Rahandus ja eelarveMaksud

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Tasulise parkimise korraldamine ja parkimistasu kehtestamine Noarootsi vallas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Noarootsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2014, 58

Tasulise parkimise korraldamine ja parkimistasu kehtestamine Noarootsi vallas

Vastu võetud 31.03.2014 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 2 ja 3, § 22 lõike 2, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 10 ja § 141 ning liiklusseaduse § 187 ja § 188 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Määrus kehtestab Noarootsi valla avalikul parkimisalal tasulise parkimisala, parkimistasu määrad, parkimistasu soodustused ja vabastused ning viivistasu täpsustatud määra.

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid liiklusseaduse tähenduses, kui määrusest ei tulene teisiti.

  (3) Parkimistasu on Noarootsi Vallavolikogu poolt Noarootsi valla avalikul tasulisel parkimisalal parkimise korraldamise eesmärgil kehtestatud kohalik maks.

§ 2.   Tasuline parkimisala

  Avalik tasuline parkimisala Noarootsi valla haldusterritooriumil on Österby sadama parkimisala

§ 3.   Maksu objekt

  Parkimistasuga maksustatakse avalikule tasulisele parkimisalale pargitud mootorsõiduk ja selle haagis, välja arvatud mootorratas ja mopeed.

§ 4.   Maksumaksja

  Parkimistasu maksab mootorsõiduki juht mootorsõiduki ja selle haagise parkimisel avalikul tasulisel parkimisalal.

§ 5.   Maksumäär ja tasulise parkimise aeg

  (1) Tasulise parkimise perioodi kehtestab Noarootsi Vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Parkimistasu määr ühe mootorsõiduki (v.a buss) ja selle haagise parkimise eest päevas on 5 eurot;

  (3) Parkimistasu määr bussi parkimise eest päevas on 10 eurot.

§ 6.   Maksuvabastused

  (1) Parkimistasu maksmisest on vabastatud:
  1) mootorsõiduki juht, mille liiklusregistrijärgse omaniku või vastutava kasutaja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Noarootsi vald.
  2) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava mootorsõiduki juht.

  (2) Noarootsi Vallavalitsus võib otsustada tasuta parkimisloa andmise:
  1) Noarootsi vallas asuvate riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja hallatavate asutuste valduses olevate mootorsõidukite parkimiseks;
  2) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.

§ 7.   Parkimistasu maksmine

  (1) Mootorsõiduki ja selle haagise juht peab parkimistasu maksma enne parkimise alustamist.

  (2) Parkimise eest tasumisel väljastatakse parkimispilet.

  (3) Parkimistasu maksmist ja parkimise õigust tõendab:
  1) kehtiv parkimispilet;
  2) vallavalitsuse poolt väljastatud parkimisluba;
  3) puudega inimese sõiduki parkimiskaart.

  (4) Parkimise õigust tõendav dokument peab olema paigaldatud mootorsõidukile nii, et väljastpoolt mootorsõidukit oleks võimalik tuvastada tasutud parkimisaega või dokumendi kehtivust.

  (5) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht võib panna oma sõiduki esi- või tagaklaasile liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi.

  (6) Parkimispilet tuleb sõidukijuhil alles hoida tasulisest parkimisalast lahkumiseni.

  (7) Parkimistasu laekub Noarootsi valla eelarvesse.

§ 8.   Viivistasu

  (1) Parkimistasu maksmata jätmise, tasutud parkimisaja ületamise või tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi mittenõuetekohase paigaldamise korral teeb parkimisjärelevalvet teostav ametiisik viivistasu määramise otsuse vastavalt liiklusseaduse §-le 188.

  (2) Viivistasu määr on 30.00 eurot ööpäevas.

  (3) Kui mootorsõidukit või selle haagist ei ole tasulise parkimise kohast eemaldatud, on parkimisjärelevalvet teostaval ametiisikul õigus vähemalt 24 tunni möödudes teha uus viivistasu otsus.

  (4) Viivistasu maksab mootorsõiduki või selle haagise omanik. Kui liiklusregistrisse on kantud mootorsõiduki või selle haagise vastutav kasutaja, maksab viivistasu vastutav kasutaja.

  (5) Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki või selle haagise omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.

  (6) Viivistasu loetakse õigeaegselt makstuks, kui see on maksmise tähtpäevaks laekunud viivistasu otsuses märgitud pangakontole.

  (7) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud isik leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda vaidega linnavalitsusse või esitada kaebuse halduskohtule.

  (8) Viivistasu laekub Noarootsi valla eelarvesse.

§ 9.   Parkimise korraldamine ja parkimisjärelevalve teostamine

  (1) Parkimist avalikul tasulisel parkimisalal ja parkimisjärelevalvet korraldab Noarootsi Vallavalitsus.

  (2) Parkimisjärelevalve teostamise, maksu tasumise kontrollimise, viivistasu määramise, viivistasu otsuse kolmanda eksemplari edastamise ja viivistasu otsuse sundtäitmiseks esitamise võib vallavalitsus halduslepingu alusel üle anda eraõiguslikule juriidilisele isikule.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist

Danguole Tamberg
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json