Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kadrina valla noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2021, 2

Kadrina valla noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 31.03.2021 nr 57

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Asutamine

  Kadrina Vallavolikogu juurde moodustatakse Kadrina valla noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.   Üldsätted

  (1) Käesolev põhimäärus sätestab noortevolikogu valimise ning tegevuse alused.

  (2) Noortevolikogu on Kadrina Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Kadrina valla noorte huve.

  (3) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (4) Noortevolikogu teeb ettepanekuid vallavolikogule ja Kadrina vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus).

  (5) Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

  (6) Noortevolikogul on oma sümboolika, mille kasutamise korra kehtestab juhatus.

  (7) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses riigi ja Kadrina valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 3.   Tegevuse eesmärk

  (1) Noortevolikogu eesmärk on esindada noorte huve, rääkida kaasa valla noorsootöö korraldamises, julgustada noorte kodanikualgatust ning kaasata noori kohaliku elu korraldamise otsustusprotsessidesse.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) arutab noori puudutavaid küsimusi ning teeb vallavolikogule ja vallavalitsusele noorte huvidest ja vajadusest lähtuvaid ettepanekuid;
  2) tutvustab ja edendab noorte hulgas demokraatia põhimõtteid ning korraldab üritusi ja koolitusi, et suurendada noorte teadlikkust ja aktiivsust;
  3) teeb koostööd vallavolikogu, vallavalitsuse ja teiste organisatsioonidega;
  4) teeb koostööd valla koolide õpilasesinduste ja Kadrina Kultuurikojaga.
  5) esindab Kadrina valla noori noorsootöös maakondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.

§ 4.   Noortevolikogu valimine

  (1) Noortevolikogul on 5-19 liiget.

  (2) Noortevolikogu valitakse kaheks aastaks. Volikogu valimispäev on valimisaasta märtsikuu teine teisipäev.

  (3) Noortevolikogu valimised on avalikud. Hääletamine on salajane.

  (4) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 14-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald või kui valitav isik on õpilane Kadrina valla koolides.

  (5) Valimisõigus on noortel vanuses 14-26 aastat, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Kadrina vald või kui isik on õpilane Kadrina valla koolides.

  (6) Noortevolikogu valimised korraldab valimiskomisjon, kuhu kuuluvad vallavolikogu esindaja, Kadrina Vallavalitsuse esindaja, Kadrina Kultuurikoja noorsootööspetsialist, kooli huvijuht, kooli õpilasesinduse esindaja, noortevolikogu esindaja.

  (7) Noortevolikogu valimiskomisjoni liikmed valimistel ei saa kandideerida.

  (8) Noortevolikogu valimiskomisjoni kinnitab noortevolikogu.Valimiskomisjoni esimehe valib komisjon oma liikmete hulgast.

  (9) Noortevolikogu valimiskomisjon otsustab järgmise noortevolikogu koosseisu liikmete arvu juhatuse ettepanekul.

  (10) Noortevolikogu valimiskomisjoni nõustab valla valimiskomisjon.

  (11) Valimised kuulutatakse välja vähemalt neli nädalat enne valimiste toimumist Kadrina valla kodulehel.

  (12) Noortevolikogu valimiskomisjon kinnitab valimiste protseduurireeglid sealhulgas elektroonilise hääletamise ja eelhääletamise ajad enne valimiste väljakuulutamist.

  (13) Kandidaadid seatakse ülesse Kadrina valla kodulehel neliteist (14) päeva enne valimisi.

  (14) Noortevolikogu kandidaadil tuleb valimiskomisjonile esitada kandideerimisavaldus vähemalt kakskümmend üks (21) päeva enne valimisi.

  (15) Valimistulemuste kohta koostatakse protokoll, mille allkirjastab valimiskomisjon.

§ 5.   Juhtimine

  (1) Noortevolikogu esindab ja selle tööd korraldab juhatus, kuhu kuuluvad esimees, aseesimees ja sekretär.

  (2) Noortevolikogu juhatus valitakse noortevolikogu volituste ajaks salajasel hääletusel uue koosseisu esimesel koosolekul.

  (3) Noortevolikogu töökorra kinnitab noortevolikogu.

  (4) Noortevolikogu võib esimehe või aseesimehe vabastada enne tähtaega, kui selleks on mõjuv põhjus ja selle poolt hääletab 2/3 noortevolikogu liikmetest.

§ 6.   Töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövorm on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis. Koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole koosseisust.

  (2) Noortevolikogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab noortevolikogu esimees, tema puudumisel aseesimees.

  (3) Noortevolikogu võtab otsuseid vastu lihthäälteenamusega.

  (4) Erakorraline koosolek kutsutakse kokku 2/3 noortevolikogu liikmete või juhatuse ettepanekul.

  (5) Noortevolikogu koosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord avaldatakse Kadrina valla kodulehel ja saadetakse noortevolikogu liikmete e-posti aadressile vähemalt seitse tööpäeva enne koosoleku algust.

  (6) Noortevolikogu koosolekud on avalikud.

  (7) Noortevolikogu võib moodustada töögruppe.

  (8) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse ja avaldatakse Kadrina valla kodulehel 14 päeva jooksul koosoleku toimumisest.

  (9) Uue koosseisu esimese koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab kuni noortevolikogu esimehe valimiseni noortevolikogu valimiskomisjoni esimees.

  (10) Noortevolikogu esitab vallavolikogu istungil vähemalt üks kord valimisperioodi jooksul ülevaate oma tegevusest.

§ 7.   Õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid vallavolikogule ja vallavalitsusele;
  2) esitada ettepanekuid valla menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  3) valida noortevolikogu liikmete hulgast esindaja igasse vallavolikogu alatisse komisjoni;
  4) kasutada eelnevalt kooskõlastatult valla ruume koosolekute pidamiseks;
  5) moodustada töörühmi ja algatada arutelusid;
  6) algatada noorteprojekte;
  7) valida noortevolikogu liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes, maakondlikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes;
  8) taotleda tegevuskuludeks toetust.

  (2) Noortevolikogul on kohustus:
  1) arvestada valla noorte ettepanekuid;
  2) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) teha koostööd valla õpilasesinduste ja Kadrina Kultuurikojaga;
  4) olla informatsiooni vahendajaks vallavolikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel;
  5) esitada üks kord kalendriaastas vallavolikogu istungil ülevaade oma tegevusest.

  (3) Noortevolikogu liikmel on õigus:
  1) noortevolikogu tegevust puudutavale informatsioonile;
  2) valida ja kandideerida noortevolikogu juhatusse.

  (4) Noortevolikogu liige kohustub:
  1) osalema noortevolikogu koosolekutel;
  2) osalema aktiivselt noortevolikogu töös;
  3) järgima ja olema valla noortele eeskujuks käitumise ja eetiliste tõekspidamistega.

  (5) Noortevolikogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) tagasiastumisega;
  2) noortevolikogu koosoleku otsusega, kui liige kahjustab oma käitumise või tegevusega noortevolikogu mainet või kui liige ilma mõjuva põhjuseta ei ole osalenud kolmel järjestikusel noortevolikogu koosolekul;
  3) kahekümne seitsme aastaseks saamisega.

  (6) Volituste lõppemisel määratakse asendusliige valimistulemuste pingerea järgi noortevolikogu valimiskomisjoni otsusega.

§ 8.   Põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine

  Noortevolikogu põhimääruse kinnitab Kadrina vallavolikogu ning muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu noortevolikogu ettepanekul.

§ 9.   Määruse § 4 lõigete 2, 6, 7 ja 8 rakendamine 2021. aastal

  (1) 2021. aastal viiakse läbi Kadrina valla noortevolikogu valimised maikuu teisel teisipäeval.

  (2) 2021.aastal asendab määruse § 4 lõikes 6 nimetatud noortevolikogu esindajat Eesti Noorteühenduste Liidu määratud mentor.

  (3) 2021. aastal kinnitab noortevolikogu valimiskomisjoni vallavolikogu esimees.

  (4) 2021. aastal otsustab noortevolikogu valimiskomisjon noortevolikogu koosseisu liikmete arvu.

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistatakse kehtetuks Kadrina Vallavolikogu 16. detsembri 2015. aasta määrus nr 49 “Kadrina valla Noortevolikogu põhimäärus”.

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Risto Murumägi
Vallavolikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json