HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Lapse Harku valla hallatavasse lastehoidu vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2016, 46

Lapse Harku valla hallatavasse lastehoidu vastuvõtu ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 26.05.2010 nr 11
jõustumine 31.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.06.201104.07.2011
26.02.2015RT IV, 04.03.2015, 307.03.2015
31.03.2016RT IV, 08.04.2016, 1711.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigete 1 ja 2 ning § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
[RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev lapse Harku valla lastehoidu vastuvõtu ja väljaarvamise kord (edaspidi kord) reguleerib Harku vallale (edaspidi vald) kuuluva lastehoiu asutusse (edaspidi lastehoid) lapse vastuvõtu taotlemist, vastuvõtmist ja sealt väljaarvamist.

§ 2.   Lastehoiu koha taotlemine, pakkumine ja vastuvõtmine
[RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (1) Harku valla lastehoidu võib kohta taotleda lapsele, kes vastab Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ paragrahvis 2 sätestatud nõuetele.
[RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (5) Koha taotlemine toimub Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ paragrahvides 7-10 sätestatud korras.
[RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

§ 3.   Lapse lapsehoidu vastuvõtmine

  (1) Laps võetakse lastehoidu vastavalt Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ paragrahvides 13 ja 15 sätestatud korras.
[RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (4) Lapse lastehoidu vastuvõtmisel tasub vanem ettemaksuna ühe kuu toidukulu ja vanemate poolt kaetava osalustasu.

  (5) Lapsevanem katab lapse toidukulu lastehoius ja lasteasutuse muude kulude vanema poolt kaetava osa. Vanema osa määra ning vanema osa tasumisest vabastamise tingimused ja korra kehtestab volikogu.
[RT IV, 04.03.2015, 3 - jõust. 07.03.2015]

§ 4.   Lastehoiu rühmade komplekteerimise periood ja toimingud

  (1) [Kehtetu - RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (2) [Kehtetu - RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (3) [Kehtetu - RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (4) [Kehtetu - RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (5) [Kehtetu - RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (6) Lastehoiu rühmade komplekteerimine toimub Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määruse nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ paragrahvis 14 sätestatud viisil.
[RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

§ 5.   Lapse lastehoiust väljaarvamine

  (1) Lapse lastehoiust väljaarvamiseks esitab vanem juhatajale avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kaks nädalat enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lastehoiust lahkumise aeg.

  (2) Lapse lastehoiust lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa kuni lapse lastehoiust väljaarvamise kuupäevani.

  (3) Juhul, kui vanem ei ole tasunud vanema osa kahe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab juhataja vanemat kirjalikult võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud informeerib juhataja sotsiaal- ja tervishoiuosakonda makseraskustes perest.

  (4) Juhataja ühepoolse otsuse ja käskkirja alusel arvatakse laps lastehoiust välja:
  1) kui pere ei tasu tähtajaks võlga ja ei tee koostööd sotsiaal-ja tervishoiuosakonnaga;
  2) laps on lastehoiust puudunud teadmata põhjustel üle ühe kuu ja puudub informatsioon pere asukoha kohta;
  3) laps on saanud koha valla koolieelsesse lasteasutusse.
[RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

  (5) Lapse lastehoiust väljaarvamisel juhataja ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps nimekirjast järgneva kuu esimesel kuupäeval, millest juhataja teavitab lapsevanemat kirjalikult vähemalt viisteist (15) päeva ette.

  (6) Lapsevanemal on õigus esitada lapse lapsehoiust väljaarvamise otsusele kümne päeva jooksul otsuse jõustumisest pretensioon Harku Vallavalitsusele. Vallavalitsus vaatab pretensiooni läbi ühe kuu jooksul selle saabumisest.

§ 6.  
[Kehtetu - RT IV, 08.04.2016, 17 - jõust. 11.04.2016, rakendatakse alates 1.04.2016.]

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 31. mail 2010.

/otsingu_soovitused.json