HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pedagoogide töötasustamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2015, 5

Pedagoogide töötasustamise kord

Vastu võetud 26.03.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse riigieelarvest töötasu saavate Narva munitsipaalsete üldhariduskoolide direktorite ja õppealajuhatajate töötasustamise kord ja kuutöötasu määrad.

  (2) Määrusega kehtestatakse üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide linna põhieelarvest töötasu saavate pedagoogide töötasustamise kord ja kuutöötasu määrad.

§ 2.   Üldhariduskoolide juhtide kuutöötasu määrad

  (1) Üldhariduskooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt koolis õppivate õpilaste arvust:

alla 250 õpilase - 885 kuni 1 105 eurot;
251-600 õpilast - 1 105 kuni 1 247 eurot;
601-800 õpilast - 1 185 kuni 1 422,00 eurot;
üle 800 õpilase - 1 279 kuni 1 534,00 eurot.

  (2) Direktori kuutöötasu määra määramisel lähtutakse asutuse tegelikust komplekteerimisest seisuga jooksva aasta 10. jaanuar ja 10. september.

  (3) Üldhariduskooli õppealajuhataja kuutöötasu määr kehtestatakse direktori kuutöötasu määrast kuni 15% madalam, kusjuures kuutöötasu määrade vähendamise samm on 5% ümardamisega lähima ülemise täisarvuni.

  (4) Vastavuses käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 toodud tingimustega üldhariduskooli direktori ja õppealajuhataja kuutöötasu määr kehtestatakse kooli aastaeelarves direktori ja õppealajuhatajate töötasudeks määratud summa piires. Juhul, kui riigieelarves määratud summa ei kata eeltoodud kulusid, erandjuhul võib linna põhieelarve arvelt planeerida nende katmiseks täiendavad vahendeid Narva Linnavolikogu määratud mahus.

§ 3.   Koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide juhtide kuutöötasu määrad

  (1) Koolieelse lasteasutuse direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt rühmade arvust:

alla 8 rühma - 858,00 eurot;
8-11rühma - 912,00 eurot;
üle 11 rühma - 971,00 eurot.

  (2) Huvikooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt laste arvust:

alla 201 õpilase – 1 033,00 eurot;
201 – 400 õpilast - 1 106,00 eurot;
401 – 700 õpilast - 1 149,00 eurot;
üle 700 õpilase - 1 223,00 eurot.

  (3) Direktori kuutöötasu määra määramisel lähtutakse asutuse tegelikust komplekteerimisest seisuga jooksva aasta 10. jaanuar ja 10. september.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal (õppealajuhataja) kuutöötasu määr kehtestatakse direktori kuutöötasu määrast kuni 15% madalam, kusjuures kuutöötasu määrade vähendamise samm on 5% ümardamisega lähima ülemise täisarvuni.

§ 4.   Paragrahvi pealkiri

  (1) Pedagoogidele kehtestatakse kuutöötasu määr, võttes arvesse nende vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja atesteerimisel omistatud ametijärku:
noorempedagoog - 583,00 eurot;
pedagoog - 623,00 eurot;
vanempedagoog - 730,00 eurot;
pedagoog-metoodik - 891,00 eurot.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud kvalifikatsiooninõuetele vastavad pedagoogid on järgmised:
  1) koolieelse lasteasutuse õpetaja (sealhulgas eesti keele, muusika-, liikumis- või ujumisõpetaja), logopeed, eripedagoog, defektoloog ja lasteaiapsühholoog;
  2) üldhariduskooli kasvataja, ringijuht, huvijuht ja ujumisõpetaja;
  3) huvikooli õpetaja, treener, huvihariduse spetsialist, klaverisaatja, koreograaf.

  (3) Üldhariduskooli tugispetsialistidele ja õpiabirühma õpetajatele kehtib kuutöötasu määr, mis on võrdne Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud õpetaja töötasu alammääraga.

§ 5.   Kuutöötasu määrade rakendamine

  (1) Käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 1 ja paragrahvi 4 lõikes 1 toodud kuutöötasu määrad rakendatakse kõrgharidusega juhtide ja pedagoogide puhul.

  (2) Käesoleva korra paragrahvi 3 lõikes 1 toodud keskeriharidusega juhi kuutöötasu määr ja käesoleva korra paragrahvi 4 lõikes 1 toodud kvalifikatsiooninõuetele vastava keskeriharidusega pedagoogi kuutöötasu määr on 6,5% võrra madalam sõltuvalt õpilaste samast arvust kõrgharidusega juhi kuutöötasu määrast ja sama ametijärku omavate kõrgharidusega pedagoogi kuutöötasu määrast. Kuutöötasu määra ümardatakse lähima ülemise täisarvuni.

  (3) Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavatel ja pedagoogilistel ametikohtadel töötavatel isikutel on kuutöötasu alammäär 436,00 eurot.

§ 6.   Töötasumäärade suurendamine

  (1) Sõltuvalt laste arvust erivajadustega laste eriasutuse juhi kuutöötasu määr ja erivajadustega lapsi kasvatava või õpetava pedagoogi ametijärgule vastav kuutöötasu määr suurendatakse 10% võrra, välja arvatud paragrahvi 4 lõikes 3 nimetatud pedagoogid.

  (2) Mitte-eesti kasvatus- ja õppekeelega asutustes eesti keelt vähemalt C1-tasemel valdava (või haridust eesti keeles omandanud) eesti keele õpetaja ametijärgule vastav kuutöötasu määr suurendatakse olenevalt pedagoogi kvalifikatsioonist kuni 25% võrra, kusjuures kuutöötasu määra suurendamise samm on 5%.

  (3) Mitte-eesti kasvatus- ja õppekeelega asutustes eesti keelt vähemalt C1-tasemel valdava (või haridust eesti keeles omandanud) ning lapsi eesti keeles kasvatava või õpetava pedagoogi ametijärgule vastav kuutöötasu määr suurendatakse olenevalt pedagoogi kvalifikatsioonist kuni 25% võrra, kusjuures kuutöötasu määra suurendamise samm on 5%.

  (4) Juhi ja pedagoogi ametijärkudele vastavad kuutöötasu määrad võib suurendada kuni 20% võrra kvalifikatsiooni ja muude tööeripära iseloomustavate näitajate alusel. Suurendamine peab olema põhjendatud. Kuutöötasu määra suurendamise samm on 5%.

  (5) Kuutöötasu määrasid suurendatakse aastaeelarves töötasudeks määratud summa piires ja ümardatakse lähima ülemise täisarvuni.

§ 7.   Lisatasude, toetuste ja preemiate määramine

  (1) Vahetu tööandja võib määrata juhile ja pedagoogile aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires:
  1) lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise ja tulemusliku töö eest;
  2) ühekordseid toetusi ja preemiaid, mille maksmise tingimused ja korra on kehtestatud ühtse põhimõtte alusel asutuse kõigile töötajatele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud lisatasu määr on kokku kuni 50% pedagoogi töötasust kuus, arvestades seda, et töötasu on määratud pedagoogi ametijärgule vastava kuutöötasu määra või suurendatud kuutöötasu määra alusel.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud ühekordsete toetuste ja preemiate määr on kuni 100% pedagoogi töötasust, arvestades seda, et põhipalk on määratud pedagoogi ametijärgule vastava kuutöötasu määra või suurendatud kuutöötasu määra alusel.

§ 8.   Aastaeelarves töötasudeks määratud summa moodustamine

  Pedagoogide töötasustamiseks nähakse ette vahendeid kuni 5% ulatuses aastaeelarves töötasudeks määratud summast asendustööde tasustamiseks, töö tasustamiseks öisel ajal ning puhkepäevadel, samuti puhkusetasu arvestamise korraga seotud lisavahenditeks.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus rakendub alates 01.03.2015. a.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavolikogu 21.02.2013. a määrus nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json