Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Are Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2014, 31

Are Vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 21.03.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõigete 3-8 ja Are Vallavolikogu 22. oktoobri 2010 määruse nr 11 „Are valla põhimäärus“ § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Are Vallavolikogu revisjonikomisjon (edaspidi komisjon) on moodustatud Are Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt alatise komisjonina.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Are valla põhimäärusest, teistest valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest ning Eesti Vabariigi õigusaktidest, mis reguleerivad kontrollitavate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide finantstegevust.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimehe ja liikmed valib volikogu oma liikmete hulgast.

  (2) Vajadusel valib komisjon aseesimehe, kes asendab komisjoni esimeest tema äraolekul.

  (3) Komisjoni koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi komisjoni esimehe esildise alusel volikogu.

  (4) Komisjoni liige arvatakse komisjonist välja, kui ta ei ole osalenud ilma mõjuva põhjuseta kolmel järjestikusel komisjoni koosolekul.

  (5) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

  (6) Komisjoni liikme volitused lõpevad volikogu vastava otsuse jõustumise hetkest.

  (7) Komisjoni volitused kehtivad kuni volikogu antud koosseisu volituste lõppemiseni.

§ 3.   Komisjoni esimees

  (1) Juhib ja korraldab komisjoni tööd ning kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (2) Koostab koosoleku päevakorra projekti ning saadab selle komisjoni liikmetele koos kutsega hiljemalt 3 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid.

  (4) Juhatab komisjoni koosolekut, kirjutab alla komisjoni koosoleku protokollile.

  (5) Vastutab komisjoni asjaajamise eest.

  (6) Otsustab keda kutsuda koosoleku päevakorrapunkti arutelule.

§ 4.   Komisjoni õigused

  (1) Kontrollida ja hinnata vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust.

  (2) Nõuda majandus-ja finantstegevust kajastavate algdokumentide, lepingute ja muu asjasse puutuva dokumentatsiooni esitamist, saada loetletud dokumentidest ärakirju ja väljavõtteid, välja arvatud dokumendid, mille väljastamine on seadusega keelatud.

  (3) Kaasata on tegevusse asjatundjaid ja tellida sõltumatuid ekspertiise.

  (4) Saada kontrollitava asutuse juhilt ja teistelt asjaosalistelt suulisi ja kirjalikke seletusi.

  (5) Anda arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud valla õigusaktide projektide kohta.

§ 5.   Komisjoni kohustused

  (1) Esitada enne valla eelarve täitmise aruande kinnitamist volikogule oma töö tulemustest aruanne koos märkuste ja ettepanekutega puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Teha vallavalitsusele kirjalikult ettepanekuid avastatud puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel teostada järelkontrolli.

  (3) Esitada kord aastas volikogule aruanne komisjoni tegevuse kohta.

  (4) Hoida kodanike eraelu puudutavat infot ja juriidiliste isikute tegevust puudutavat konfidentsiaalset infot.

  (5) Töötada välja tööplaan.

§ 6.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanne on kontrollida valla õigusaktidega sätestatud korras:
  1) vallavalitsuse tegevuse seaduslikkust ja vastavust vallavolikogu määrustele ja otsustele;
  2) eelarves kajastatud tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust valla eelarvele;
  3) valla eelarve täitmist;
  4) vallavalitsuse ja valla hallatavate ametiasutuste raamatupidamise õigsust ning vallavara kasutamise ja käsutamise sihipärasust;
  5) valla varade müüki;
  6) valla poolt sõlmitud lepingute täitmist;
  7) volikogu ülesandel vallavalitsuse ja valla hallatavate ametiasutuste tegevuse seaduslikkust ning otstarbekust.

§ 7.   Töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek ja revisjon, mis toimuvad tööplaani alusel või lähtuvalt vajadusest.

  (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa kaks liiget, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

  (3) Komisjoni liige, kes ei saa koosolekul osaleda, on kohustatud mitteilmumisest teavitama komisjoni esimeest vähemalt 1 päev enne määratud koosolekut.

  (4) Komisjoni koosoleku protokollib komisjoni esimehe poolt määratud isik, protokolli allkirjastab koosoleku juhataja ja protokollija.

  (5) Protokoll vormistatakse, allkirjastatakse ja avalikustatakse 15 tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist.

  (6) Protokolliga on võimalik tutvuda valla kantseleis ning see avaldatakse ka valla kodulehel.

  (7) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab valla kantselei.

§ 8.   Revisjoni läbiviimine, tulemuste vormistamine ja esitamine

  (1) Revisjon viiakse läbi valla põhimääruses sätestatud korras tööplaani alusel või volikogu ülesandel.

  (2) Plaanilise kontrollimise aeg teatatakse asutusele vähemalt kümme (10) päeva ette, millele on vajadusel lisatud kontrollküsimustik.

  (3) Revisjoni tulemuste kohta koostatakse akt, millele kirjutavad alla kontrollitava asutuse juht ja revisjoni teostanud komisjoni liikmed. Akti märgitakse revisjoni toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, kontrollimisel olnud valdkonnad ja nende kohta vastu võetud ettekirjutised või otsused.

  (4) Aktis antakse hinnang kontrollitava asutuse tegevuse kohta lähtudes kontrollimise tulemustest. Akt peab sisaldama:
  1) viiteid õigusaktidele, mis reguleerivad kontrollitavat valdkonda;
  2) olukorra kirjeldust;
  3) viidet, millist õigusakti ja millisel moel on rikutud;
  4) järeldust, kas on tekitatud otsest kahju või on tegemist saamata jäänud tuluga.

  (5) Avastatud puudustest ja nende kõrvaldamise ettepanekutest teatab komisjon kirjalikult vallavalitsusele, kes võtab nimetatud aktide osas seisukoha ja esitab selle 10 päeva jooksul komisjonile.

  (6) Komisjon esitab eelnimetatud dokumendid volikogule otsuse tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise kohta, lisades nendele dokumentidele otsuse tegemiseks vajaliku volikogu õigusakti eelnõu.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Are Vallavolikogu 28. mai 2010 määrus nr 6 „Are Vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni põhimäärus“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json