EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avalikel üritustel müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2017, 20

Avalikel üritustel müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 30.03.2017 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse müügipileti hind avalikel üritustel, mida korraldab Väike-Maarja vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) või vallavalitsuse hallatav asutus.

§ 2.  Müügipilet

 (1) Müügipilet on vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimustel kaupa või teenust müüa.

 (2) Väljastatud müügipilet peab vastama kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 2 ja lõike 4 nõuetele.

§ 3.  Müügipileti hinnad avalikul üritusel

 (1) Kehtestada avalikul üritusel ühe päeva müügipileti hinnaks:
 1) kauplejale kuni 3 müügimeetri (väike koht) eest 7 eurot;
 2) kauplejale 3-6 müügimeetri (suur koht) eest 15 eurot;
 3) kauplejale alates 6 müügimeetrist iga järgneva müügimeetri eest 2 eurot;
 4) atraktsioonide korraldajale ühe müügikoha eest 40 eurot, iga järgmise atraktsiooni eest lisandub 50% müügikoha maksumusest;
 5) toitlustaja ja/või lahja alkoholi müüja müügikoha müügipileti hinna määrab ürituse korraldaja iga avaliku ürituse puhul eraldi, arvestades ürituse iseloomu, toitlustajate ja/või lahja alkoholi müüjate arvu, paiknemist jms.

 (2) Kehtestada müügikoha müügipileti hinnale lisaks tasu elektri kasutuse eest 5 eurot müügikoha kohta.

 (3) Väike-Maarja vallas registreeritud mittetulundusühingutele ja Eestis registreeritud õpilasfirmadele on müügipilet tasuta.

 (4) Vallavalitsusel on müüja või valla hallatava allasutuse kirjalikult esitatud põhjendatud taotlusel (heategevuslik müügitegevuse jms) õigus teha müügipileti hindadele soodustusi või väljastada müügipilet tasuta.

§ 4.  Müügipileti eest tasumine ja müügipileti väljastamine

  Müügipileti hind tasutakse sularahas vallavalitsuse kassasse, pangaülekandega vallavalitsuse arvelduskontole või avalikul üritusel vallavalitsuse poolt selleks volitatud isikule, kes väljastab müügipileti paberkandjal. Pangaülekandega müügipileti eest tasumise puhul peab müügipileti eest tasuja esitama vallavalitsuse poolt selleks volitatud isikule pangaülekannet tõendava dokumendi.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 31.05.2012 määrus nr 12 „Müügipileti hinna kehtestamine avalikul üritusel“.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees