Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Are Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2014, 32

Are Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 21.03.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse Are Vallavolikogu 22. oktoobri 2010 määruse nr 11 „Are valla põhimäärus“ § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Are Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni (edaspidi komisjon) on moodustatud Are Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt alatise komisjonina.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Are valla põhimäärusest, teistest valla õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni esimehe ja aseesimehe valib volikogu oma liikmete hulgast.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab ja teeb selles muudatusi komisjoni esimehe esildise alusel volikogu.

  (3) Komisjoni liige arvatakse komisjonist välja, kui ta ei ole osalenud ilma mõjuva põhjuseta kolmel järjestikusel komisjoni koosolekul.

  (4) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

  (5) Komisjoni liikme volitused lõpevad volikogu vastava otsuse tegemise hetkest.

§ 3.   Komisjoni esimees

  (1) Juhib ja korraldab komisjoni tööd ning kutsub kokku komisjoni koosoleku.

  (2) Valmistab ette koosoleku päevakorra ning saadab selle komisjoni liikmetele koos kutsega vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist.

  (3) Jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid.

  (4) Juhatab komisjoni koosolekut, kirjutab alla komisjoni koosoleku protokollile.

  (5) Vastutab komisjoni asjaajamise eest.

  (6) Komisjoni esimeest asendab tema äraolekul aseesimees.

§ 4.   Komisjoni pädevus ja tegevusvaldkond

  (1) Selgitab välja kohaliku omavalitsuse poolt kultuuri- ja spordielu lahendamist vajavad küsimused ja vajadused ning teeb volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid nende lahendamiseks.

  (2) Komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvad teemad:
  1) kultuuri-, huvi- ja sporditegevuse korraldamise küsimused;
  2) ettepanekute tegemine valla arengukava ja eelarve projektidesse;
  3) valla kultuuri-ja spordiürituste aastakalender;
  4) kultuuri- ja spordiobjektide haldamise ja ekspluateerimise küsimused;
  5) taidlusringide ja muude seltside tegevus;
  6) raamatukogude tegevus;
  7) vallalehe arendamine ja selle väljaandmisega seotud küsimused;
  8) koostöös haridus- ja noorsookomisjoniga edendada muusika-, kunsti-, huvi- ja spordiharidust.

  (3) Eelnimetatud valdkondades esitatakse vallavolikogule ja vallavalitsusele arvamusi, ettepanekuid, valmistatakse ette volikogule otsuste eelnõusid, vaadatakse läbi otsuseid, kontrollitakse vastuvõetud otsuste täitmist.

§ 5.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha taotlus ekspertiisi tellimiseks;
  2) algatada volikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
  3) saada vallavalitsuselt ja valla hallatavatelt ametiasutustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni;
  4) kaasata oma töösse teisi volikogu komisjone ning osaleda teiste komisjonide töös.

§ 6.   Töökord

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 1 kord kolme kuu jooksul.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või aseesimees.

  (4) Komisjon võtab oma otsused vastu poolthäälte enamusega.

  (5) Komisjoni koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed, samuti komisjoni poolt koosolekule kutsutud isikud.

  (6) Komisjoni liige, kes ei saa koosolekul osaleda, on kohustatud mitteilmumisest teavitama komisjoni esimeest eelnevalt.

  (7) Komisjoni koosoleku protokollib koosoleku alguses valitud protokollija.

  (8) Komisjoni koosoleku protokolli allkirjastab koosoleku juhataja ja protokollija.

  (9) Protokoll vormistatakse 14 tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist.

  (10) Protokolliga on võimalik tutvuda valla kantseleis ning see avaldatakse ka valla kodulehel.

  (11) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab valla kantselei.

§ 7.   Komisjoni volituste lõppemine

  Komisjoni volitused kehtivad kuni volikogu antud koosseisu volituste lõppemiseni.

§ 8.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json