ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise kord

Väljaandja:Sillamäe Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2014, 23

Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise kord

Vastu võetud 27.03.2014 nr 10

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldpõhimõtted

  (1) Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks vahendite eraldamise kord (edaspidi kord) kaasfinantseerimise saamiseks reguleerib Sillamäe Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) kaudu alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimiseks antavate rahaliste vahendite kasutamist Sillamäe linna eelarves tööhõive ja ettevõtluse toetamiseks ettenähtud vahenditest.

  (2) Alustavate ettevõtjate projektide finantseerimise eesmärgiks Sillamäe linna eelarvest on alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise võimalus, mis on toetatud riiklikest ja rahvusvahelistest toetusfondidest või abiprogrammidest (edaspidi toetusfondid või abiprogrammid).

  (3) Käesoleva korra alusel eraldatavat kaasfinantseerimist käsitletakse vähese tähtsusega abina „Konkurentsiseaduse“ § 33 mõttes.

  (4) Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) projekt – konkreetse eesmärgi saavutamiseks kavandatud ühekordse iseloomuga ajaliselt piiritletud tegevuste kogum;
  2) taotlus – vormikohane kirjalik avaldus ja sellele lisatud dokumendid kaasfinantseerimise taotlemiseks;
  3) taotleja – isik, kes esitab taotluse kaasfinantseerimise saamiseks ning kelle nimel küsiti toetusfondi või abiprogrammi esitatavale projektile toetust;
  4) kaasfinantseerimine – Sillamäe linna rahaline panus toetusfondi või abiprogrammi toetuse saanud projekti finantseerimisse;
  5) abikõlblik kulutus ja tegevus – kaasfinantseerimise ja omafinantseerimise raames kaetav kulutus ja läbiviidav tegevus. Abikõlblike kulutuste hulka on arvatud need kulutused, mille jaoks on esitatud arved tarnijate poolt pärast taotluse registreerimist linnavalitsuses. Abikõlblike kulutuste hulka ei arvata tehinguid taotleja või taotlejas osalust omavate isikute ja tarnijate või tarnijas osalust omavate isikute vahel, kes on „Tulumaksuseaduse“ sätestatud tähenduses seotud isikud. Samuti ei loeta abikõlblikeks soetusi hankijatelt, kelle põhitegevusalaks põhikirja alusel ei ole antud soetuste valmistamine või müük;
  6) alustav ettevõtja – äriregistris registreeritud või registreerimisel olev ettevõtja, kes vastab käesolevas korras taotlejale esitatud nõuetele.

  (5) Kaasfinantseerimise taotlejateks (edaspidi toetuse taotleja) võivad olla tegevust alustavad ettevõtjad (äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad), kes on lepingu sõlmimise ajaks registreeritud vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

  (6) Taotlejad peavad vastama järgmistele tingimustele:
  1) kaasfinantseerimise taotlemiseks ei ole esmasest registreerimisest äriregistris möödunud üle ühe aasta;
  2) taotleja poolt jooksval või eelmisel majandusaastal saadud vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi ületada seadusega lubatud vähese tähtsusega abi ülemmäära;
  3) ettevõtja, kelle asukoht ja tegevuskoht (füüsilisest isikust ettevõtjatel ka elukoht) on Sillamäel ning kaasfinantseerimise toel tehtavad investeeringud on suunatud ettevõtluse edendamisele Sillamäel (sh inimeste ressursside arendamine);
  4) ettevõtte töötajate arv on kuni 50;
  5) ettevõte ei ole teiste juriidiliste isikute tütarettevõte Eesti Vabariigi seaduste tähenduses;
  6) ettevõtjal puuduvad maksuvõlad;
  7) ettevõtte suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust;
  8) füüsilisest isikust ettevõtjast taotleja ei tohi omada rohkem kui 5%-list osalust või kuuluda juhtorgani koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus ning temaga „Tulumaksuseaduse“ §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isik ei tohi tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana samal tegevusalal ja samas asukohas, omada osalust või kuuluda juhtorgani koosseisu teises samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus;
  9) äriühingust taotleja ei tohi olla rohkem kui 5%-list osalust omav isik, kes on Äriregistrisse kantud samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või kes omab samaaegselt osalust või kuulub juhtorgani koosseisu samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas teises juriidilises isikus või kelle puhul temaga „Tulumaksuseaduse“ §-s 8 sätestatud tähenduses seotud isik on äriregistrisse kantud samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsev füüsilisest isikust ettevõtja või omab osalust või kuulub juhtorgani koosseisu teises samal tegevusalal ja samas asukohas tegutsevas juriidilises isikus;
  10) toetatavate tegevuste hulka ei arvata neid tegevusi, mida on varasemalt finantseeritud Sillamäe linna eelarvest;
  11) taotluse saab esitada projektile, mille toetusfondist või abiprogrammist toetamise otsusest pole möödunud rohkem kui 6 kalendrikuud;
  12) taotlejal on olemas nõutavad vahendid toetuse omafinantseerimiseks vajalikus ulatuses.

  (7) Kaasfinantseerimist võib taotleda ainult konkreetse projekti põhjendatud kulude katteks, sh:
  1) masinate, seadmete või muu taotluses esitatud äriprojekti teostamiseks otseselt vajaliku materiaalse põhivara või käibevara soetamisega seotud kulud;
  2) käesoleva lõike punktis 1 nimetatud materiaalse põhivara soetamisega seotud transpordi- ja seadistamise kulud;
  3) kaupade tootmise või teenuse osutamisega otseselt seotud mootorsõidukite soetamisega seotud kulud;
  4) ettevõtja kohta minimaalselt kahes keeles infot vahendava Interneti veebilehe terviklahenduse (sealhulgas disainilahenduse ja tehnilise lahenduse) loomisega seotud kulud;
  5) otseselt tööstusdisainilahenduse ja kaubamärgi väljatöötamise ning arendamisega seotud teenustasud;
  6) patendi, kasuliku mudeli, kaubamärgi või tööstusdisainilahenduse litsentsi omandamisega seotud litsentsitasud;
  7) otseselt vastavushindamisega seonduvad kulud, sealhulgas toote katsetamise ja toote või tootmisprotsessi käsitleva kvaliteedisüsteemi sertifitseerimise, tootmise inspekteerimisega seonduvad kulud;
  8) ehitiste renoveerimisega või Euroopa Liidu nõuetega ja Eesti Vabariigi seadustega vastavusse viimisega seotud kulud;
  9) olmeelektroonika soetamise kulud, välja arvatud juhul, kui olmeelektroonika on otseselt seotud äriprojekti raames planeeritud teenuse osutamisega;
  10) kontorimööbli ja kontoritehnika soetamise kulud;
  11) muud kulud, mis ei ole mainitud käesoleva paragrahvi lõikes 8.

  (8) Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) amortisatsioonikulud;
  2) pangagarantiid;
  3) finants- ja pangakulud;
  4) trahvid;
  5) transpordikulud, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 2 sätestatud kulud;
  6) konsultatsioonikulud, sealhulgas õigusabikulud;
  7) kulud ettevõte omakapitali suurendamiseks või sissemakseks;
  8) personalikulu.

  (9) Kaasfinantseerimist ei anta järgmiste valdkondade projektidele:
  1) põllumajandustoodete esmane tootmine, töötlemine ja turustamine;
  2) taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad;
  3) metsamajandus ja metsavarumine ning kalapüük ja vesiviljelus;
  4) tubakatoodete ja joogitootmine;
  5) hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
  6) finants- ja kindlustustegevus;
  7) juriidilised toimingud ja arvepidamine; peakontorite tegevus ja juhtimisalane nõustamine, reklaamindus- ja turu-uuringud;
  8) hoonete, ruumide rentimine ja kasutusrent.

  (10) Käesoleva korra alusel väljastatav kaasfinantseerimine on tagastamatu toetus, v.a. korra § 3 lõikes 6 ja § 5 lõikes 4 toodud juhtumid.

§ 2.   Kaasfinantseerimise taotluste esitamine

  (1) Ettevõtja saab õiguse esitada kaasfinantseerimise taotlus linnavalitsusele ainult peale seda, kui vastav toetusefond või abiprogramm on teinud positiivse otsuse taotleja finantseerimise kohta.

  (2) Taotleja esitab finantseeritavasse toetusfondi või abiprogrammi esitatud taotluse koos äriplaaniga, finantseerimisotsuse või toetusfondi või abiprogrammiga sõlmitud lepingu ning kaasfinantseerimise taotluse. Taotlusele kirjutab alla taotleja esindusõiguslik isik. Taotleja esitab vormikohase kaasfinantseerimise taotluse koos kõigi vajalike lisadokumentidega linnavalitsuse arenguosakonnale.

  (3) Kaasfinantseerimise saamiseks vajalikud dokumentide vormid (taotlus ja kaasfinantseerimise leping) on toodud korra lisades 1 ja 2.

§ 3.   Nõuded projektidele

  (1) Kaasfinantseerimise ülemmääraks on 20% projekti kogusummast, kuid mitte rohkem kui 500 eurot.

  (2) Käesoleva korra alusel antakse toetust ühele ettevõtjale mitte rohkem kui üks kord.

  (3) Kaasfinantseerimisel arvestab linnavalitsus ainult neid projekti abikõlbulikke kulutusi, mis on toetuse taotleja teinud peale toetuse taotluse vastuvõttu linnavalitsuse poolt.

  (4) Kaasfinantseerimise taotleja omafinantseering peab olema vähemalt 10% linnavalitsusse esitatava projekti kogusummast, kuid mitte väiksem omafinantseeringu kohustuslikust määrast, mis on kindlaks määratud toetusfondi või abiprogrammiga. Omafinantseeringu summad peavad olema kasutatud projektis kindlaks määratud ajaks.

  (5) Projekti kaasfinantseerimise korral mitmest allikast, ei arvestata võõrvahendeid omafinantseeringuna ja sellised kaasfinantseeringud peavad olema ära näidatud taotluses või selle lisas (projektis) koos kaasfinantseerija(te) kirjalike kinnitus(t)ega.

  (6) Kaasfinantseerimine antakse ainult sihtotstarbeliseks käsutamiseks ja see (või mittekasutamise juhul osa sellest) tuleb tagastada linnavalitsusele hiljemalt linnavalitsuse poolt vastavasisulises nõudmises määratud tähtajaks, kui:
  1) saadud kaasfinantseerimist kasutati mittesihipäraselt;
  2) ilmneb, et kaasfinantseerimise taotleja esitas valeinformatsiooni oma ettevõtte, projekti või kaasfinantseerimise kasutamise kohta, või keeldub vastavat infot andmast;
  3) juhul, kui kaasfinantseerimise taotleja rikub käesoleva korra ja kaasfinantseerimise lepingu tingimusi.

  (7) Eraldatud kaasfinantseerimise tagastamise tähtaja määramise otsustab linnavalitsus. Eraldatud kaasfinantseerimise tagastamise maksimaalne tähtaeg on 3 kuud arvestades projektis kindlaks määratud lõpptähtajast.

  (8) Linnavalitsus võib teha otsuse mitte nõuda tagasi kaasfinantseerimise summasid, milliseid kasutati sihtotstarbeliselt, vastavalt projekti eesmärkidele ning juhul, kui see on dokumentaalselt tõestatud ja linnavalitsus aktsepteerib kuludokumente.

§ 4.   Taotluste läbivaatamine, hindamine ja otsuste langetamine

  (1) Kaasfinantseerimise taotluste esmast läbivaatust korraldab linnavalitsuse arenguosakond, kes kontrollib esitatud taotluste vastavust käesoleva korra nõuetele.

  (2) Linnavalitsuse arenguosakond vaatab kaasfinantseerimise taotlused läbi ning esitab otsustamiseks linnavalitsusele 30 kalendripäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest.

  (3) Kui esitatud taotluses on puudusi, annab linnavalitsuse arenguosakond taotlejale 10 kalendripäevase tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused pole tähtajaks kõrvaldatud, jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (4) Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus vastavalt eelarvelistele vahenditele ja linnavalitsuse poolt kinnistatud maksimaalselt toetatavate projektide arvule.

§ 5.   Kaasfinantseerimise väljamaksmine

  (1) Käesoleva korra alusel eraldatud kaasfinantseerimise käsutamist ja väljamaksmist reguleerib linnavalitsuse ja kaasfinantseerimise taotleja vahel sõlmitav kaasfinantseerimise leping.

  (2) Kaasfinantseerimise eraldamisel kannab linnavalitsus kaasfinantseerimise summa üle taotleja pangaarvele 10 (kümne) päeva jooksul pärast lepingu allkirjastamist.

  (3) Eraldatud kaasfinantseerimise mittesihipärasel kasutamisel, kaasfinantseerimise taotleja poolt käesoleva korra või kaasfinantseerimise lepingu tingimuste rikkumisel või valeandmete esitamisel on linnavalitsusel õigus kaasfinantseerimise leping ühepoolselt lõpetada ning juhul, kui linnavalitsus on kaasfinantseerimise taotlejale teinud väljamakseid, nõuda saadud kaasfinantseerimise kas täielikku või osalist tagastamist.

  (4) Linnavalitsusel on õigus igal ajal nõuda kaasfinantseerimise taotlejalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente, mis on seotud projekti realiseerimisega.

§ 6.   Toetusest teavitamine

  Taotleja kohustub kõigis oma projekti või kaasfinantseerimist puudutavates esinemistes ja sõnavõttudes, trükistes, artiklites ja muudes mis tahes kirjalikes või suulistes avaldustes ära märkima Sillamäe linna kui projekti toetaja.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Taotleja on kohustatud:
  1) kasutama Sillamäe linna eelarvest eraldatud rahalisi vahendeid sihtotstarbeliselt ja projekti eesmärkidest lähtudes;
  2) kasutama rahalisi vahendeid taotleja ja linnavalitsuse vahel sõlmitud kaasfinantseerimise lepingus sätestatud projekti elluviimiseks ühe aasta jooksul;
  3) kasutama kaasfinantseerimise eest soetatud vara (nii asju kui õigusi) sihtotstarbeliselt projekti teostamise ajal ja viie aasta jooksul arvates projekti lõppemisest;
  4) tagama ettenähtud omafinantseeringu;
  5) esitama aruandeid ühe aasta jooksul projekti lepingu sõlmimisest. Aruandluse dokumentide esitamise vajadus on kohustuslik kaasfinantseerimise lepingu tingimus. Lõpparuande vorm on toodud käesoleva korra lisas 3;
  6) lisama aruandele aruandlusperioodil tehtud projektiga seotud kulusid tõendavad dokumendid ja/või nende õigsust tõestavad koopiad;
  7) esitama linnavalitsuse esimesel nõudmisel lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente, mis on seotud projekti realiseerimisega;
  8) toetuse saaja tagab projekti elluviimise järgsete aruannete koostamise jaoks vajalike andmete esitamise kolme aasta jooksul alates projekti lõppemisest;
  9) säilitama projektidega seatud dokumente 7 aasta jooksul arvates projekti lõppemisest;
  10) viivitamatult kirjalikult informeerima linnavalitsust igast kaasfinantseerimisega seotud kohtulikust menetlusest või selle võimalikkusest; oma kavandatavast likvideerimisest või ümberkujundamisest; kõikidest asjaoludest, mis võivad muuta projekti teostamise võimatuks ja mida tavalise hoolsuse korral peaks ette nägema; projekti ellurakendamisega seotud probleemidest; kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja poolt oma kohustuste täitmist, sealhulgas nime, aadressi ja seaduslike või volitatud esindajate muutumisest, ümberkujundamisest, pankroti väljakuulutamist või likvideerija määramist, tegevuse lõpetamist jms ka siis, kui eelnimetatud muudatused on registreeritud äriregistris või avalikustatud massiteabevahendite kaudu;
  11) ettevõte varustab pideva tööga aastaringselt vähemalt ühte töötajat või füüsilist isikust ettevõtjat, teenib aasta jooksul minimaalse töötasu projekti kehtivuse jooksul;
  12) tagastama eraldatud rahalised vahendid kaasfinantseerimise mittesihipärasel kasutamisel, taotleja poolt käesoleva korra või kaasfinantseerimise lepingu tingimuste rikkumisel või valeandmete esitamisel;
  13) tagastama eraldatud kaasfinantseerimise (või mittekasutamise juhul osa sellest) hiljemalt linnavalitsuse poolt vastavasisulises nõudmises määratud tähtaega.

  (2) Aruannete esitamise tähtaega võib pikendada seoses projekti kestvuse aja pikendamisega. Aruannete esitamise tähtaja muutmise otsustab linnavalitsuse arenguosakond vastavalt taotleja kirjalikule avaldusele.

  (3) Aruannete esitamise tähtaega võib pikendada seoses projekti kestvuse aja pikendamisega. Aruannete esitamise tähtaja muutmise otsustab linnavalitsuse arenguosakond vastavalt taotleja kirjalikule avaldusele.

  (4) Linnavalitsuse arenguosakond võib nõuda parandusi või täiendavat informatsiooni juhul, kui projekti lõpparuanne on mittetäielik või mitterahuldav.

  (5) Käesoleva korra alusel eraldatud rahaliste vahendite käsutamise üle teostab kontrolli linnavalitsus.

  (6) Taotleja peab võimaldama teostada taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrolli ja paikvaatlust ning esitatud andmete õigsuse kontrolli.

  (7) Kaasfinantseerimise lepingu tingimuste rikkumise juhul on linnavalitsusel õigus informeerida taotlejat toetanud toetusfonde või programme taotlejapoolsetest rikkumistest.

  (8) Linnavalitsus korraldab rahastatud taotluste, taotluste kohta tehtud otsuste ja projekti aruannete säilitamise.

Jelena Koršunova
volikogu esimees

Lisa 1 Kaasfinantseerimise taotluse ankeet

Lisa 2 Kaasfinantseerimise leping

Lisa 3 Projekti lõpparuanne

/otsingu_soovitused.json