Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 27.06.2023, 31

Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend

Vastu võetud 29.01.2015 nr 2
RT IV, 06.02.2015, 60
jõustumine 09.02.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2015RT IV, 08.04.2015, 611.04.2015, rakendatakse alates 01.03.2015
25.02.2016RT IV, 04.03.2016, 307.03.2016, rakendatakse alates 01.01.2016
15.12.2016RT IV, 28.12.2016, 301.01.2017
25.01.2018RT IV, 01.02.2018, 304.02.2018, rakendatakse alates 01.01.2018
24.01.2019RT IV, 31.01.2019, 3803.02.2019, rakendatakse alates 01.01.2019
25.04.2019RT IV, 03.05.2019, 2006.05.2019, rakendatakse alates 01.05.2019
30.01.2020RT IV, 07.02.2020, 8110.02.2020, rakendatakse alates 01.01.2020
27.01.2022RT IV, 04.02.2022, 2007.02.2022, rakendatakse alates 01.01.2022
26.01.2023RT IV, 02.02.2023, 805.02.2023, rakendatakse alates 01.01.2023
15.06.2023RT IV, 27.06.2023, 601.09.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Palgajuhendi reguleerimisala

  (1) Käesoleva palgajuhend reguleerib Narva linna omavalitsuse ametiasutuste (edaspidi asutus) teenistujate palga ja töötasu määramise ja maksmise tingimusi ning korda.

  (2) Palgajuhendi täitmine on asutustele kohustuslik.

§ 2.   Mõisted

  (1) Teenistuja – avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes olev ametnik või eraõiguslikus töösuhtes olev töölepinguline töötaja.
  1) Ametnik – isik, kes on asutusega avalik-õiguslikus teenistus- ja usaldussuhtes ning teostab avalikku võimu. Ametnik töötab avaliku teenistuse seaduse alusel ja ametniku teenistuskohta nimetatakse ametikohaks.
  2) Töötaja – asutusega eraõiguslikus töösuhtes olev isik, kes ei teosta avalikku võimu, vaid teeb avaliku võimu teostamist toetavat tööd. Töötaja töötab töölepingu alusel ning töötaja teenistuskohta nimetatakse töökohaks.

  (2) Teenistuskoht – asutuste teenistuskohtade koosseisus ettenähtud ameti- või töökoht.

  (3) Põhigrupp – sarnase funktsiooni ja töö sisuga teenistuskohtade kogum, mis on jaotatud tasemeteks vastavalt tehtava töö keerukusele ja vastutuse ulatusele.

  (4) Palk – ametnikule makstav põhipalk, muutuvpalk, asendustasu ning lisatasu eritingimustes töötamise eest.

  (5) Töötasu – töötajale makstav põhipalk, muutuvpalk, asendustasu ning lisatasu eritingimustes töötamise eest.

  (6) Põhipalk – teenistuja palga või töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha ülesannete ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste ja kogemuste põhjal.

  (7) Muutuvpalk – teenistuja palga ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana kõrgekvaliteedilise töösoorituse eest, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (8) Asendustasu – käesoleva juhendi tähenduses on asendustasu lisatasu puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest.

  (9) Lisatasu eritingimustes töötamise eest – tähendab käesoleva palgajuhendi mõistes lisatasu ületunnitöö, ööajal ja riigipühal tehtava töö eest ning valveaja eest.
  1) Lisatasu ületunnitöö eest – ületundide tegemise eest makstav lisatasu.
  2) Lisatasu ööajal tehtava töö eest - kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel.
  3) Lisatasu riigipühal töötamise eest – lisatasu, mida makstakse juhul, kui tööaeg langeb riigipühale.
  4) Lisatasu valveaja eest – kui teenistuja on tööandjale kättesaadav ülesannete täitmiseks väljaspool tööaega.

§ 3.   Üldpõhimõtted

  (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest, töölepinguseadusest ning käesolevast palgajuhendist. Põhipalga määramise alus on asutusele kinnitatud eelarve, asutuse teenistuskohtade koosseis ja käesolev palgajuhend.

  (2) Asutus maksab ametnikele palka ning töötajale töötasu võrdsetel alustel.

  (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus asutuse töökorralduse reeglites ettenähtud kuupäeval.

  (4) Teenistuja tööaja arvestus toimub tööajatabeli alusel. Tööajatabeli koostamise eest vastutab asutuse juht.

  (5) Palgajuhendit vaadatakse üle vajadusel kord aastas.

  (6) Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutumisel muudetakse teenistujate palga- ja töötasu tingimusi reeglina ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

§ 4.   Palga ja töötasu määramine.

  (1) Asutuse juhi palga määrab käskkirjaga tema ametisse nimetamise õigust omav isik.

  (2) Teenistujate töö tasustamise aluseks on põhipalgaastmestik ja põhipalgaastmete jaotus.

  (21) Teenistujate põhipalk reeglina vaadatakse üle üks kord aastas, asutuse järgmise aasta eelarve projekti koostamise ajal.
[RT IV, 03.05.2019, 20 - jõust. 06.05.2019, rakendatakse alates 01.05.2019]

  (3) Ametniku põhipalga määrab käskkirjaga tema ametisse nimetamise õigust omav isik. Töötaja põhipalk lepitakse töötaja ja asutuse juhi vahel kokku töölepingus või selle lisas.

  (4) Teenistuja muutuvpalga (tulemuspalk, preemia, lisatasud) ja asendustasu määratakse asutuse juhi käskkirjaga. Muutuvpalga maksmise aluseks olev käskkiri peab olema põhjendatud.

  (5) Teenistujate ületunnitöö eest, ööajal töötamise eest või riigipühal töötamise eest lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpooltoodule tööajaarvestuse tabel.

  (6) Teenistujal on õigus saada teenistusülesannete täitmise eest põhipalka alates teenistuskohale asumise päevast kuni teenistusest vabastamise päevani.

  (7) Teenistujale võib katseajal määrata kuni 20% vastava põhipalgaastme madalama põhipalga.

§ 5.   Teenistujate põhigrupid

  Asutuste teenistuskohtade koosseisus määratakse kindlaks teenistuskohtade jaotus ameti- ja töökohtadeks, sh nimetused, teenistuskoha tähtaegsus ja koormus.
  1) põhigrupp: töölised;
  2) põhigrupp: nooremspetsialistid;
  3) põhigrupp: keskastme spetsialistid;
  4) põhigrupp: tippspetsialistid;
  5) põhigrupp: juhid.

§ 6.   Põhipalgamäärad ja põhipalgaastmed

  (1) Ametnikud


Ametikohtade põhigruppide palgaastmed
Keskastme spetsialistid9-18
Tippspetsialistid11-21
Juhid17-24

[RT IV, 03.05.2019, 20 - jõust. 06.05.2019, rakendatakse alates 01.05.2019]

  (2) Töötajad


Töökohtade põhigruppide palgaastmed
Töölised1-12
Nooremspetsialistid7-14
Keskastme spetsialistid10-18
Tippspetsialistid11-21
Juhid16-23

[RT IV, 03.05.2019, 20 - jõust. 06.05.2019, rakendatakse alates 01.05.2019]

  (3) Teenistuja kuulumine vastavasse põhigruppi määratakse struktuuriga.

  (4) Teenistujate põhipalgaastmed ja põhipalgamäärad on esitatud käesoleva määruse lisas (lisa 1).

§ 7.   Tulemuspalk ja preemia

  (1) Tulemuspalk ja preemia on muutuvpalga üks komponentidest, mida võib teenistujale maksta kõrgekvaliteedilise töösoorituse või erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

  (2) Tulemuspalga või preemia maksmise ettepaneku koos põhjendustega esitab asutuse juhile teenistuja vahetu juht ning iga teenistuja individuaalset panust töösoorituste saavutamisel tasu määraja põhjendab teenistujale tasu suurust.

  (3) Kui tulemuspalga või preemia maksmise aluseks on asutuse või struktuuriüksuse kollektiivsed tulemused, makstakse tasu kõikidele teenistujatele võrdsetel alustel.

  (4) Tulemuspalga ja preemia suuruse määramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga osakaal ei tohi ületada 20% teenistuja kalendriaastatest põhipalgast.

  (5) Tulemuspalk ja preemia ei maksta:
  1) teenistujale katseajal;
  2) ametnikule distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal;
  3) töölepingu seaduse § 88 lõike 3 kohase kirjaliku hoiatuse saanud töötajale aasta jooksul hoiatuse tegemisest.

§ 8.   Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest

  (1) Teenistujale makstakse lisatasu ametijuhendiväliste ülesannete täitmise eest.

  (2) Ametijuhendiväliste ülesannete täitmise eest võib lisatasu maksta vaid juhul, kui lisatasu maksmises on kokku lepitud enne lisaülesande täitmist. Sellekohase kokkuleppe kohta annab asutuse juht käskkirja.

  (3) Lisatasu võib määrata kuni kuueks kuuks.

  (4) Ühes kalendrikuus võib lisatasu ametijuhendi väliste ülesannete täitmise eest maksta mitte enam kui 30% teenistuja põhipalgast. Lisatasu määramisel peab arvestama, et kogu muutuvpalga osakaal kuni 20% teenistuja kalendriaastatest põhipalgast.

  (5) Lisatasu määratakse ühekordse või perioodilise lisatasuna. Kui on alust eeldada, et lisaülesanded muutuvad alaliseks, muudetakse teenistuja ametijuhendit ning vaadatakse üle tema põhipalk.

§ 9.   Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

  (1) Kalendriaasta jooksul teenistujale makstav muutuvpalga kogusumma ei tohi ületada 20% teenistujale sama kalendriaasta jooksul määratud põhipalga kogusummast. Kalendriaasta põhipalga kogusumma sisse ei arvestata teenistujale selle kalendriaasta jooksul välja makstud puhkusetasusid.

  (2) Tulemuspalka ja preemiat ei maksta, kui teenistuja teenistussuhe on lõppenud.

§ 10.   Lisatasu eritingimustes töötamise eest

  (1) Teenistujale makstakse lisatasusid ületunnitöö, valveaja, öötöö või riigipühal töötamise eest.

  (2) Ületunnitöö eest võimaldatakse teenistujale täiendavat vaba aega ületunnitööga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas. Ületunnitöö hüvitamisel rahas makstakse teenistujale 1,5-kordset põhipalka. Kui ületunnitöö hüvitatakse rahas, peavad ületunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

  (3) Valveaja eest makstakse teenistujale lisatasu 10% teenistuja põhipalgast või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega 25% valveaja kestusest. Kui valveaeg hüvitatakse rahas, peab valveaeg kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

  (4) Ööajal töötamise eest makstakse teenistujale 1,25-kordset põhipalka, kui nimetatud kohustus ei sisaldu tema ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema põhipalga määramisel, või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega pool ööajal töötatud aja kestusest. Kui ööajal töötamine hüvitatakse rahas, peavad töötatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

  (5) Riigipühal töötamise eest makstakse teenistujale 2-kordset põhipalka või võimaldatakse teenistuja taotlusel talle täiendavat vaba aega riigipühal töötatud ajaga võrdses ulatuses. Kui riigipühal töötamine hüvitatakse rahas, peavad töötatud tunnid kajastuma arvestusperioodi kohta peetavas tööajatabelis ning lisatasu tuleb maksta välja sama arvestusperioodi lõpus.

§ 11.   Asendustasu

  (1) Teenistujale (ametnikule või töötajale) puuduva teenistuja ülesannete andmisel ja lisatasu maksmisel lähtutakse avaliku teenistuse seaduse §-st 57.

  (2) Lisatasu puuduva teenistuja asendamise eest võib maksta vaid teenistujale, kelle ametijuhendijärgne kohustus ei ole asendada puuduvat teenistujat või kui asendamine tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

§ 12.   Tasustamine tööalasel koolitusel osalemise ja teenistusülesannete täitmise takistuse korral

  (1) Teenistujale säilitatakse tööalasel koolitusel osalemise ajal palk või töötasu.

  (2) Teenistujale säilitatakse palk või töötasu mõistliku aja eest, kui teenistusülesandeid ei täideta lühiajalise isikliku või perekondliku takistuse korral.

§ 13.   Hüvitis teenistuja töövõime kaotuse või hukkumise korral

  (1) Teenistuja tunnistamisel püsivalt töövõimetuks või hukkumisel seoses teenistusülesannete täitmisega õnnetusjuhtumi või tema vastu toimepandud ründe või tema poolt kuriteo tõkestamise tagajärjel makstakse hüvitisi järgmiselt:
  1) Teenistuja tunnistamisel püsivalt töövõimetuks makstakse talle hüvitist lähtudes Sotsiaalkindlustusameti esmakordse püsiva töövõimetuse ekspertiisi otsusest töövõime osalise kasutuse korral teenistuja ühe kuu põhipalga ulatuses ja töövõime täieliku kaotuse korral kolme kuu põhipalga ulatuses;
  2) Teenistuja hukkumisel makstakse tema lapsele, vanemale ja lesele ning perekonnaseaduse tähenduses tema ülalpidamisel olnud teisele isikule ühekordset hüvitist kuni hukkunud teenistuja kuue kuu põhipalga ulatuses.

  (2) Teenistujale määratakse hüvitist asutuse juhi käskkirjaga. Asutuse juhile määratakse hüvitis linnapea käskkirjaga.

§ 14.   Palgatingimuste täitmise kontroll

  (1) Asutusele eraldatud palgafondi otstarbeka ja säästliku kasutamise eest vastutab asutuse juht.

  (2) Palgafondi kasutamist kontrollib Narva Linnavalitsuse Rahandusamet, kes esitab kontrolli tulemuste akti Narva Linnavalitsusele.

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Kui käesoleva palgajuhendiga kehtestatud vastav ametniku palk või töötaja töötasu osutub madalamaks ametniku avaliku teenistuse seaduse jõustumisele eelneva kalendrikuu palgast koos perioodiliste lisatasudega, jätkatakse senise palga suuruse maksmist.

  (2) Käesoleva palgajuhendiga kehtestatud muutuvpalga piirang ei laiene töötajatele, kes täidavad täiendavaid ülesandeid struktuurtoetuste fondidest finantseeritavate projektide realiseerimisel.
[RT IV, 28.12.2016, 3 - jõust. 01.01.2017]

  (3) Käesoleva määruse lisa 1 jõustumise hetkel asutuse juhil on õigus kehtestada teenistujale antud määrusega kehtestatud põhipalgaastet ja põhipalgamäära vastavalt teenistuja vastava teenistuskohale. Põhipalgaastme ja põhipalgamäära kehtestamisel lähtutakse kokkuleppest teenistujaga. Kokkuleppe mittesaavutamisel teenistuja suhtes jääb kehtima käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatu.

  (4) Linnavalitsusel viia vastavusse käesoleva palgajuhendiga linna asutuste töötajate töötasustamist reguleerivad linnavalitsuse õigusaktid.

  (5) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (6) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras ja määrust rakendatakse alates 01.01.2015. a.
 

Lisa 1 Teenistujate põhipalgaastmestik
[RT IV, 27.06.2023, 6 - jõust. 01.09.2023]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json