ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna reguleerimise kord

Väljaandja:Viru-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2012, 27

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna reguleerimise kord

Vastu võetud 28.04.2011 nr 7

Määrus kehtestatakse Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 14 lg 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord reguleerib ühisveevärgi abil veevarustuse ning ühiskanalisatsiooni abil heitvee ärajuhtimise teenustele hinna kehtestamist Viru-Nigula valla haldusterritooriumil.

§ 2.  Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise üldpõhimõtted

  (1) Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestab teenuse osutaja

  (2) Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kooskõlastab Viru-Nigula Vallavalitsus eelpool nimetatud teenuse osutaja kirjaliku taotluse alusel.

  (3) Hinnad kehtestatakse järgmistele teenustele:
  1) vee kasutus
  2) heitvee ärajuhtimine ja puhastamine

  (4) Tasustatavat vee ja heitvee kogust mõõdetakse ja arvutatakse Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohaselt.

  (5) Veetarbimis- ja heitveetasu makstakse vastavalt teenuslepingule.

  (6) Teenuste hinnad kujundatakse selliselt, et oleks tagatud :
  1) tootmis- ja tegevuskulude katmine;
  2) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
  3) keskkonnanõuete täitmine;
  4) ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamine vastavalt ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arenduskava alusel konkreetses arenduspiirkonnas;
  5) põhjendatud tulukus.

  (7) Teenuse osutaja poolt esitatud hinna taotlus peab sisaldama:
  1) hinna kalkulatsiooni teenuste lõikes eraldi;
  2) taotletud hindadega koostatud tulude- kulude eelarvet;
  3) eelseisva hinnamuutuse aega;
  4) nõudmisel esitama täiendavaid andmeid majandustegevuse kohta.

§ 3.  Veeteenuse hinna kehtestamine ja avalikustamine

  (1) Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hind kehtestatakse vähemalt üheks aastaks. Hind kuulub reguleerimisele kui:
  1) teenuse hinda mõjutavad riiklikult reguleeritavad maksud;
  2) tootmis- ja tegevuskulud on suurenenud rohkem kui 10%;
  3) ei ole tagatud kvaliteedi-, ohutus-, ja keskkonnanõuete täitmine

  (2) Vallavalitsus võtab otsuse teenuste hindade kooskõlastamiseks vastu hiljemalt 30 päeva jooksul pärast taotluse esitamist teenuse osutaja poolt.

  (3) Vallavalitsusel on õigus taotlus tagasi lükata kui teenuse osutaja poolt esitatud taotlus ei vasta käesolevas korras esitatud nõuetele.

  (4) Teenuse osutajal on õigus esitada uus hinnataotlus mitte varem kui 1 kuu möödumisel vallavalitsuse poolt tagasilükkamise otsuse vastuvõtmisest.

  (5) Kehtestatud veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna avalikustab teenuse osutaja vähemalt 30 päeva enne nende kehtima hakkamist.

§ 5.  Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Viru-Nigula Vallavolikogu 14.06.2001.a määrus nr 30 “Viru-Nigula vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste hindade reguleerimise korra kinnitamine”

  (2) Määrus jõustub 4. mail 2011.a.

Raivo Heinmets
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json