Teksti suurus:

Jõhvi valla 2012. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

Jõhvi valla 2012. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2012
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
  Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2012, 9

  Jõhvi valla 2012. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 19.04.2012 nr 83

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel ning lähtudes Jõhvi valla põhimääruse § 41 lõikest 6 ja § 43 lõikest 2, Vabariigi Valitsuse 5. aprilli 2012 määrusest nr 32 “„2012. aasta riigieelarve seaduses“ kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“, Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2012. korraldusest nr 44 „Avalikult kasutatavate kohalike teede hoiuks eraldatud raha jaotuse kinnitamine omavalitsusüksuste kaupa 2012. aastal“ ja riigieelarvelise toetuse kasutamise 24. jaanuari 2012 lepingust nr 62/334.

  § 1.  Kinnitada Jõhvi valla 2012. aasta esimene lisaeelarve kogumahuga 9 006 eurot, vastavalt lisadele 1 ja 2.

  § 2.  Määrus jõustub 23. aprillil 2012. a.

  Kaarel Pürg
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Jõhvi valla 2012. aasta esimene lisaeelarve, koondeelarve

  Lisa 2 Jõhvi valla 2012. aasta esimene lisaeelarve, alaeelarved