need ellu vastavalt üldisele paremusjärjestusele kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ettepanekut ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (3) Kui pingerea põhjal tekib olukord, et paremusjärjestuse kohaselt järgmisena rahastatava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa kui selle ettepaneku eeldatav maksumus, pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust. Ettepanek viiakse ellu osaliselt vaid juhul, kui osaline elluviimine ei moonuta ettepaneku algset eesmärki. Kui osaline rahastamine ei ole võimalik, pakutakse osalist rahastust paremusjärjestuses järgmise ettepaneku elluviimiseks.

  (4) Vallavalitsus võib ettepaneku elluviimiseks sõlmida ettepaneku esitajaga lepingu, kus märgitakse ettepaneku elluviimiseks eraldatud summa ja kirjeldatakse lepingu lõpptulemusena ettepanekust saavutatav tulemus. Kui ettepanekut ei viida ellu kokkulepitud tähtajaks, on vallavalitsusel õigus eraldatud summa täies või osalises mahus tagasi nõuda.

§ 9.   Õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json