HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kohtla-Järve linna rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe stipendiumite andmise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.03.2023, 9

Kohtla-Järve linna rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe stipendiumite andmise kord

Vastu võetud 06.03.2023 nr 31

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Kohtla-Järve linna rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe stipendiumite andmise kord (edaspidi kord) reguleerib Kohtla-Järve linna eelarvest stipendiumite maksmise korda Kohtla-Järve linna (edaspidi linn) haldusterritooriumil tegutsevate kõrgharidusasutuste rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe üliõpilastele, stipendiumite taotlemise ja taotluste menetlemise, stipendiumite andmise põhimõtted ja korralduslikud alused.

§ 2.   Stipendium

  (1) Stipendium on Kohtla-Järve Linnavalitsuse poolt (edaspidi linnavalitsus) kindlas suuruses määratud ühekordne toetus rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe üliõpilastele.

  (2) Stipendiumi eesmärk on aidata kaasa üliõpilaste õpimotivatsioonile, õpitava eriala tutvustamisele linna koolides või panustamisele linna arengusse (praktika linna ametiasutustes, lõputöö teema seotud Kohtla-Järve linnaga või muu seesugune).

§ 3.   Taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Stipendiumit saab taotleda linna territooriumil tegutseva kõrgharidusasutuse rakenduskõrgharidus- ja magistriõppes õppiv üliõpilane (edaspidi taotleja).

  (2) Linnal peab olema sõlmitud kõrgharidusasutusega koostööleping.

  (3) Taotlejale esitatakse järgmised nõuded:
  1) immatrikuleeritud kõrgharidusasutusse ja ei viibi taotluse esitamise hetkel akadeemilisel puhkusel;
  2) hea õppeedukus;
  3) ühiskondlik aktiivsus, osalemine avalikkusele suunatud tegevustes;
  4) panus linna arengusse;
  5) rahvastikuregistri andmetel on taotleja linna elanik.

§ 4.   Stipendiumi taotlemine

  (1) Stipendiumi taotlemiseks esitab taotleja elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatud taotluse e-posti aadressile [email protected] vastavalt lisale.

  (2) Teave stipendiumite taotlemise kohta avalikustatakse linna ametlikul veebilehel.

  (3) Taotlusele lisatakse:
  1) elulookirjeldus;
  2) õpingutulemiste väljavõte;
  3) õppejõu soovitus;
  4) kirjeldus, kuidas on panustatud või on plaanis panustada linna arengusse (linna ühes koolis läbiviidava loengu teesid, praktika KOV asutustes, lõputöö teema seotud Kohtla-Järve linnaga või muu seesugune).

  (4) Taotluste vastuvõtmine algab 15. novembril.

  (5) Taotluste esitamise tähtaeg on 15. detsember.

§ 5.   Stipendiumi taotluste läbivaatamine

  (1) Stipendiumi taotluste läbivaatamiseks moodustab linnavalitsus ajutise komisjoni (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon on 5 liikmeline. Komisjoni koosseisu kuuluvad linnavalitsuse haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea, haridus- ja kultuuriteenistuse spetsialistid ja Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) vastavate valdkondade komisjonide esindajad.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab linnavalitsus korraldusega.

  (4) Komisjoni ülesanded on:
  1) vaadata läbi esitatud taotlused;
  2) kontrollida esitatud taotluste nõuetekohasust, andmete õigsust ja taotleja vastavust korra tingimustele;
  3) teha otsused taotluste rahuldamiseks või taotluse rahuldamata jätmiseks.

  (5) Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) saada komisjoni tööks vajalikke andmeid ja dokumentatsiooni linnavalitsuselt ja linna territooriumil tegutsevatelt haridusasutustelt;
  2) küsida taotlejalt täiendavate andmete ja dokumentide esitamist;
  3) teha koostööd linnavolikogu vastavate valdkondade komisjonidega.

  (6) Komisjoni teeb otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

  (7) Komisjon võib teha otsuse taotluse rahuldamata jätmise kohta juhul, kui:
  1) kontrollimise käigus tehakse kindlaks, et taotlus ei vasta korras sätestatud nõuetele;
  2) taotleja on toetuse saamiseks esitanud valeandmeid;
  3) taotleja ei vasta stipendiumi andmise kriteeriumitele;
  4) linna eelarves puuduvad stipendiumite andmiseks ettenähtud vahendid;
  5) muudel põhjendatud juhtudel.

  (8) Otsused taotluse rahuldamata jätmisest põhjendatakse.

  (9) Komisjoni otsusena tehakse linnavalitsusele ettepanek stipendiumi määramiseks hiljemalt 15. jaanuariks.

§ 6.   Stipendiumi määramine ja stipendiumi suurus

  (1) Stipendiumi määrab linnavalitsus korraldusega.

  (2) Stipendium määratakse kuni kuuele rakenduskõrgharidusõppe ja kuni kolmele magistriõppe kõrgharidusasutuse üliõpilasele.

  (3) Stipendiumi suurus on:
  1) rakenduskõrgharidusõpe stipendium - 500 (viissada) eurot;
  2) magistriõpe stipendium - 650 (kuussada viiskümmend) eurot.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Aastal 2023 on taotluste esitamise tähtajad 15. märts ja 15. detsember.

  (2) Taotlused, mis esitatakse 15. märtsiks 2023. a, võetakse menetlusse ja käsitletakse vastavalt korras sätestatud tingimustele, jättes arvestamata paragrahvi 4 lõikes 4 ja lõikes 5 ning paragrahvi 5 lõikes 9 sätestatud tähtajad.

  (3) Taotluste kohta, mis esitatakse 15. märtsiks 2023. a, teeb komisjon otsusena linnavalitsusele ettepaneku stipendiumi määramiseks hiljemalt 31. märtsiks 2023. a.

Eduard Odinets
volikogu esimees

Lisa Taotlus Kohtla-Järve linna rakenduskõrgharidusõppe ja magistriõppe stipendiumi saamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json