Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Jõhvi valla eelarve reservfondi käsutamise kord

Väljaandja:Jõhvi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2012, 10

Jõhvi valla eelarve reservfondi käsutamise kord

Vastu võetud 15.12.2011 nr 76

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reservfondi moodustamine ja käsutamine

  (1) Jõhvi valla eelarve reservfondi suuruse igaks eelarveaastaks määrab Jõhvi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) vallaeelarve vastuvõtmisel vallaeelarve koosseisus.

  (2) Reservfondi suurust eelarveaasta jooksul võib vallavolikogu muuta lisaeelarve vastuvõtmise teel.

  (3) Reservfondi käsutab Jõhvi Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Eraldised reservfondist

  (1) Vallavalitsus võib käsutada reservfondi:
  1) kriisiolukordade ja õnnetusjuhtumite ennetamiseks ja tagajärgede likvideerimiseks vajalike kulutuste katmiseks;
  2) kuludeks, mille katmiseks ei ole vallaeelarves vahendeid planeeritud, kuid mida avalikes huvides peetakse vajalikuks rahastada;
  3) kulude katmiseks, mis on vallaeelarvesse planeeritud, kuid tegelikud kulud osutuvad planeeritust suuremaks ja kulude ületamine on põhjendatud;
  4) esitatud projektide rahastustaotluste rahuldamiseks Jõhvi valla oma- ja kaasfinantseerimise kohustuste täitmisel.

  (2) Reservfondist tehtavad eraldised on rangelt sihtotstarbelised.

§ 3.   Reservfondist raha taotlemine ja raha eraldamine

  (1) Reservfondist raha eraldamiseks esitatakse kirjalik taotlus vallavalitsusele.

  (2) Taotluse esitaja lisab taotlusele üksikasjaliku arvestuse taotletava summa kohta koos põhjendustega eraldise kasutamise otstarbe, vajaduse ja põhjendatuse kohta. Kui taotlus ja sellele lisatud materjalid on puudulikud, tagastatakse taotlus selle esitajale puuduste kõrvaldamiseks.

  (3) Vallavalitsus kontrollib taotluse menetlemisel võimalust rahuldada taotlus kinnitatud eelarve muude vahendite kaudu, nende puudumisel lahendab raha eraldamise küsimuse vallavalitsus oma istungil.

  (4) Istungil kuulatakse ära vastavat valdkonda kureeriva abivallavanema ja finantsosakonna juhataja arvamus.

  (5) Vallavalitsusel on õigus jätta taotlus rahuldamata, rahuldada see osaliselt või täielikult.Lõike tekst

  (6) Raha eraldamine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (7) Korralduse koopia edastatakse vallavalitsuse finantsosakonnale, kes teeb otsuse ja esitatud arve alusel ülekanded.

  (8) Käesoleva määruse § 2 punktis 1 sätestatud juhtudel võib erandkorras vahendeid eraldada vallavalitsuse istungit kokku kutsumata, andes vastava korralduse järgmisel vallavalitsuse istungil.

§ 4.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Eraldise saajad on kohustatud pidama rahaliste vahendite kasutamise üle arvestust ning kasutamata rahasummad reservfondi tagastama.

  (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda reservfondist finantseeritavate kulude dokumentaalset tõestamist.

  (3) Reservfondi käsutamise kohta esitab vallavalitsus aruande vallavolikogule koos vallaeelarve täitmise aruandega või vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

§ 5.   Määruse rakendamine ja jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

Kaarel Pürg
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json