ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:02.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2018, 23

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Vastu võetud 27.02.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 3² lõike 5 punkti 5 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Käesolev reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad seoses reovee kohtkäitluse ja äraveoga Väike-Maarja valla haldusterritooriumil.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatiste paigaldamine, rajamine ja hooldamine toimub ehitusseaduse, veeseaduse ja nende rakendusaktide ning Väike-Maarja valla ehitusmääruse kohaselt.

  (3) Eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
  1) teostavad reovee kohtkäitlust ning seoses sellega vajavad ja kasutavad reovee äraveo teenust;
  2) osutavad reovee äraveo teenust.

  (4) Eeskirja ei kohaldata, kui kinnistu omanikul või valdajal peab veeseaduse kohaselt olema heitvee või teiste vett saastavate ainete suublasse juhtimiseks vee erikasutusluba.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid veeseaduse, ehitusseaduse ja nende rakendusaktides sätestatu tähenduses, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähenduses.

  (2) Lisaks kasutatakse käesolevas eeskirjas järgmisi mõisteid:
  1) reovesi – vesi, mis on reostunud inimtegevuse tagajärjel ja enne suublasse juhtimist tuleb puhastada;
  2) reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, paigutamine pinnasesse või pinnasele või kompostimine üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
  3) reovee kohtkäitlusrajatis – reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumise, puhastamise, maapinda immutamise või veekogusse juhtimise eesmärgil (reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla kogumismahuti);
  4) reovee kogumismahuti – plastmassist, klaasplastist, betoonist, terasest või mõnest muust materjalist mahuti, kuhu koguneb majapidamises tekkiv reovesi ja kust see veetakse edasiseks käitlemiseks reoveepuhastisse. Nõuetele vastav kogumismahuti on veetihe, see tähendab ta ei leki ümbritsevasse keskkonda;
  5) omapuhasti – rajatis (imb- ja filtersüsteemideks), kus kõrvaldatakse reoained ja ebasoovitavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 inimekvivalenti;
  6) inimekvivalent – ühe inimese põhjustatud keskmine ööpäevane tingliku veereostuskoormuse ühik (ie);
  7) reovee bioloogiline puhastamine – orgaanilise aine ja toitainete ärastamine reoveest mikroorganismide abil, mille tulemusel pinnasesse või veekogusse juhitav heitvesi vastab kehtestatud reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise ja keemilise hapnikutarbe ning heljumi osas;
  8) septik – ehk settekaev on plastmassist, klaasplastist, betoonist, terasest või mõnest muust materjalist mahuti, millel on tavaliselt vähemalt 2 kambrit. Septikus settivad reovees sisalduvad tahked osad, mis lagunevad anaeroobselt (hapnikuvabas keskkonnas) bioloogiliste protsesside tulemusena. Reovee vedel fraktsioon voolab septikust edasi tavaliselt kas reovee immutussüsteemi või filtersüsteemi. Tahke fraktsioon tuleb perioodiliselt eraldada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks suurema reoveepuhasti juurde;
  9) immutussüsteem – heitvee immutussüsteem järgneb tavaliselt septikule. Immutussüsteem koosneb aukudega heitvee immutustorustikust, mis on paigaldatud immutusväljakule teatud kindlate vahedega. Immutusväljak rajatakse tavapäraselt koredast pinnasest (kruus, killustik), et tagada pinnaseosakestel bioloogilistele organismidele elutingimused ja selle tulemusel parem heitvee puhastusvõime;
  10) hoolduspäevik – vabas vormis päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni;
  11) purgimisteenus – reovee kohtkäitlusrajatisest reovee või –sette eemaldamine, äravedu ja purgimiskohta väljutamine;
  12) kuja - kanalisatsiooniehitiste (va torustik) lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust.

§ 3.   Reovee kohtkäitlus

  (1) Reovee kohtkäitlus on lubatud olmes tekkiva reovee kohtkäitluseks üldjuhul selle tekkekoha kinnistu piires.

  (2) Mitme kinnistu tarbeks on lubatud paigaldada reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti juhul, kui tegevus on majanduslikult ja keskkonnakaitseliselt põhjendatud.

  (3) Reovee kogumismahuti on lubatud paigaldada alale, mida Väike-Maarja valla üldplaneeringu ning Väike-Maarja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVK kava) kohaselt ei kaeta ühiskanalisatsiooniga.

  (4) Erandkorras on lubatud kasutada reovee kogumiseks reovee kogumismahutit ÜVK kava kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetaval alal kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni.

  (5) Omapuhasti rajamine on keelatud keskkonnaministri poolt kinnitatud Väike-Maarja aleviku, Rakke aleviku, Simuna aleviku, Vao ja Triigi külade reoveekogumisaladel.

  (6) Heitvee immutamisel pinnasesse peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

§ 4.   Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele

  (1) Lubatud on paigaldada vaid sertifitseeritud reovee kogumismahutit või sertifitseeritud omapuhastit.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatis ja sellest kulgev lokaalne torustik peab olema lekkekindel ja tühjendatav.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise üldised nõuded:
  1) reovee kogumismahuti ja septiku kuja on 5m ning omapuhasti imbsüsteemi kuja 10m;
  2) reovee kohtkäitlusrajatis peab paiknema joogiveekaevude suhtes allanõlva ning põhjavee liikumissuuna suhtes allavoolu;
  3) reovee kogumismahutile ja septikule peab olema tagatud aastaringne ligipääs;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise paigaldus ja kasutamine peab vastama tootele esitatud nõuetele;
  5) reovee kohtkäitlusrajatise luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt;
  6) reovee kogumismahuti ja omapuhasti tuleb paigaldada pinnasesse, nii et oleks tagatud nende liikumatus;
  7) reovee kogumismahuti, omapuhasti ja lokaalne torustik peavad olema külmumiskindlad;
  8) reovee kogumismahuti ja omapuhasti peavad olema ventileeritavad.

§ 5.   Reovee kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmine

  (1) Uue hoone planeerimisel tuleb vajadusel lahendada reovee kogumismahuti paigaldamine koos hoone ehitusprojektiga.

  (2) Olemasoleva reovee kogumismahuti väljavahetamine toimub ehitusseadustikus sätestatud ehitusteatise või ehitusloa kohaselt.

  (3) Vallavalitsusel on õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.   Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

  (1) Omapuhasti kavandamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses ja Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ ning 16.05.2001 määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ sätestatud tingimused.

  (2) Omapuhasti rajamisel lähtutakse ehitusseadustikus toodud sätetest. Kuni 5 m3 jõudlusega puhasti paigaldamiseks esitatakse ehitusteatis ja ehitusprojekt.

  (3) Omapuhasti kasutusele võtmise tingimuseks on vallavalitsuse poolt väljastatud kasutusluba.

§ 7.   Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine ja hooldus

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamise ja hoolduse eest vastutab reovee kohtkäitlusrajatise omanik.

  (2) Reovee kohtkäitlusrajatise kasutamine peab toimuma keskkonna- ja tervisekaitse seisukohalt ohutult.

  (3) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele ja kasutamisjuhendile.

  (4) Omapuhasti seisukorda tuleb vähemalt kord aastas kontrollida, kontrolli tulemused kanda vabas vormis peetavasse hoolduspäevikusse, vajadusel teostada hooldustöid.

  (5) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt:
  1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
  2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
  3) reovee puhastamisprotsessist tekkiva sette äraveo kogust ja kuupäeva.

§ 8.   Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimine

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimise üldised nõuded:
  1) reovee kohtkäitlusrajatis tuleb enne likvideerimist tühjaks vedada ja tühjendusjärgselt puhastada eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
  2) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimiseks tuleb see üldjuhul lammutada ja pinnasest eemaldada;
  3) pinnasest eemaldatud reovee kohtkäitlusrajatise süvend tuleb täita liiva, kruusa või mullaga;
  4) reovee kohtkäitlusrajatise likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja tervisekaitseohutus.

  (2) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimine toimub ehitusseadustiku kohase ehitusteatise alusel.

  (3) Reovee kogumismahuti ja omapuhasti likvideerimise tähtajad on:
  1) reoveekogumisalal ühiskanalisatsiooniga liituvatel kinnistutel – ühe aasta jooksul liitumise kuupäevast alates;
  2) väljaspool reoveekogumisala, reovee kogumismahuti või omapuhasti amortiseerumisel ja kasutamise keelamisel pädeva organi poolt – koheselt (määratud tähtajal);
  3) väljaspool reoveekogumisala, pärast uue reovee kogumismahuti või omapuhasti valmimist – mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui ühe aasta jooksul kasutusteatise edastamisest.

§ 9.   Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamine ning reovee äraveo ja purgimise kord

  (1) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, reovee äraveo ja purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab omama registreeringut äriregistris.

  (2) Ettevõtja peab teenuse osutamiseks sõlmima lepingu selle vee-ettevõtjaga, kelle tegevuspiirkonnas purgimine toimub.

  (3) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile igakordselt dokumendi teenuse osutamise kohta.

  (4) Reovett ja kuivkäimla sisu on lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse või vee-ettevõtja poolt määratud kohta. Väljaspool spetsiaalseid purgimiskohti on reovee keskkonda juhtimine ning kuivkäimla sisu komposteerimine, laialilaotamine või maassekaevamine keelatud.

§ 10.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle korraldab vallavalitsus.

  (2) Eeskirja nõuete täitmise eest vastutavad reovee kohtkäitlusrajatise omanik ja/või eeskirja § 9 lõikes 1 nimetatud ettevõtja.

  (3) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik peab säilitama reovee äraveo dokumente kaks aastat, vajadusel esitama need järelevalve teostajale.

  (4) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

  (5) Reovee kogumismahuti lekkekindluse või omapuhasti töökindluse tõendamiseks on järelevalve teostajal õigus nõuda reovee kohtkäitlusrajatise omanikult pädeva eksperdi poolse kontrolli teostamist.

  (6) Reovee kohtkäitlusrajatise omanik on kohustatud koheselt teavitama vallavalitsust igast reovee kohtkäitlusrajatise avariist, sealhulgas reovee kogumismahuti lekkest ning võtma tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse ning tervisekaitse tagamiseks.

  (7) Reovee kohtkäitlusrajatise tühjendamise, äraveo ning purgimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust purgija.

§ 11.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 31.03.2016 määrus nr 13 „Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri“.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json