Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2018, 26

Väike-Maarja valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 27.02.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Väike-Maarja valla 2018. aasta eelarve põhitegevuse tulud summas 8 631 703 eurot, põhitegevuse kulud summas 8 594 591 eurot, investeerimistegevus summas 1 614 164 eurot, finantseerimistegevus summas 517 490 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.  Vallavalitsusele volituse andmine

  Lubada vallavalitsusel võtta kasutusse ja lisada eelarvesse riigieelarvest ja muudelt rahastajatelt eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised laekumised ja teha nendele vastavad kulud vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 3.  Määruse jõustumine

 (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2018.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla 2018. aasta eelarve

Lisa 2 Väike-Maarja valla 2018. aasta eelarve seletuskiri