Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Vallavolikogu ja vallavalitsuse hüvitiste ja tasude määramise ning maksmise kord

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2018, 27

Vallavolikogu ja vallavalitsuse hüvitiste ja tasude määramise ning maksmise kord

Vastu võetud 27.02.2018 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lõike 1 punktide 19, 21 ja 22 ning § 49 lõike 42 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib volikogu esimehe ja aseesimehe hüvitise, vallavolikogu (edaspidi volikogu), vallavalitsuse (edaspidi valitsus) ja komisjonide tööst osavõtu eest tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuruse määramise ja maksmise korda.

§ 2.   Hüvitiste ja tasude määrad

  (1) Volikogu esimehele makstakse ühes kalendrikuus volikogu esimehe ülesannete täitmise eest hüvitist, mille suurus on 50% vallavanema töötasust.

  (2) Volikogu aseesimehele makstakse ühes kalendrikuus volikogu aseesimehe kohustuste täitmise eest hüvitist, mille suurus on 20% volikogu esimehe hüvitisest.

  (3) Volikogu aseesimehele makstakse volikogu esimehe hüvitist selle ajavahemiku eest, mil ta täidab volikogu esimehe ülesandeid.

  (4) Volikogu komisjoni esimehele, tema puudumisel teda asendavale komisjoni aseesimehele või mõlema puudumisel komisjoni juhtima määratud komisjoni liikmele, makstakse tasu 50 eurot komisjoni koosoleku ettevalmistamise, korraldamise ja osavõtu eest.

  (5) Volikogu liikmele makstakse tasu 50 eurot volikogu istungist osavõtu eest.

  (6) Volikogu juhatuse liikmele makstakse tasu 30 eurot juhatuse koosolekust (va elektroonilisest koosolekust) osavõtu eest.

  (7) Komisjoni liikmele makstakse tasu 30 eurot komisjoni koosolekust (va elektroonilisest koosolekust) osavõtu eest.

  (8) Valitsuse liikmele makstakse tasu 25 eurot valitsuse istungist (va elektroonilisest istungist) osavõtu eest.

§ 3.   Hüvitatavad kulutused

  (1) Volikogu liikmele hüvitatakse volikogu ülesannete täitmisega seotud järgmised kulud:
  1) lähetuskulud;
  2) koolituskulud;
  3) transpordikulud, va volikogu istungil või komisjoni koosolekul osalemisega seotud kulud.

  (2) Koolituse vajaduse kooskõlastab volikogu esimees ja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulutused hüvitatakse volikogu liikmele kuludokumendi esitamisel volikogu esimehe käskkirja alusel.

  (3) Volikogu esimehe lähetus-, koolitus- ja transpordikulude hüvitamise otsuse teeb volikogu oma korralisel istungil.

§ 4.   Hüvitise ja tasu maksmine

  (1) Volikogu istungitest ja komisjonide koosolekutest osavõtu üle peab arvestust volikogu esimees. Valitsuse istungitest osavõtu arvestust peab vallasekretär.

  (2) Hüvitise ja tasu väljamaksmiseks esitatakse vallavalitsuse rahandusosakonnale:
  1) aruanded istungitest ja koosolekutest osavõtu kohta;
  2) pärast volikogu uue koosseisu valimist või isikkoosseisu muutumist volikogu, valitsuse ja komisjoni liikme isikuandmed;
  3) lähetuskulude puhul käskkiri ja vormikohane lähetusaruanne koos kuludokumentidega.

  (3) Hüvitis ja tasu makstakse välja hiljemalt järgneva kuu 11. kuupäeval.

  (4) Hüvitis ja tasu kantakse saaja isiklikule pangakontole.

  (5) Kehtestatud hüvitisest ja tasust on õigus loobuda kirjaliku avalduse alusel.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 25.08.2016 määrus nr 20 „Vallavolikogu ja vallavalitsuse hüvitiste ja tasude määramine ning maksmise kord” ja Rakke Vallavolikogu 27.03.2014 määrus nr 5 „Vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu suurus ja maksmise kord“.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. veebruarist 2018.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json