Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Karinu Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2013, 17

Karinu Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 25.04.2013 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja § 14 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Karinu Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) ülesanded, teeninduse ja juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused ning muud tegevuse korraldamise olulised küsimused.

§ 2.  Asutuse nimi

  Raamatukogu ametlik nimetus on Karinu Raamatukogu.

§ 3.  Raamatukogu asukoht ja aadress

  Raamatukogu asub Järva maakonnas, Järva-Jaani vallas Karinu külas. Raamatukogu postiaadress on: Järve tee 4, Karinu küla, Järva-Jaani vald, Järva maakond 73302.

§ 4.  Raamatukogu õiguslik seisund

 (1) Raamatukogu on Järva-Jaani Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

 (2) Raamatukogul on oma alaeelarve (edaspidi eelarve) Järva-Jaani valla eelarves ja nimega tempel teavikute märgistamiseks.

 (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, rahvaraamatukogu seadustest ja teistest Eesti Vabariigi seadustest, Järva- Jaani Vallavolikogu ja –valitsuse õigusaktidest ning oma põhimäärusest.

§ 5.  Teeninduspiirkond

  Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu. Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Karinu küla, Metsla küla ja Ramma küla.

§ 6.  Asjaajamine

  Raamatukogu asjaajamise ja suhtlemise keel on eesti keel.

2. peatükk EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 7.  Raamatukogu eesmärk

  Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

§ 8.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu ülesanne on lugejale vajalike teavikute kogumine, hoidmine, bibliografeerimine, kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

 (2) Ülesande täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab lugejale tasuta põhiteenuseid: teavikute kohapeal kasutamine, kojulaenutus ja avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurepääsu võimaldamine;
 2) osutab lugejale tasulisi eriteenuseid: väljatrükkide tegemine, andmekandjale informatsiooni salvestamine jms. Eriteenuste eest võetakse tasu, mille hinnad kinnitab vallavalitsus;
 3) osutab kasutajatele internetiteenuseid;
 4) komplekteerib kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
 5) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
 6) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
 7) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded;
 8) teeb koostööd teiste raamatukogudega;
 9) koostab, parandab ja täiendab kogude andmebaasi;
 10) korraldab eelkõige kirjandusega seonduvaid üritusi ning tutvustab oma kogusid avalikkusele.

3. peatükk JUHTIMINE JA TÖÖKORRALDUS 

§ 9.  Raamatukogu tegevuse korraldamine

 (1) Raamatukogu tegevust juhib ja korraldab raamatukoguhoidja, kellel peab olema raamatukogunduslik haridus.

 (2) Raamatukoguhoidja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi tulemus kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega.

 (3) Raamatukoguhoidjaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (4) Raamatukogu teeninduspäevad ja kellaajad kinnitab vallavalitsus raamatukogu-hoidja ettepanekul.

§ 10.  Raamatukoguhoidja

 (1) Raamatukoguhoidja vastutab raamatukogu üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest, raamatukogule antud vara heaperemeheliku kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest.

 (2) Raamatukoguhoidja:
 1) korraldab raamatukogu tegevust ja tagab selle ülesannete täitmise;
 2) esindab raamatukogu;
 3) koostab ja esitab raamatukogu eelarve eelnõu vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale, vastutab raamatukogu eelarvest kinnipidamise eest;
 4) peab läbirääkimisi ja sõlmib kokkuleppeid oma pädevuse piires;
 5) korraldab raamatukogu asjaajamist;
 6) koostab ja esitab õigusaktidega ettenähtud aruandeid;
 7) teeb ettepanekuid vallavalitsusele raamatukogu töö paremaks korraldamiseks ja raamatukogu tegevusega seotud probleemide lahendamiseks;
 8) tegutseb raamatukogu nimel ja täidab muid raamatukogu juhtimisega seotud ülesandeid;

 (3) Raamatukoguhoidja suunab töölähetusse ja tema puhkuste ajakava kinnitab vallavanem käskkirjaga.

4. peatükk MAJANDUS JA JÄRELVALVE 

§ 11.  Raamatukogu vara

 (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Raamatukogu valduses olev vara on Järva-Jaani valla omand. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub Järva-Jaani Vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.

§ 12.  Raamatukogu finantseerimine

 (1) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) Järva-Jaani valla eelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) eriteenuste maksetest;
 4) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt;

 (2) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja –aruandlust korraldab vallavalitsus.

 (3) Raamatukoguhoidja tasustamine toimub Järva-Jaani valla ametiasutuse hallatavate asutuste töötajatele ettenähtud korras.

§ 13.  Järelvalve

 (1) Teenistuslikku järelvalvet raamatukogu ja juhataja tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

 (3) Eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsus ja volikogu revisjonikomisjon.

5. peatükk KOGUD, TEENINDUS JA LUGEJA 

§ 14.  Raamatukogu kogud

 (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanikele põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (2) Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamine või müümine toimub Järva-Jaani Vallavolikogu kehtestatud korras.

§ 15.  Raamatukogu teenindus

 (1) Raamatukogu põhiteenused osutab raamatukogu tasuta.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused sätestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab Järva-Jaani Vallavolikogu ja mis tehakse teatavaks igale lugejale.

 (3) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

§ 16.  Lugeja

 (1) Lugeja on kohustatud laenutatud teaviku tagastama laenutähtaja jooksul.

 (2) Teaviku rikkumise ja tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama või tasuma selle hinna kuni kümnekordses suuruses. Teaviku asendamine või hinna tasumine kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjaga.

 (3) Lugejalt, kes ei ole määratud tähtajaks täitnud teaviku rikkumise või tagastamata jätmise hüvitamise kohustust või kes on korduvalt rikkunud raamatukogu kasutamise eeskirja, võib raamatukogu juhataja võtta raamatukogust teavikute laenamise õiguse ära kuni üheks aastaks.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 17.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Järva-Jaani Vallavolikogu.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 18.  Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Raamatukogu põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Järva-Jaani Vallavolikogu.

§ 19.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Järva-Jaani Vallavolikogu 29.06.2000. a määrus nr 11 “Karinu raamatukogu põhimääruse kinnitamine” koos selle juurde kuuluva lisaga nr 1 “Karinu Raamatukogu põhimäärus”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Vaas
Volikogu esimees