ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Kaugküttepiirkonna määramine

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2012, 21

Kaugküttepiirkonna määramine

Vastu võetud 23.09.2010 nr 21

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsusekorralduse seaduse § 6 lg 1, Kaugkütteseaduse § 5, § 8, § 9 ja § 10 ja Viru-Nigula valla üldplaneeringu punktide 2.14 ja 3.10 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Viru-Nigula valla (edaspidi valla) haldusterritooriumil soojuse tootmise, jaotamise ja müügiga seonduvad tegevused, määrab kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga (edaspidi võrk) liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja korra , nõuded soojuse piirhinna kooskõlastamiseks ja soojusettevõtja arenduskohustuse. Kaugküttepiirkond on üldplaneeringu alusel kindlaksmääratud kompaktse asustusega ala, millel asuvate tarbijapaigaldiste varustamiseks soojusega, kasutatakse kaugkütet.

§ 2.  Kaugküttepiirkonnas võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord

  (1) Hoonete omanikud, kes kaugküttepiirkonda jääval maa-alal kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta hoonete kütmiseks kaugkütet, ei pea liituma kaugküttevõrguga.

  (2) Kaugküttepiirkonna maa-alale rajatavate uusehitiste liitumiskohustuse kaugküttevõrguga, otsustab vallavalitsus.

  (3) Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
  1) ajutised ehitised ;
  2) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40 KW;
  3) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse.

  (4) Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

  (5) Liitumistasu arvutamisel lähtutakse sellest, et tagada konkreetseks liitumiseks vajalik:
  1) investeeringute katmine;
  2) keskkonnanõuete katmine;
  3) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
  4) põhjendatud tulukus.

  (6) Hoonete ühendused soojatrassidesse teostab liituja võrguettevõtjaga kooskõlastatud projekti kohaselt omal kulul. Liitumine toimub vastavalt kaugkütteseadusele.

  (7) Olemasolevate hoonete võrguga liitumiseks esitab hoone omanik võrguettevõttele liitumistaotluse, milles näidata andmed tarbitava soojusenergia kohta. Võrguettevõtja on kohustatud 30 kalendripäeva jooksul vastama liitumistaotlusele ning tagama hiljemalt kahe kalendrikuu jooksul taotluse esitamisest või sügis-talveperioodil hiljemalt järgnevast kütteperioodist liitumise.

  (8) Uusehitiste võrguga liitumiseks:
  1) tarbija esitab võrguettevõtjale liitumistaotluse, mis peab sisaldama võrguga liitumise soovitud aja, koos soojusenergiaga varustamise tehniliste tingimuste taotlusega enne hoone projekteerimist.
  2) võrguettevõtja väljastab liitumistingimused liitumistaotlejale 30 kalendripäeva jooksul. Tehnilised tingimused peavad sisaldama ka liitumise võimaliku aja. Tingimused on aluseks hoone soojavarustuse osa projekteerimisel.
  3) juhul kui taotletav soojusenergia kogus ületab võrguettevõtja võimsused võidakse vallavalitsuse otsuse alusel keelduda liitumistaotluse rahuldamisest, esitada lisatingimusi või pikendada liitumise aega.

  (9) Kaugküttepiirkonnas üksikuid kortereid, hoone üksikuid osi või üksikuid ruume eraldada kaugküttesüsteemist pole lubatud.

  (10) Üldjuhul ka hooneid tervikuna võrgust eraldada kaugküttepiirkonnas ei võimaldata.

  (11) Erandina hoonete kaugküttevõrgust eraldumist võib lubada vallavalitsus järgmistel tingimustel:
  1) kui eraldumine ei too kaasa ülejäänud tarbijatele soojusenergia hinna kallinemist.
  2) kaugküttevõrgust eralduja kompenseerib võrguomanikule kasutuseta jääva võrguomanikule kuuluva soojatrassi jääkmaksumuse või kasutuseta jääva mõttelise osa soojatrassi jääkmaksumusest ja eraldumisega seotud täiendavad tööd võrgu- ja soojatootmise ettevõttele või ettevõtetele.
  3) kaugküttevõrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
  4) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusenergiaga kaugküttevõrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
  5) ehitise rekonstrueerimine, kui soojusega varustamiseks hakatakse kasutama ökoloogiliselt puhtaid kütteviise muudel Eesti Vabariigi seadustes toodud juhtudel.

  (12) Omavoliliselt tarbijapaigaldise väljalülitamisega või väljalõikamisega tekitatud kahju soojusettevõtjale või teistele ühis- või kaasomandis olevate tarbijapaigaldiste omanikele katab selle tekitaja seadusega ettenähtud korras.

§ 3.  Kaugküttepiirkonna piirid

  (1) Valla kaugküttepiirkond hõlmab üldplaneeringu alusel kindlaksmääratud maa-ala valla haldusterritooriumil.

  (2) Määrata Viru-Nigula aleviku kaugküttepiirkond vastavalt piirkonna tähistusele, mis on käesoleva määruse lisas1 toodud plaanil tähistatud pideva punase joonega.

§ 4.  Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded

  (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt soojusettevõtja ja tarbija vahelisele lepingule.

  (2) Soojuse müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab väljastatava soojusenergia temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim arvestama:
  1) välisõhu temperatuuri;
  2) ilmastiku prognoosi;
  3) soojusvõrgu inertsi;
  4) temperatuurigraafiku kõikumist;
  5) piisava tsirkulatsiooni saavutamiseks tarbivas süsteemis peab soojusettevõtja tagama tarbija soojussõlme ees vajaliku küttevee rõhu, mis on määratud soojuse müügilepinguga.

§ 5.  Nõuded piirhinna kooskõlastamiseks

  (1) Soojusettevõtja, kes lähtuvalt Kaugkütteseadusest ei pea soojuse hinda kooskõlastama Energiaturu Inspektsiooniga, esitab soojuse piirhinna kooskõlastamiseks põhjendatud taotluse vallavalitsusele.

  (2) Soojusettevõtja poolt taotletud soojuse piirhinna kooskõlastamisel lähtub vallavalitsus “Kaugkütteseadusest”.

  (3) Viru-Nigula vallavalitsus teeb piirhindade kooskõlastamise kohta otsuse 30 päeva jooksul alates nõuetekohase hinnataotluse esitamisest.

  (4) Hinnataotlus peab sisaldama:
  1) vajalike tegevuskulude, sealhulgas soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks tehtavate kulutuste katmist;
  2) investeeringuid tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
  3) keskkonnanõuete täitmist;
  4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmist;
  5) põhjendatud tulukust.

  (5) Soojusettevõtja peab avalikustama oma poolt müüdava soojuse piirhinna vähemalt üks kuu enne selle kehtima hakkamist.

  (6) Kooskõlastamiseks esitatav piirhind ning piirhinda põhjendavad arvutused peavad olema arusaadavad ja selged ning olema vajadusel varustatud täiendava seletuskirjaga.

§ 6.  Soojusettevõtja arenduskohustus

  (1) Soojusettevõtja arendab tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstab nende efektiivsust, et oleks tagatud Viru-Nigula valla kaugküttepiirkonnas uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusenergiaga varustamine.

  (2) Soojusettevõtja vastutab tema omandis oleva võrgu toimimise ja korrasoleku eest ning on kohustatud arendama võrku selliselt, et oleks tagatud kaugküttepiirkonnas olevate ning liituda soovivate tarbijate võrku ühendamine ning nende kvaliteetne soojavarustus juhul, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.

  (3) Soojusettevõtja teostab võrgu rekonstrueerimist soojakadude vähendamise eesmärgil.

  (4) Soojusettevõtja arendab oma tegevust eesmärgiga tagada energiaressursside kasutamine maksimaalselt võimaliku kõrge efektiivsusega. Soojaettevõte soodustab tarbijate tegevust kütuse ja energia säästmisel.

  (5) Soojusettevõtja peab korraldama müüdavate soojakoguste mõõtmise ja pidama sellekohast arvestust, kui ei ole teisiti kokku lepitud.

§ 7.  Järelevalve

  Järelvalvet käesolevas määruses sätestatud nõuete täitmise üle teostavad vastavalt oma pädevusele Energiaturu Inspektsioon ja Viru-Nigula vallavalitsus.

§ 8.  Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Raivo Heinmets
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json