Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise alused

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:16.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 13.10.2020, 10

Jõgeva valla noortevolikogu tegutsemise alused

Vastu võetud 01.03.2018 nr 20
RT IV, 08.03.2018, 4
jõustumine 11.03.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.10.2020RT IV, 13.10.2020, 516.10.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja noorsootöö seaduse § 9 lõigete1, 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Jõgeva valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu) on kohalikul tasandil tegutsev nõuandva õigusega noorte osaluskogu, mis esindab Jõgeva valla noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõttel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on Jõgeva Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) ja Jõgeva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovituslikud.

§ 2.   Tegevuse eesmärk

  Noortevolikogu tegevuse eesmärgid on:
  1) valla noorte seisukohtade väljaselgitamine valla elu suhtes ja nende seisukohtade esitamine noorsootöötajale, vallavolikogule või vallavalitsusele;
  2) ülevallaliste noorteürituste korraldamine;
  3) noorte kaasatuse parandamine ja omaalgatuslike projektide elluviimine.

§ 3.   Noortevolikogu valimise kord

  (1) Kandideerimisõigus on noortel vanuses 13–20 aastat, kelle registreeritud elukoht on Jõgeva vald või kes õpivad Jõgeva valla territooriumil asuvates haridusasutustes.
[RT IV, 13.10.2020, 5 - jõust. 16.10.2020]

  (2) Noortevolikogu koosneb 9 liikmest. Kui kandideerimisavaldusi laekub vähem, siis korraldatakse kolme kuu pärast uued valimised. Kui kandideerimisavaldusi laekub 9, võetakse kõik kandidaadid liikmeks ja valimisi ei korraldata.
[RT IV, 13.10.2020, 5 - jõust. 16.10.2020]

  (3) Noortevolikogu liikmed valitakse korralistel valimistel kaheks aastaks.

  (4) Noortevolikogu valimised toimuvad oktoobrikuus välja arvatud esimese koosseisu valimised.

  (5) Valimisõigus on 11–26-aastastel noortel, kes elavad või õpivad Jõgeva valla territooriumil.

  (6) Vallavalitsus kinnitab korraldusega noortevolikogu valimisteks 3–5-liikmelise valimiskomisjoni, määrab kandideerimise ja valimiste aja, kandideerimisviisid ning valimisjaoskondade asukohad.

  (7) Valimistulemused selgitab ja kinnitab valimiskomisjon.

  (8) Valimiste toimumise info ja valimistulemused avaldatakse Jõgeva Valla Teatajas, Jõgeva valla noorteinfo portaalis ja Jõgeva valla kodulehel.
[RT IV, 13.10.2020, 5 - jõust. 16.10.2020]

§ 4.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu tegevust juhib esimees. Esimehe äraolekul asendab teda aseesimees.

  (2) Esimees ja aseesimees valitakse salajasel hääletusel.

  (3) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 5.   Liikme väljaarvamine

  (1) Liikme võib noortevolikogust välja arvata:
  1) kui liige ei täida temale antud ülesandeid või kahjustab oma tegevusega noortevolikogu mainet;
  2) kui liige ei ole osalenud kolmel järjestikusel koosolekul;
  3) isiku avalduse alusel.

  (2) Liikme kohalt välja arvatud või tagasi astunud liikme asemele asub pingereas järgmiseks jäänud kandidaat.

§ 6.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolek ja elektrooniline koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.
[RT IV, 13.10.2020, 5 - jõust. 16.10.2020]

  (2) Noortevolikogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees.

  (3) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete ettepanekul.

  (4) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse ja protokollid avaldatakse Jõgeva valla veebilehel.

  (5) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

  (6) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (7) Noortevolikogu koosolekud on avalikud.

  (8) Kord aastas esitab noortevolikogu ülevaate oma tegevuse kohta vallavolikogule korralise vallavolikogu istungi raames.

  (9) Noortevolikogu täpsema töökorralduse kehtestab noortevolikogu.

§ 7.   Noortevolikogu õigused

  Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada Jõgeva valla noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  2) esitada ettepanekuid vallavolikogu vastavale komisjonile vallavolikogu menetluses oleva õigusakti eelnõu kohta, mis on seotud noorte huvidega ja osaleda ettepanekute aruteludel;
  3) saada vallavolikogult noori puudutavate küsimuste kohta informatsiooni;
  4) algatada ülevallalisi noorteüritusi ning moodustada nende organiseerimiseks töögruppe;
  5) algatada noorteprojekte;
  6) algatada heategevuslikke üritusi, millest saadav tulu läheb noorte olukorra parandamiseks vallas;
  7) kaasata oma tegevusse eksperte ja volikogu liikmeid ning teha koostööd teiste noortevolikogude ja noorteühendustega;
  8) kasutada vallavolikogu või -valitsuse ruume koosolekute pidamiseks;
  9) valida liikmete hulgast isikud, kes esindavad Jõgeva valla noori maakondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json