HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pedagoogide töötasustamise kord

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 05.02.2020, 18

Pedagoogide töötasustamise kord

Vastu võetud 26.03.2015 nr 6
RT IV, 08.04.2015, 5
jõustumine 11.04.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.09.2016RT IV, 23.09.2016, 901.01.2017
15.12.2016RT IV, 28.12.2016, 201.01.2017
10.08.2017RT IV, 18.08.2017, 701.09.2017
21.12.2017RT IV, 06.01.2018, 409.01.2018
22.03.2018RT IV, 31.03.2018, 303.04.2018, rakendatakse alates 01.01.2018
14.06.2018RT IV, 22.06.2018, 501.09.2018
29.11.2018RT IV, 07.12.2018, 801.01.2019
30.05.2019RT IV, 11.06.2019, 2014.06.2019, rakendatakse alates 01.05.2019
30.01.2020RT IV, 05.02.2020, 1108.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse riigieelarvest töötasu saavate Narva munitsipaalsete üldhariduskoolide direktorite ja õppealajuhatajate töötasustamise kord ja kuutöötasu määrad.

  (2) Määrusega kehtestatakse üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide linna põhieelarvest töötasu saavate pedagoogide töötasustamise kord ja kuutöötasu määrad.

§ 2.   Üldhariduskoolide juhtide kuutöötasu määrad

  (1) Üldhariduskooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu alammäär sõltuvalt koolis õppivate õpilaste arvust:
   alla 201 õpilase – 1 515 eurot;
   201-600 õpilast – 1 770 eurot;
   601-900 õpilast – 1 895 eurot;
   üle 900 õpilase – 2 335 eurot.
[RT IV, 05.02.2020, 11 - jõust. 08.02.2020rakendatakse alates 01.01.2020]

  (2) Direktori kuutöötasu määra määramisel lähtutakse asutuse tegelikust komplekteerimisest seisuga jooksva aasta 10. jaanuar ja 10. september.

  (3) Üldhariduskooli õppealajuhataja kuutöötasu määr kehtestatakse direktori kuutöötasu alammäärast kuni 35% madalam.
[RT IV, 11.06.2019, 20 - jõust. 14.06.2019 rakendatakse alates 01.05.2019]

  (4) Vastavuses käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 toodud tingimustega üldhariduskooli direktori ja õppealajuhataja kuutöötasu määr kehtestatakse kooli aastaeelarves direktori ja õppealajuhatajate töötasudeks määratud summa piires. Juhul, kui riigieelarves määratud summa ei kata eeltoodud kulusid, erandjuhul võib linna põhieelarve arvelt planeerida nende katmiseks täiendavad vahendeid Narva Linnavolikogu määratud mahus.

§ 3.   Koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide juhtide kuutöötasu määrad

  (1) Koolieelse lasteasutuse direktorile kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 515 eurot. Koolieelses lasteasutuses, kus on rohkem kui 4 rühma, iga täiendava rühma eest direktori alammäärale lisatakse 35 eurot. Juhul, kui koolieelses lasteasutuses rühmade arv on suurem kui 12 rühma, kehtestatakse direktorile kuutöötasu piirmäär 1 795 eurot.

[RT IV, 05.02.2020, 11 - jõust. 08.02.2020 rakendatakse alates 01.01.2020]

  (2) Huvikooli direktorile kehtestatakse kuutöötasu määr sõltuvalt laste arvust:
   alla 201 õpilase – 1 363 eurot;
   201–400 õpilast – 1 460 eurot;
   401–700 õpilast - 1 517 eurot;
   üle 700 õpilase – 1 614 eurot.
[RT IV, 11.06.2019, 20 - jõust. 14.06.2019 rakendatakse alates 01.05.2019]

  (3) Direktori kuutöötasu määra määramisel lähtutakse asutuse tegelikust komplekteerimisest seisuga jooksva aasta 10. jaanuar ja 10. september.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal (õppealajuhataja) kuutöötasu määr kehtestatakse direktori kuutöötasu määrast kuni 15% madalam, kusjuures kuutöötasu määrade vähendamise samm on 5% ümardamisega lähima ülemise täisarvuni.

§ 4.   Pedagoogide kuutöötasu määrad

  (1) [Kehtetu - RT IV, 22.06.2018, 5 - jõust. 01.09.2018]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 22.06.2018, 5 - jõust. 01.09.2018]

  (3) Üldhariduskooli tugispetsialistile ja õpiabirühma õpetajale kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 250 eurot ning Narva Laste Loomemaja loodus- ja täppisteaduste osakonna õpetajale kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 125 eurot.
[RT IV, 07.12.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]

  (4) Üldhariduskooli kasvatajale, ringijuhile, huvijuhile ja ujumisõpetajale ning huvikooli õpetajale, treenerile, huvihariduse spetsialistile, klaverisaatjale ja koreograafile kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 125 eurot. Koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 185 eurot. Koolieelse lasteasutuse magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 315 eurot.
[RT IV, 05.02.2020, 11 - jõust. 08.02.2020 rakendatakse alates 01.01.2020]

  (5) Koolieelse lasteasutuse tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaia-psühholoogile) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 125 eurot. Koolieelse lasteasutuse magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega tugispetsialistile (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja lasteaiapsühholoogile) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 250 eurot.
[RT IV, 05.02.2020, 11 - jõust. 08.02.2020 rakendatakse alates 01.01.2020]

§ 5.   Kuutöötasu määrade rakendamine
[Kehtetu - RT IV, 22.06.2018, 5 - jõust. 01.09.2018]

§ 6.   Töötasumäärade suurendamine
[Kehtetu - RT IV, 18.08.2017, 7 - jõust. 01.09.2017]

§ 7.   Lisatasude, toetuste ja preemiate määramine

  (1) Vahetu tööandja võib määrata juhile ja pedagoogile aastaeelarves töötasudeks ettenähtud summa piires:
  1) lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise ja tulemusliku töö eest, erivajadustega laste eriasutustes, mitte-eesti kasvatus- ja õppekeelega asutustes eesti keelt vähemalt C1-tasemel valdava (või haridust eesti keeles omandanud) eesti keele õpetajale või lapsi eesti keeles kasvatava või õpetava isikule ning kvalifikatsiooni ja muude tööeripära iseloomustavate näitajate alusel.
[RT IV, 18.08.2017, 7 - jõust. 01.09.2017]
  2) ühekordseid toetusi ja preemiaid, mille maksmise tingimused ja korra on kehtestatud ühtse põhimõtte alusel asutuse kõigile töötajatele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud lisatasu kuumäär on kokku kuni 50% pedagoogi kuutöötasust.
[RT IV, 07.12.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud ühekordsete toetuste ja preemiate määr on kuni 100% pedagoogi kuutöötasust.
[RT IV, 07.12.2018, 8 - jõust. 01.01.2019]

§ 8.   Aastaeelarves töötasudeks määratud summa moodustamine

  Pedagoogide töötasustamiseks nähakse ette vahendeid kuni 5% ulatuses aastaeelarves töötasudeks määratud summast asendustööde tasustamiseks, töö tasustamiseks öisel ajal ning puhkepäevadel, samuti puhkusetasu arvestamise korraga seotud lisavahenditeks.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrus rakendub alates 01.03.2015. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

/otsingu_soovitused.json