Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Luunja valla keskraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2015, 9

Luunja valla keskraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 26.03.2015 nr 16

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 37 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Lohkva raamatukogu - Luunja valla keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Luunja valla hallatav ja rahvaraamatukogu seaduse alusel tegutsev avalik munitsipaalraamatukogu.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus Lohkva raamatukogu - Luunja valla keskraamatukogu ja asukoht on 62207 Lohkva küla, Luunja vald Tartumaa. Mitteametlikes olukordades ja dokumentides ning avalikkusele suunatud teenuste pakkumisel võib kasutada lühendatud nimekuju: Lohkva raamatukogu.

  (3) Lohkva raamatukogu - Luunja valla keskraamatukogu haruraamatukogud on:
  1) Luunja raamatukogu asukohaga 62222 Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa.
  2) Kavastu raamatukogu asukohaga 62204 Kavastu küla, Luunja vald, Tartumaa.

  (4) Raamatukogu ja haruraamatukogude teeninduspiirkonnad on:
  1) Lohkva raamatukogu- Luunja valla keskraamatukogu – Lohkva, Rõõmu, Põvvatu, Muri, Veibri, Kakumetsa ja Kabina küla;
  2) Luunja raamatukogu – Luunja alevik, Savikoja, Pilka, Sirgu, Kõivu, Sääsekõrva ja Sava küla;
  3) Kavastu raamatukogu – Kavastu, Pajukurmu, Poksi, Viira, Sirgumetsa, Sääsküla ja Kikaste küla.

  (5) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, Rahvaraamatukogu seadusest, teistest kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (6) Raamatukogu põhimääruse ning selle muudatused ja täiendused kinnitab vallavolikogu.

  (7) Raamatukogu ja haruraamatukogude teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu.

  (8) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

§ 2.   Raamatukogu eesmärk ja ülesanded

  (1) Raamatukogu eesmärk on tagada koostöös haruraamatukogudega eelkõige Luunja valla elanike vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (2) Lisaks § 3 lg 1 toodud ülesannetele raamatukogu:
  1) komplekteerib, säilitab ning teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajatele kättesaadavaks;
  2) peab arvestust haruraamatukogude kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta;
  3) korraldab üritusi ning koostab teabematerjale oma raamatuvarade tutvustamiseks;
  4) korraldab haruraamatukogude töötajate erialast nõustamist ja täiendkoolitust;
  5) korraldab haruraamatukogude vahelist koostööd;
  6) teeb koostööd valla haridus- ja kultuuriasutustega;
  7) teeb koostööd teiste raamatukogudega.

§ 3.   Haruraamatukogu ülesanded

  Haruraamatukogu:
  1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvustamiseks arvuti kasutamise võimaldamine) oma piirkonna elanikele ning teistele soovijatele;
  2) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid, jne). Eriteenuste eest võetakse tasu, mille suuruse kinnitab Luunja vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus);
  3) tellib lugeja soovil ja kulul haruraamatukogu kogudes puuduvaid teavikuid teistest haruraamatukogudest või raamatukogudest.
  4) teeb ettepanekuid kogude komplekteerimise ja eelarve koostamise osas.

§ 4.   Raamatukogu vara ja finantseerimine

  (1) Raamatukogu kasutuses on Luunja valla vara, mida ta valdab ja kasutab asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

  (2) Raamatukogul on oma alaeelarve Luunja valla eelarves.

  (3) Ettepanekud alaeelarve eelnõu kohta esitab raamatukogu vastavalt volikogu kehtestatud korrale.

  (4) Raamatukogu tulud moodustuvad:
  1) valla eelarvest eraldatud vahenditest;
  2) riigieelarvest eraldatavast toetusest;
  3) annetustest ja sponsorlusest;
  4) muudest laekumistest.

  (5) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

§ 5.   Raamatukogu juhtimine ja personal

  (1) Raamatukogu personali koosseisu kinnitab vallavalitsus kooskõlastades selle eelnevalt volikoguga.

  (2) Raamatukogu tööd juhib direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus. Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus konkursi ja kehtestab konkursi korra.

  (3) Raamatukogu direktor:
  1) tagab raamatukogu ja haruraamatukogude ülesannete täitmise;
  2) vastutab raamatukogu tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning raamatukogu kasutusse antud vallavara säilimise ja sihipärase kasutamise eest;
  3) tegutseb raamatukogu nimel erivolitusteta, esindab raamatukogu suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  4) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud;
  5) annab välja käskkirju raamatukogu töö korraldamiseks;
  6) teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu põhimääruses;
  7) täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust ja seadusandlusest tulenevaid kohustusi.

§ 6.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse vähemalt viieliikmeline nõukogu.

  (2) Nõukogu koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus kolmeks aastaks.

  (3) Nõukogusse kuuluvad vähemalt üks vallavalitsuse esindaja, üks vallavolikogu esindaja ja üks lugejate esindaja.

  (4) Nõukogu valib oma liikmete hulgast tööd juhtiva ja korraldava esimehe.

  (5) Nõukogu pädevuses on:
  1) raamatukogu töö üldine hindamine;
  2) raamatukogu eelarve projekti läbivaatamine;
  3) raamatukogu tööplaanide, kavade ja aruannetega tutvumine;
  4) raamatukogu tegevuse paremaks korraldamiseks ettepanekute tegemine;
  5) raamatukogu arengukava ja sihtprogrammide läbivaatamine;
  6) raamatukoguteeninduse kohta ettepanekute tegemine;
  7) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine.

  (6) Nõukogul on õigus:
  1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
  2) nõuda direktorilt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta;
  3) teha ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks.

  (7) Nõukogu liikme tööd ei tasustata.

§ 7.   Nõukogu töökord

  (1) Nõukogu töö vormiks on koosolek, mille kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks korda aastas.

  (2) Nõukogu koosoleku kokkukutsumisest informeeritakse nõukogu liikmeid e-posti teel vähemalt kümme päeva enne koosoleku toimumist. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kolm nõukogu liiget, sealhulgas esimees või tema poolt volitatud liige.

  (3) Nõukogu otsused tehakse poolthäälte enamusega.

  (4) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Nõukogu protokoll vormistatakse 10 tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist ja saadetakse igale nõukogu liikmele.

  (5) Protokolli kantakse:
  1) koosoleku toimumise koht ja aeg;
  2) koosolekul osalevad ja puuduvad nõukogu liikmed, kutsutud isikud;
  3) koosoleku juhataja ja protokollija;
  4) koosoleku päevakord;
  5) päevakorras olevate teemade arutelu, hääletamise tulemused ja otsustused.

  (6) Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Nõukogu protokolle hoitakse raamatukogus vastavalt raamatukogu asjaajamist reguleerivale korrale.

  (7) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

§ 8.   Kontroll

  (1) Raamatukogu tegevust kontrollib vallavalitsus.

  (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 9.   Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.

  (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 10.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Luunja vallavolikogu 15.12.2011.a määrus nr 37 „Luunja Valla Keskraamatukogu põhimäärus“.

Radž Sauk
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json