Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna hankekord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2018, 21

Kohtla-Järve linna hankekord

Vastu võetud 28.02.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, riigihangete seaduse § 5 lõike 2 punkti 2, § 9 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kohtla-Järve linna hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist Kohtla-Järve Linnavalitsuses (edaspidi linnavalitsus) ning Kohtla-Järve linnavalitsuse hallatavates asutustes (edaspidi hallatav asutus) ja Kohtla-Järve linna (edaspidi linn) valitseva mõju all olevates äriühingutes, mittetulundusühingutes, sihtasutustes (edaspidi linna asutus).

  (2) Linnavalitsuse riigihanked korraldab Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjon (edaspidi komisjon).

  (3) Hallatav ja linna asutus korraldab üldjuhul riigihanke ise ja juhindub riigihangete korraldamisel riigihangete seaduse nõuetest ja korrast.

  (4) Põhjendatud vajaduse korral võib hallatav ja linna asutus riigihanke korraldamiseks või tehnilise kirjelduse koostamiseks pöörduda komisjoni poole esitades korra paragrahvi 5 lõikes 5 nimetatud dokumendid.

  (5) Korras sätestamata juhtudel juhindutakse riigihangete seadusest.

  (6) Korras toodud maksumused on ilma käibemaksuta.

§ 2.   Hankeplaan

  (1) Komisjon koostab ja esitab hankeplaani linnavalitsusele kinnitamiseks igal aastal nelja nädala jooksul pärast Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) poolt linnaeelarve vastuvõtmist. Komisjon planeerib riigihanked, mille eeldatav maksumus ületab lihthanke piirmäära. Hankeplaani muudetakse vajaduse korral.

  (2) Hankeplaani koostamiseks esitavad linnavalitsuse, hallatava asutuse, linna asutuse juhid või linnavalitsuse teenistujad hiljemalt iga aasta 1. jaanuariks komisjoni esimehele vastaval eelarveaastal planeeritavate hangete kohta, mille eeldatavad maksumused on võrdsed lihthanke piirmääraga või ületavad selle, järgneva informatsiooni:
  1) hanke eseme üldine kirjeldus;
  2) hankemenetluse liik (asjad, teenused, ehitustööd);
  3) hankemenetluse korraldamise eeldatav aeg;
  4) hankelepingu eeldatav maksumus;
  5) hankelepingu täitmise eest vastutav isik;
  6) hanke tehnilise kirjelduse koostaja.

  (3) Hankeplaan kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (4) Hankeplaan avalikustatakse Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel (edaspidi linna veebileht).

§ 3.   Riigihanke eest vastutav isik

  (1) Riigihanke eest vastutav isik on hanke korraldaja:
  1) komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees;
  2) hallatava asutuse juht;
  3) linna asutuse juht.

  (2) Riigihanke eest vastutav isik:
  1) koostöös vastutava spetsialistiga korraldab hanketeate ja hankedokumentide ettevalmistamise, hankelepingu eseme tehnilise kirjelduse koostamise;
  2) koostöös linnakantseleiga valmistab ette hankelepingu projekti;
  3) korraldab toiminguid hanke väljakuulutamiseks;
  4) korraldab hanke kohta teabe avalikustamise linna ametlikul veebilehel;
  5) avab pakkumusi Riigihangete e-keskkonnas;
  6) täidab muid riigihangete seadusest ja käesolevast määrusest tulenevaid riigihanke eest vastutava isiku ülesandeid.

§ 4.   Riigihanke korraldamise keskkond

  (1) Riigihanke, mille eeldatav maksumus on võrdne lihthanke piirmääraga või ületab selle, korraldatakse riigihangete registris elektroonilise menetlusena.

  (2) Riigihanke võib korraldada riigihangete registris elektroonilise menetlusena ka juhul, kui riigihangete seadus seda ei nõua.

  (3) Kõik toimingud riigihangete registris teostab riigihanke eest vastutav või volitatud isik.

§ 5.   Riigihanke algatamine ja korraldamine

  (1) Linnavalitsuse poolt korraldatava hanke algatajaks korra tähenduses on linnapea, linnavalitsuse teenistuse juht, linnavalitsuse nõunik, linnasekretär ning hallatava või linna asutuse juht.

  (2) Hanke algataja esitab nõuetekohaselt koostatud hanke algatamise taotluse koos korrektselt vormistatud hanke tehnilise kirjeldusega (hanke lähteülesandega) komisjoni esimehele.

  (3) Hanke algataja vastutab hanke taotluses esitatud andmete õigsuse eest.

  (4) Hallatava ja linna asutuse juhil on õigus täita kõiki hanke korraldamisega seotud kohustusi ja toiminguid iseseisvalt või nende poolt moodustatud hangete komisjoni kaudu, lähtudes riigihangete seaduses ja korras sätestatust.

  (5) Komisjon täidab riigihangete seadusest ja korrast tulenevaid kohustusi ja nendega seotud toiminguid käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isiku eest taotluse ja volikirja alusel.

  (6) Komisjoni protokollilisi otsuseid pakkumuse edukaks tunnistamise, hankelepingu sõlmimise või hankemenetluse lõpetamise kohta kinnitab linnavalitsus korraldusega. Allkirjastatud protokollid lisatakse korralduse eelnõu juurde.

  (7) Linnavalitsuse riigihanke, lihthanke või alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmist ja teenuste või ehitustööde tellimist puudutav linnavalitsuse korraldus peab sisaldama:
  1) eduka pakkuja andmeid ja pakkumuse maksumust;
  2) hankelepingu täitmise eest vastutava isiku andmeid;
  3) hankelepingu allkirjastamist volitatud isiku andmeid, kui see ei ole linnapea;
  4) hankemenetluse lõpetamise puhul, lõpetamise põhjus.

§ 6.   Lihthangete läbiviimine

  (1) Lihthange tuleb korraldada juhul, kui eeldatav hankelepingu maksumus on:
  1) asjade ostmise ja teenuse tellimise korral 30 000 – 60 000 eurot;
  2) ehitustööde tellimise korral 60 000 – 150 000 eurot.

  (2) Lihthangete korraldamisel lähtutakse riigihangete seaduses sätestatud lihthanke korraldamise reeglitest.

§ 7.   Alla lihthanke piirmäära jäävate asjade ostmise ja teenuste ning ehitustööde tellimise kord

  (1) Asjade ostmisel ja teenuse tellimisel, mille eeldatav maksumus on 10 000 kuni 30 000 eurot ning ehitustöö tellimisel, mille eeldatav maksumus on 20 000 kuni 60 000 eurot, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule või avaldada hanketeade linna veebilehel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui esinevad asjaolud, mille korral on riigihangete seaduse kohaselt lubatud korraldada riigihange väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korras. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud asjade, teenuste või ehitustööde hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Asjade ja teenuste tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 10 000 eurot ning ehitustööde tellimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 20 000 eurot, võib teha hinnapäringu kahele isikule.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud hinnapäringu tegemisel tuleb koostada soovitud asjade, teenuste või ehitustööde tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud hinnapäringut võib korraldada komisjoni liige, linnavalitsuse teenistuja, hallatava asutuse või linna asutuse töötaja ning esitada need vastava juhile kooskõlastamiseks ja lepingu sõlmimiseks.

  (6) Põhjendatud juhtudel tehakse hinnapäring ilma asjade, teenuste või ehitustööde tehnilist kirjeldust koostamata, andes pakkujale võimaluse tutvuda riigihanke objektiga kohapeal.

§ 8.   Hankeleping ja selle täitmise eest vastutav isik

  (1) Hankeleping sõlmitakse kirjalikult edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga.

  (2) Linnavalitsuse nimel sõlmib hankelepingu linnapea või teda asendav isik, kui linnavalitsus ei ole otsustanud teisiti.

  (3) Hankelepingu täitmise üle teostab kontrolli riigihanke eest vastutav isik, kui hankelepingus ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Hankelepingu täitmise eest vastutav isik määratakse linnavalitsuse korraldusega.

  (5) Hankelepingu täitmise eest vastutava isiku nimi ja kontaktandmed kajastatakse hankelepingus. Vastutava isiku muutumisel tuleb vajadusel õigusakti ja hankelepingut vastutava isiku osas muuta.

§ 9.   Hankelepingu muutmine

  (1) Hankelepingu muutmine on põhjendatud üksnes riigihangete seaduses nimetatud juhtudel, hankelepingu muutmisel tuleb lähtuda riigihangete seaduses sätestatust.

  (2) Kui hankelepingu muutmine toob kaasa täiendava rahalise kulu mis on suurem kui 20 000 eurot või ei ole täiendava rahalise kulutuse tegemiseks vahendeid eelarvesse kavandatud, otsustab hankelepingu muutmise linnavalitsus.

  (3) Kui hankelepingu muutmisega ei kaasne võrreldes hankelepingu esialgse maksumusega täiendavaid rahalisi kulutusi või ei ületa nimetatud kulud 20 000 eurot ja vahendid on eelarves kavandatud, otsustab hankelepingu muutmise hallatava asutuse juht, linna asutuse juht või komisjoni ettepanekul linnapea.

§ 10.   Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimise kord

  (1) Sotsiaalteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb vahemikku 5 000 kuni 300 000 euroni, eriteenuste puhul 5 000 kuni 60 000 euroni, tuleb konkurentsi ära kasutades tagada rahaliste vahendite kõige ratsionaalsem ja säästlikum kasutamine, selleks tuleb teha ettepanek pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhtudel võib teha ettepaneku pakkumuse esitamiseks ühele isikule, kui teenuse osutamisel puudub konkurents ning võimalused ettepaneku tegemiseks kolmele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (3) Sotsiaal- ja eriteenuste hankelepingu sõlmimisel, mille eeldatav maksumus jääb alla 5 000 eurot, võib teha ettepaneku pakkumuse tegemiseks ühele isikule. Käesolevas lõikes sätestatud korras saadud pakkumuses esitatud teenuste hind peab olema mõistlik ning põhjendatud.

  (4) Ettepaneku tegemisel pakkumuse esitamiseks tuleb koostada soovitavate teenuste tehniline kirjeldus ning selgitada pakkumuste hindamise kriteeriumeid. Pakkumuse hindamise kriteeriumeid ei selgitata, kui ettepanek tehakse ühele isikule. Kõiki pakkujaid tuleb kohelda võrdselt.

§ 11.   Meetmed huvide konflikti ennetamiseks, tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks

  (1) Riigihanke eest vastutav isik, komisjoni liige ja teised hankemenetluses osalevad isikud enne riigihanke korraldamise alustamist kinnitavad, et nendel ei esine riigihanke korraldamisega seoses huvide konflikti.

  (2) Riigihanke eest vastutav isik, komisjoni liige ja teised hankemenetluses osalevad isikud on kohustatud informeerima kirjalikult komisjoni esimeest või oma vahetut ülemust asjaoludest, mis võivad tema osalemisel riigihanke korraldamisel põhjustada huvide konflikti ning taandatakse vastav isik riigihanke korraldamisest.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. veebruari 2012. a määrus nr 114 "Riigihangete korraldamise kord" tunnistatakse kehtetuks.

Riina Ivanova
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json