HaridusKool

Teksti suurus:

Koolimineku toetuse maksmise kord

Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2014, 6

Koolimineku toetuse maksmise kord

Vastu võetud 27.03.2014 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja kooskõlas Viljandi Linnavolikogu 27.04.2011 määrusega nr 74 „Viljandi linna poolt määratud toetuste ja muude eraldiste tasaarvlemine võlgnevustega“.

§ 1.   Määruse eesmärk

  Määruse eesmärk on hariduse väärtustamine ning lapse, kelle elukoht Eesti Rahvastikuregistri andmetel on vähemalt viimased 12 kuud enne lapse esmakordset kooliminekut Viljandi linn, kooliminekuga seotud kulutuste osaline katmine Viljandi linna eelarvest.

§ 2.   Määruse sisu ja rakendusala

  (1) Koolimineku toetus (edaspidi toetus) on Viljandi linna eelarvest esmakordselt üldhariduskooli mineva lapse vanemale, eestkostjale või lapse hooldajale (edaspidi taotleja) makstav ühekordne toetus.

  (2) Toetus makstakse taotlejale juhul, kui laps:
  1) asub õppima Viljandi linnas asuvas üldhariduskoolis või
  2) oma hariduslike erivajaduste või õppekeele tõttu asub õppima mujale.

  (3) Toetuse suuruse igaks eelarveaastaks kinnitab Viljandi Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) alaeelarvete kinnitamisel.

  (4) Toetuse maksmine ei sõltu toetuse taotleja sissetulekust.

  (5) Taotleja võlgnevuse korral Viljandi linna ees tasaarveldatakse võlgnevus vastavalt Viljandi Linnavolikogu 27.04.2011 määrusele nr 74 „Viljandi linna poolt määratud toetuse ja muude eraldiste tasaarvlemine võlgnevustega“.

§ 3.   Toetuse taotlemine, menetlemine ja maksmine

  (1) Toetuse taotlemine toimub vormikohase taotlus esitamisega linnavalitsusele üldjuhul jooksva aasta 25. juuliks.

  (2) Taotlused vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul, vajadusel nõutakse taotlejalt täiendavaid dokumente, mis aitavad tõendada taotleja õigust saada toetust.

  (3) Toetuse maksmisest keeldumisest teatatakse 10 tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates, märkides ära keeldumise põhjuse.

  (4) Toetuse väljamakse suuruse igale taotlejale eraldi kinnitab linnavalitsus.

  (5) Kui sotsiaalametil on andmeid selle kohta, et taotleja võib toetust kasutada mittesihipäraselt, võib lastekaitsespetsialist linnavalitsuse korralduse alusel osta lapsele vajalikke koolitarbeid.

  (6) Toetus makstakse välja linnavalitsuse poolt kinnitatud nimekirja alusel ülekandena taotleja arvelduskontole üldjuhul jooksva aasta 10. augustiks.

  (7) Koolimineku toetus nõutakse tagasi, kui koolimineku toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 27.01.2006 määrus nr 10 „Koolimineku toetuse kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Randel Länts
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json