SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Jõgeva linna eelarvest täiendavate toetuste maksmise kord

Väljaandja:Jõgeva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.05.2018
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2016, 119

Jõgeva linna eelarvest täiendavate toetuste maksmise kord

Vastu võetud 31.03.2016 nr 52

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Jõgeva linna eelarvest täiendavate toetuste maksmise kord (edaspidi kord) sätestab perekonna sissetulekust sõltumatute Jõgeva linna eelarvest makstavate toetuste liigid ja nende maksmise tingimused. Toetuste maksmise eesmärk on soodustada ja parandada isiku ja perekonna toimetulekuvõimet.

§ 2.  Toetuste liigid

  Jõgeva linna eelarvest makstavad perekonna sissetulekust sõltumatud täiendavad toetused on:
 1) sünnitoetus;
 2) esmakordselt kooli mineva lapse toetus;
 3) matusetoetus.

§ 3.  Toetuste maksmine

 (1) Toetuste saamiseks esitatud taotlusi menetleb ja toetusi määrab Jõgeva Linnavalitsus kui ametiasutus (edaspidi linnavalitsus).

 (2) Toetus kantakse taotluses näidatud arvelduskontole.

§ 4.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetust võib taotleda lapsevanem juhul, kui lapse mõlema vanema elukoht enne lapse sündi on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva linnas.

 (2) Sünnitoetust on õigus taotleda kahe kuu jooksul pärast lapse sündi.

 (3) Sünnitoetus makstakse kahes osas:
 1) 30% sünnitoetuse määrast 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest;
 2) 70% sünnitoetuse määrast 10 tööpäeva jooksul pärast lapse üheaastaseks saamist.

 (4) Sünnitoetuse teine osa makstakse välja vaid juhul, kui last kasvatav isik on rahvastikuregistri andmetel aasta jooksul elanud püsivalt Jõgeva linnas.

 (5) Kui linnavalitsusel on andmeid selle kohta, et toetuse taotleja võib toetust kasutada ebaotstarbekalt, võib rahalise toetuse asemel anda toetust lapsele vajalike asjadena.

 (6) Sünnitoetuse määr on 592 eurot. Sünnitoetust makstakse lapse sünnikuupäeval kehtinud sünnitoetuse määras.

§ 5.  Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

 (1) Esmakordselt kooli mineva lapse toetust võib taotleda lapsevanem juhul, kui tema enda ja kooli mineva lapse elukoht koolimineku aasta 31. juuli seisuga on rahvastikuregistri andmetel Jõgeva linnas.

 (2) Toetust on õigustaotleda 1. septembrist kuni 20. septembrini.

 (3) Toetus makstakse välja hiljemalt 10. oktoobril.

 (4) Kui linnavalitsusel on andmeid selle kohta, et toetuse taotleja võib toetust kasutada ebaotstarbekalt, võib rahalise toetuse asemel anda toetust lapsele vajalike asjadena.

 (5) Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määr on 254 eurot.

§ 6.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetust võib taotleda matusekulude osaliseks kompenseerimiseks isiku surma korral, kelle viimaseks elukohaks rahvastikuregistri andmetel oli Jõgeva linn.

 (2) Toetust antakse matuse korraldajale.

 (3) Matusetoetust on õigus taotleda ühe kuu jooksul pärast surma registreerimist.

 (4) Matusetoetuse määr on 169 eurot. Matusetoetust makstakse isiku surmakuupäeval kehtinud matusetoetuse määras.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Kask
Linnavolikogu esimees