HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Haapsalu linna huvikoolide õppeatasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.09.2014
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2014, 57

Haapsalu linna huvikoolide õppeatasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord

Vastu võetud 19.07.2012 nr 6
jõustumine 01.09.2012

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lg 3 alusel ja kooskõlas Haapsalu Linnavolikogu 29.02.2008.a otsusega nr 195.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse Haapsalu linna munitsipaalhuvikoolides (edaspidi Huvikool) lapsevanema või eestkostja (edaspidi lapsevanem) poolt makstava õppetasu määrad ja õppetasu maksmise, õppetasu soodustuse andmise ning maksmisest vabastamise kord.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huvikoolina käesoleva korra mõistes käsitletakse Haapsalu Muusikakooli, Haapsalu Kunstikooli, Haapsalu Noorte Huvikeskust ja Läänemaa Spordikooli.

  (2) Õpilane käesoleva korra tähenduses on Huvikooli nimekirja kantud õpilane.

§ 3.   Huvikooli vastuvõtmine, huvikooli lõpetamine ja huvikoolist väljaarvamine

  (1) Huvikooli vastuvõtmise, huvikooli lõpetamise ning huvikoolist väljaarvamise tingimused ja kord on sätestatud Linnavalitsuse määrusega .

§ 4.   Õppetasu määrad huvikoolides

  (1) Õppetasu suurus Haapsalu Muusikakoolis on
  1) põhiosakonnas 20 eurot kuus;
  2) üldosakonnas 16 eurot kuus;
  3) koori- ja teatriosakonnas 10 eurot kuus;
  4) muusikainstrumendi üür 4 eurot õppeveerandis (16 eurot aastas).

  (2) Õppetasu suurus Haapsalu Kunstikoolis on:
  1) kunstiringis 7 eurot kuus;
  2) ettevalmistusklassis 9 eurot kuus;
  3) kunsti õppekava I-IV kursusel 10 eurot kuus;
  4) osalise õppeajaga õppuritel 2 eurot tund;
  5) täiskasvanud kaks tundi nädalas kuu tasu 11 eurot

  (3) Õppetasu suurus Haapsalu Noorte Huvikeskuses on 4 eurot kuus.

  (4) Õppetasu suurus ühes kuus Läänemaa Spordikoolis on:
  1) jalgpall, korvpall ja lauatennis 10 eurot
  2) kergejõustik ja maadlus 7 eurot
  3) ujumine 6 eurot
  4) laskmine ja vehklemine 5 eurot

§ 5.   Õppetasu soodustuste andmine

  (1) Õppetasu maksmisel on õigus teha soodustusi õpilastele, kelle saavutused õpingutes ja konkurssidel ning võistlustel on väga head või silmapaistvad. Soodustuse andmise ja ulatuse määrab huvikooli õppenõukogu vastavalt huvikooli poolt väljatöötatud kriteeriumidele.

  (2) Õppetasu maksmisel on õigus teha soodustusi juhul, kui õpilane on mõjuva põhjusega puudunud õppetöölt kaks ja rohkem nädalat. Soodustuse määrab lapsevanema taotluse alusel huvikooli direktor vastavalt asjaoludele.

§ 6.   Õppetasu maksmisest osaline või täielik vabastamine

  (1) Haapsalu Linnavalitsus võib osaliselt või täielikult vabastada lapsevanema õppetasu maksmisest lapsevanema, huvikooli direktori kirjaliku taotluse alusel või linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

  (2) Õppuri õppetasu maksmise vabastust võib taotleda vähekindlustatud perekond, kes on õigustatud taotlema sotsiaaltoetusi vastavalt Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korrale.

  (3) Õppetasust osalise või täieliku vabastuse saamiseks esitatakse lapsevanema poolt vormikohane avaldus Haapsalu Linnavalitsusele hiljemalt 10. oktoobriks perioodi 1. september kuni 31. jaanuar eest või 10. jaanuariks perioodi 1. veebruar kuni 31. august eest. Avalduse blanketid on saadaval huvikoolis ja Haapsalu Linnavalitsuses.

  (4) Linnavalitsuses registreeritud taotlusi menetleb linnavalitsuse sotsiaalkomisjon koostöös haridusosakonnaga/huvikooliga.

  (5) Õppetasust osaliselt või täielikult vabastuse määramiseks kontrollitakse linnavalitsuse sotsiaalkomisjonis huvikooli direktorite poolt esitatud ettepanekute põhjendatust ning kontrollimise tulemustest lähtuvalt viiakse vajadusel sisse muudatused. Huvikooli direktori ettepanekud koos sotsiaalkomisjoni muudatustega vormistatakse sotsiaalkomisjoni otsusena vabastuse määramiseks.

  (6) Õppetasust vabastuse määramisest keeldumise otsus tehakse lapsevanemale teatavaks kirjalikus vormis (10) kümne tööpäeva jooksul, arvates linnavalitsuse poolt otsuse kinnitamise päevast.

§ 7.   Õppetasu maksmise kord

  (1) Lapsevanem kinnitab õppetasu maksmise kohustust sisseastumisavaldust allkirjastades.

  (2) Õppetasu makstakse lapsevanema poolt vastava huvikooli poolt väljastatud arve alusel jooksva kuu 15. kuupäevaks.

  (3) Kokkuvõte õppetasu maksmise kohta tehakse iga järgmise kuu alguses ning võlgnevuste osas teavitatakse lapsevanemaid hiljemalt 10. kuupäevaks.

  (4) Õpilane kustutatakse huvikooli õpilaste nimekirjast kahekuulise õppetasu võlgnevuse korral. Õpilase mistahes põhjusel huvikoolist väljaarvamisel tasumata jäänud õppetasu nõutakse sisse õigusaktides sätestatud korras.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 01. septembril 2012.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Haapsalu Linnavalitsuse 17.12.2008 määrus nr 16 „Haapsalu linna huvikoolide õppetasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord“.
  2) Haapsalu Linnavalitsuse 25.08.2010 määruse nr 7 „Haapsalu linna huvikoolide õppeatasude määrad, soodustuste andmise ja õppetasu maksmise kord“ muutmine.

Urmas Sukles
Linnapea

Erko Kalev
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json