KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Läänemaa kriisikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Haapsalu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 08.04.2021, 3

Läänemaa kriisikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 14.11.2018 nr 13
RT IV, 22.11.2018, 5
jõustumine 25.11.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.03.2021RT IV, 08.04.2021, 111.04.2021, rakendatakse alates Haapsalu linna, Lääne-Nigula valla ning Vormsi valla määruste jõustumisest.

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 6 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Läänemaa kriisikomisjon (edaspidi komisjon) on alaliselt tegutsev komisjon kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamiseks Haapsalu linna, Lääne-Nigula valla ja Vormsi valla (edaspidi omavalitsusüksused) haldusterritooriumitel.

  (2) Komisjoni moodustavad Haapsalu Linnavalitsus, Lääne-Nigula Vallavalitsus ja Vormsi Vallavalitsus ühiselt, kehtestades komisjoni põhimääruse ja kinnitades komisjoni koosseisu.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses kriisireguleerimise valdkonda reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni ülesanded

  (1) Komisjon tutvub ja võtab teadmiseks omavalitsusüksuste:
  1) tegevuspiirkonda puudutavad hädaolukorra ja elutähtsa teenuse toimepidevuse või muud riskianalüüsid ning kohaliku omavalitsuse üksuste koostatud ja/või omavalitsusüksustele esitatud hädaolukorra lahendamise plaanid või muud kriisi lahendamise plaanid;
  2) kohaliku omavalitsusüksuste evakuatsioonikohtade kasutuselevõtu plaanid;
  3) omab ülevaadet omavalitsusüksuste territooriumil olevate hädaolukorraks vajalike ressursside kohta;
  4) jälgib ohutuse ja turvalisuse tagamiseks riiklike järelevalveasutuste ettekirjutuste täitmist omavalitsusüksuste hallatavates asutustes.

  (2) Komisjon esitab ettepanekuid omavalitsusüksustele:
  1) kriisireguleerimisalaste analüüside läbiviimiseks ja eksperthinnangute tellimiseks;
  2) vajalike ressursside planeerimiseks ja kasutuselevõtuks omavalitsusüksustes hädaolukorra lahendamiseks ja seadusega pandud ülesannete täitmiseks;
  3) kohaliku omavalitsuse üksusi puudutavate kriiside lahendamise plaanide koostamiseks;

  (3) teeb kriisireguleerimisalast koostööd riigiasutuste ja teiste kriisikomisjonidega.

  (4) abistab hädaolukorras Politsei- ja Piirivalveametit evakuatsioonikohtade kasutusele võtmisel ning majutuse ja toitlustamise korraldamisel.

  (5) kooskõlastab omavalitsusüksuste kriisireguleerimise õppuse kavandi ja edastab õppusekavandi regionaalsele kriisikomisjonile. Tutvub õppuse hindamisaruande ja õppusejärgse tegevuskavaga ja seirab selle täitmist.

  (6) esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas (viimaseks regionaalse kriisikomisjoni istungiks) kokkuvõtte kriisikomisjoni tegevustest ning järgmise aasta tööplaani.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on vähemalt 12-liikmeline.
[RT IV, 08.04.2021, 1 - jõust. 11.04.2021, rakendatakse alates Haapsalu linna, Lääne-Nigula valla ning Vormsi valla määruste jõustumisest.]

  (2) Komisjoni esimees on Haapsalu linnapea.

  (3) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (4) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (5) Komisjoni esimehe ja komisjoni aseesimehe äraolekul juhib komisjoni tööd komisjoni esimehe poolt määratud isik.

  (6) Juhul, kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, määratakse talle asendusliige.

  (7) Komisjoni koosseisu kinnitavad omavalitsused korraldusega.

§ 4.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni omavalitsusüksustes ning riigi- ja valitsusasutustes;
  2) kutsub kokku komisjoni koosolekuid;
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) seirab komisjoni otsuste täitmist;
  5) korraldab komisjoni liikmetele kriisireguleerimise alaseid koolitusi.

§ 5.   Komisjoni koosolekud

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (3) Komisjoni koosolekud on korralised või erakorralised

  (4) Komisjoni korralised koosolekud toimuvad kinnitatud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.

  (5) Komisjoni korralise koosoleku toimumiskoht ja -aeg, päevakord, eelnõud ja ettevalmistatud materjalid saadetakse komisjoni liikmetele nende e-posti aadressidele hiljemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumise kuupäeva.

  (6) Komisjoni erakorralised koosolekud kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (7) Komisjon on otsustusvõimeline kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (8) Komisjoni otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl. Kui ükski komisjoni liige hääletamist ei nõua, loetakse otsus ühehäälselt vastuvõetuks. Eriarvamused protokollitakse.

  (9) Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees ja protokollija.

§ 6.   Komisjoni teenindav tööüksus

  Komisjoni teenindab SA Läänemaa, kes:
  1) korraldab komisjoni asjaajamist;
  2) valmistab ette ja protokollib komisjoni koosolekuid;
  3) säilitab komisjoni koosolekute protokollid.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.].

  (2) Määrust rakendatakse alates Haapsalu linna, Lääne-Nigula valla ning Vormsi valla määruste jõustumisest.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json