SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Pilistvere Hooldekodu põhimäärus

Väljaandja:Kõo Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2014, 22

Pilistvere Hooldekodu põhimäärus

Vastu võetud 20.03.2014 nr 2

Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2 alusel

§ 1.  Üldsätted

 (1) Pilistvere Hooldekodu (edaspidi hooldekodu) on Kõo Vallavalitsuse hallatav hoolekandeasutus.

 (2) Hooldekodu asukoht Kirivere küla, Kõo vald, Viljandimaa. Hooldekodu postiaadress on Kirivere küla 70502, Kõo vald, Viljandimaa.

 (3) Hooldekodul on oma eelarve valla eelarve osana.

 (4) Hooldekodu juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ning teistest kehtivatest õigusaktidest.

 (5) Hooldekodusse vastuvõtmise tingimused ja korra kehtestab vallavalitsus.

§ 2.  Hooldekodu eesmärk ja ülesanded

 (1) Hooldekodu on eakatele ja puuetega inimestele (edaspidi klient) ajutiseks või alaliseks elamiseks loodud üldtüüpi ööpäevaringselt tegutsev hoolekandeasutus, mille eesmärk on tagada seal viibivate isikute nende eale ja seisundile vastav igapäevaeluga toimetulek, hooldus ja põetamine.

 (2) Eesmärgist tulenevalt täidab hooldekodu järgmisi ülesandeid:
 1) juhendab ja abistab kliente igapäevaelus vajalike toimingute teostamisel;
 2) loob klientidele turvalised elamis- ja hooldamistingimused;
 3) korraldab klientidele vajadusel esmatasandi arstiabi või haiglasse paigutamise;
 4) korraldab klientidele huvi- ja ühistegevusi;
 5) korraldab klientidele abivahendite soetamist;
 6) teeb koostööd füüsiliste ja juriidiliste isikutega eesmärgiga võimaldada klientide tegevusvõime säilitamiseks ja arendamiseks vajalikke teenuseid;
 7) korraldab lähedase või seadusliku esindaja puudumisel kliendi matuse.

 (3) Lähtudes vajadusest võib hooldekodu osutada eneseväärikust säilitava elustandardi ja sotsiaalse turvalisuse tagamiseks ning toimetulekuvõime säilitamiseks muid toimetulekuks vajalikke sotsiaalteenuseid.

 (4) Hooldekodu osutab teenuseid eelkõige isikutele, kelle elukohana on rahvastikuregistris märgitud Kõo vald. Teiste omavalitsuste elanikke võetakse hooldekodusse vabade kohtade olemasolul.

§ 3.  Hooldekodu tegevuse korraldamine

 (1) Hooldekodu tegevust juhib ja korraldab juhataja. Vallavalitsus korraldab juhataja vaba ametikoha täitmiseks konkursi. Juhataja kinnitab ametisse ja temaga sõlmib töölepingu vallavanem.

 (2) Hooldekodu töötajate koosseisu kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

 (3) Juhataja:
 1) juhib ja korraldab hooldekodu tegevust;
 2) sõlmib lepinguid hooldekodu ülesannete täitmiseks;
 3) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks hooldekodu töötajate koosseisu ja palgamäärade projekti;
 4) töötab välja ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
 5) kinnitab hooldekodu töökorralduse reeglid ja muud hooldekodu sisesed eeskirjad;
 6) sõlmib, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
 7) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
 8) vastutab hooldekodu dokumentatsiooni õige ja täpse pidamise eest;
 9) vastutab hooldekodu tuleohutus- ja sanitaareeskirjadest kinnipidamise eest;
 10) tagab hooldekodu valdusse antud vara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
 11) vastutab eelarve vahendite sihipärase ja säästliku kasutamise eest;
 12) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;

§ 4.  Rahalised vahendid

 (1) Hooldekodul on oma eelarve Kõo valla eelarves.

 (2) Hooldekodu kohatasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

 (3) Hooldekodu raamatupidamist korraldab vallavalitsus.

§ 5.  Hooldekodu vara

 (1) Hooldekodu vara moodustavad talle omaniku poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Hooldekodu vara ja vahendid moodustavad:
 1) eraldised valla eelarvest;
 2) annetused, eraldised, kingitused juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt, sponsoreraldised;
 3) laekumised ja maksed teenuste eest.

 (3) Hooldekodu rahaliste vahendite ja vara kasutamist reguleerib volikogu poolt kehtestatud vallavara valitsemise kord.

§ 6.  Aruandlus ja kontroll

 (1) Hooldekodu on aruandekohustuslik vallavalitsusele ning õigusaktidest tulenevalt muudele asutustele.

 (2) Kontrolli hooldekodu sisulise tegevuse üle on õigusteostada vallavalitsusel ning õigusaktidest tulenevalt muudel asutustel.

§ 7.  Hooldekodu tegevuse ümberkujundamine või lõpetamine

  Hooldekodu ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise otsustab volikogu vallavalitsuse ettepanekul.

§ 8.  Lõppsätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Kõo Vallavolikogu 21 12 2006.a. määrus nr 8.13-20/23551-1 „Pilistvere Hooldekodu põhimäärus“

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Avo Põder
volikogu esimees