Teksti suurus:

Jõhvi valla 2012 aasta eelarve kinnitamine

Jõhvi valla 2012 aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
  Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2012, 7

  Jõhvi valla 2012 aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 19.01.2012 nr 79

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Jõhvi valla põhimääruse § 41 lõike 3 alusel.

  § 1.  Kinnitada Jõhvi valla 2012. aasta vallaeelarve kogumahuga 12 010 793 (kaksteist miljonit kümme tuhat seitsesada üheksakümmend kolm) eurot vastavalt lisadele 1 (koondeelarve) ja 2 (alaeelarved).

  § 2.  2011. aasta lõpuks kasutamata jäänud rahalised vahendid summas 239 590 eurot suunata 2012. aasta vallaeelarve põhikulude ja investeeringute katteks.

  § 3.  2011. aastal tegemata jäänud väljaminekud sõlmitud sihtfinantseerimise lepingute osas arvata 2012. aasta eelarve väljaminekute hulka.

  § 4.  Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

  Kaarel Pürg
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Jõhvi valla 2012. aasta eelarve, koondeelarve

  Lisa 2 Jõhvi valla 2012. aasta eelarve, alaeelarved