SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2016, 8

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.03.2016 nr 14
jõustumine 11.04.2016

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja Sotsiaalhoolekande seaduse § 17-19 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja korra Viimsi vallas.

§ 2.  Mõisted

  Koduteenuste osutamise tingimuste ja korra ning nende loetelu rakendamisel kasutatakse mõisted järgmises tähenduses:
1) koduteenus - kodustes tingimustes osutatav teenus, mis tagab isiku iseseisva toimetuleku kodustes tingimustes;
2) põhiteenus - isiku hooldamine igapäevase toimetuleku tagamiseks;
3) tugiteenus - lisaks põhiteenusele osutatav koduteenus, mis soodustab isiku toimetulekut kodus ja väljaspool kodu;
4) hooldustöötaja - Viimsi Vallavalitsuse töötaja või lepinguline koduteenust osutav isik.
5) hoolduskava - teenusevajaduse hindamisel paika pandud osutatavate teenuste loetelu, kestus, maht ja tingimused.

§ 3.  Teenuse saaja

 (1) Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele isikutele (edaspidi - abivajaja), kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vallas ja kes vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
 1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad ja kelle enda materiaalsed võimalused ei ole piisavad iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kelle enda ja tema seadusjärgsete ülalpidajate materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja vajaliku hoolduse kindlustamiseks;
 3) kelle seadusjärgsete ülalpidajatega ei ole võimalik kontakti saada.

 (2) Ressursside olemasolul võib koduteenuseid osutada isikutele, kes vastavad lõike 1 esimeses lauses toodud tingimustele ja kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kes tasuvad koduteenuste osutamise eest vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnale.

§ 4.  Koduteenuste osutamine

 (1) Koduteenuseid osutavad hooldustöötajad, kellel on Viimsi vallaga sõlmitud koduteenuste osutamiseks leping.

 (2) Kui kõrvalabi taotleval isikul on olemas seadusjärgsed ülalpidajad, kes mõjuva põhjuseta ei täida perekonnaseadusest lähtuvat ülalpidamiskohustust, võib rakendada koduteenuse osutamise eest teenustasu.

 (3) Koduteenust osutatakse teenuste osas, millega abivajaja ei ole ise võimeline toime tulema või millega toimetulek on oluliselt raskendatud.

§ 5.  Koduteenuste taotlemine

 (1) Koduteenuse taotlemiseks tuleb abivajajal, tema seaduslikul esindajal või sotsiaaltöötajal esitada Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi - Vallavalitsus) vormikohane avaldus (lisa 1), milles tuleb põhjendada koduteenuse taotlemise vajadus.

 (2) Pärast avalduse laekumist teeb Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti (edaspidi - Amet) töötaja kodukülastuse, mille käigus hinnatakse koduteenuse taotleja toimetulekuvõimet, selgitatakse välja koduteenuste osutamise vajadus ja vajalike teenuste loetelu.

 (3) Koduteenuseid puudutava küsimuse lahendamisel kuulatakse ära abivajaja, tema ülalpidajate ja lähedaste tahe ning arvamus.

§ 6.  Koduteenuste osutamise otsustamine

 (1) Otsuse koduteenuste määramise või sellest keeldumise kohta annab Amet 10 tööpäeva jooksul avalduse laekumisest. Ametil on õigus vajaduse korral nõuda abivajajalt või tema seadusjärgsetelt ülalpidajatelt täiendavaid sissetulekuid tõendavaid või muid asjakohaseid dokumente ja andmeid.

 (2) Koduteenuseid osutatakse vaid abivajaja soovil allkirjastatud hoolduskava ja lepingu alusel.

§ 7.  Lepingu sõlmimine

 (1) Koduteenust osutatakse Ameti ja abivajaja vahelise kirjaliku koduteenuste osutamise lepingu alusel, kus märgitakse osutatavate teenuste loetelu, maht ja tingimused ning poolte õigused ja kohustused kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste, õigusaktide ja käesoleva korraga.

 (2) Leping on tähtajaline. Tähtaja saabumisel tuleb koduhooldust vajava isiku huvidest lähtuvalt lepingu tingimused üle vaadata ning Amet otsustab lepingu pikendamise või lõpetamise küsimuse.

 (3) Lepingut võib muuta, täiendada või lõpetada poolte kokkuleppel igal ajal, kui selleks tekib põhjendatud vajadus. Täiendused ja muudatused fikseeritakse kirjalikult lepingu lisana ja kinnitatakse poolte allkirjadega.

 (4) Ametil on õigus koduteenuste osutamise leping lõpetada alljärgnevatel tingimustel:
 1) teenuse saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isiku toimetuleku ilma koduteenusteta;
 2) teenuse saaja asub elama teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
 3) teenuse saaja asub elama hoolekandeasutusse;
 4) teenuse saaja käitumine teeb võimatuks teenuse osutamise (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms);
 5) seoses teenuse saaja surmaga.

 (5) Amet teatab teenuse saajale või tema seaduslikule esindajale lepingu lõpetamisest kirjalikult 5 tööpäeva jooksul.

§ 8.  Koduteenuste jagunemine

  Koduteenused jagunevad põhiteenusteks ja tugiteenusteks.

§ 9.  Põhiteenuste loetelu

 (1) Toiduainete ja majapidamistarvetega varustamine, sealhulgas:
 1) tellimuste vastuvõtmine, kaupade ostmine ja koju toomine;
 2) toiduainete tuppa toomine hoidlast;
 3) valmistoidu koju toomine toitlustuspunktidest;
 4) abistamine toidu valmistamisel;
 5) abistamine söömisel;
 6) toidunõude pesemine;
 7) esmaste majapidamistarvetega varustamine.

 (2) Eluaseme korrastamine, sealhulgas:
 1) põrandate pühkimine ja pesemine;
 2) tolmu pühkimine;
 3) vaipade puhastamine;
 4) prügiämbri tühjendamine;
 5) pesu pesemise korraldamine;
 6) voodi korrastamine ja voodiriiete vahetamine.

 (3) Kliendi pesemine ja korrastamine, sealhulgas:
 1) abistamine pesemisel;
 2) abistamine riietumisel;
 3) väljanägemise korrastamine;
 4) pesemisvõimaluste korraldamine saunas.

 (4) Abistamine eluaseme kütmisel ja vee tuppa toomine, sealhulgas:
 1) küttematerjali tellimise, kojutoomise ja lõhkumise korraldamine;
 2) küttematerjali tuppa toomine;
 3) abistamine kütmisel;
 4) tuha väljaviimine;
 5) vee tuppa toomine.

 (5) Vestlus ja teabe edastamine, sealhulgas:
 1) kliendi ärakuulamine;
 2) teabe edastamine muudatustest ning täiendustest õigusaktides, mis on seotud kliendi huvidega.

§ 10.  Tugiteenuste loetelu

 (1) Kommunaal- ja muude maksete tasumine, toetuste taotlemine, sealhulgas:
 1) kommunaalmaksete tasumise korraldamine;
 2) toimetulekutoetuse, ühekordsete rahaliste toetuste taotlemine ja raha koju viimine.

 (2) Abistamine arstiabi korraldamisel, sealhulgas:
 1) arsti koju kutsumine (vajadusel visiidi äraootamine);
 2) abistamine raviasutuse külastamisel;
 3) ravimite muretsemine;
 4) abistamine ravimite manustamisel.

 (3) Abistamine remont- ja teenustööde korraldamisel, sealhulgas:
 1) korteri remondi ja pisiremonttööde korraldamine;
 2) olmetehnika remondi korraldamine.

 (4) Abistamine ühekordsetel asjaajamistel, sealhulgas:
 1) ajalehtede ja ajakirjade tellimine;
 2) abistamine dokumentide vormistamisel ning kohaletoimetamisel ametiasutustesse;
 3) muud ühekordsed asjaajamised.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Tasulise koduteenuse hinnad kehtestab vallavalitsus.

 (2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 14.12.2010 määrus nr 32 „Koduteenuste osutamise tingimused ja kord“.

 (3) Määrus jõustub 11. aprillil 2016.

Toomas Tõniste
Vallavolikogu esimees

Lisa 1 Taotlus koduteenuste saamiseks

/otsingu_soovitused.json