ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Valga Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2017, 14

Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 07.04.2016 nr 3
RT IV, 15.04.2016, 55
jõustumine 18.04.2016, rakendatakse alates 1. aprillist 2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.04.2017RT IV, 08.04.2017, 711.04.2017, rakendatakse alates 01.04.2017

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 ja Valga Linnavolikogu 1. aprilli 2016. a määruse nr 50 ”Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine ja Valga Linnavolikogu määruste muutmine” § 1 lõike 1 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega (edaspidi määrus) kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavate eluasemekulude piirmäärad Valga linnas.

§ 2.  Üldalused

  Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud, kuid mitte üle määrusega kehtestatud piirmäärade (edaspidi piirmäärad).

§ 3.  Piirmäärad

 (1) Kehtestada piirmäärad alljärgnevas suuruses:
 1) üür kuni 2 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 08.04.2017, 7 - jõust. 11.04.2017, rakendatakse alates 01.04.2017]
 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 1 euro normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 1 euro normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 13 eurot iga pereliikme kohta kuus;
[RT IV, 08.04.2017, 7 - jõust. 11.04.2017, rakendatakse alates 01.04.2017]
 5) soojaveevarustuseks tarbitud soojus-, elektrienergia või kütuse maksumus kuni 13 eurot iga pereliikme kohta kuus;
 6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütte korral kuni 3,20 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 7) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus mittekaugkütte korral kuni 1,60 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 8) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 20 eurot perekonna esimese liikme kohta ja kuni 8 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;
 9) majapidamisgaasi maksumus kuni 10 eurot perekonna kohta kuus;
 10) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind, kuni 0,20 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus, jagatuna maksuteatel või arvel märgitud perioodile;
 11) hoonekindlustuse kulu kuni 0,20 eurot normpinna ruutmeetri kohta kuus;
 12) olmejäätmete veotasu kuni 4 eurot iga pereliikme kohta kuus.
[RT IV, 08.04.2017, 7 - jõust. 11.04.2017, rakendatakse alates 01.04.2017]

 (2) Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse eluasemekulud arvesse ainult kuludokumentide esitamisel, milleks on jooksval kuul tasumisele kuuluv üüri ja kõrvalkulude arved, maksekviitung majapidamisgaasi ning kütteks ja soojaveevarustuseks kütuse soetamise kohta.

 (3) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 7, 9, 10 ja 11 nimetatud kulude tõendamiseks esitatakse kuludokument, millel kajastuvad kuludokumendi esitamisele järgnevate kuude kulud, siis võetakse nimetatud kulud kehtestatud piimäärade ulatuses arvesse esmakordse kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuni kuludokumendil oleva summa kompenseerimiseni või uue kuludokumendi esitamiseni.

§ 4.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2016.