Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Karinu Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Järva-Jaani Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2013, 18

Karinu Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 25.04.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.

§ 1.  Eeskirja reguleerimisala

  Käesolev eeskiri sätestab raamatukogu kasutajate teeninduse korralduse, lugejate õigused ja kohustused ning sisekorra Karinu Raamatukogus (edaspidi raamatukogu).

§ 2.  Üldsätted

 (1) Raamatukogu põhiteenuseid (s.o teavikute kohalkasutus, kojulaenutus ja teatme-teenindus) võivad tasuta kasutada kõik kodanikud, kes registreerivad end lugejaks.

 (2) Tasuliste teenustena pakutakse arvuti väljatrükki vastavalt “Autoriõiguse seadusele” ning arvuti ja interneti kasutamise võimalust vastavalt Järva-Jaani Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

 (3) Raamatukogu lahtiolekuajad kinnitab raamatukogu juhataja ettepanekul Järva-Jaani Vallavalitsus.

 (4) Informatsiooni raamatukogu kasutamisvõimaluste kohta saab raamatukogu töötajalt kohapeal, samuti telefoni 3865557 ja e-posti teel: karinurk@hot.ee.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugejaks registreeritakse isikukoodi ja fotoga isikut tõendava dokumendi alusel.

 (2) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri.

 (3) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu lugejate andmebaasi järgmised lugeja andmed:
 1) nimi;
 2) isikukood;
 3) elukoht (postiaadress);
 4) kasutusel olev telefoninumber või elektronposti aadress;
 5) lugejarühm.

 (4) Eelkooliealised lapsed registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusolekul.

 (5) Lugeja on kohustatud teatama elukoha või perekonnanime muutmisest raamatukogule.

 (6) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja isikuandmete kontroll.

§ 4.  Teavikute kasutamine ja laenutamine

 (1) Raamatuid laenutatakse 30 päevaks, õppekirjandust (välja arvatud kohustuslikku ilukirjandust) vajadusel ka pikemaks ajaks, kuid mitte kauemaks kui 3 kuud.

 (2) Kohapeal võib kasutada kõiki raamatukogu teavikuid.

 (3) Erilise väärtusega teavikud koju ei laenutata.

 (4) Koju laenutatud raamatute tagastamise tähtaega võib lugeja palvel pikendada juhul, kui sellele raamatule pole nõudlust. Tähtaega pikendatakse ka telefoni või e-posti teel.

 (5) Kohustusliku kirjanduse (kui nende eksemplaarsus on väike ja nõudlus suur) laenutusaega on raamatukoguhoidjal õigus lühendada 10 päevani.

 (6) Ilukirjanduslikke raamatuid pikendatakse lugeja palvel ainult üks kord, muid teavikuid mitte üle nelja korra.

 (7) Uudiskirjandust laenutatakse ühele lugejale korraga mitte üle viie raamatu.

 (8) Lugeja soovil pannakse teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva raamatu saamiseks järjekorda.

 (9) Teaviku saabumisest teatatakse telefoni või muul lugejaga kokkulepitud viisil. Tellitud raamatuid hoitakse 3 päeva. Kui lugeja nende päevade jooksul raamatule järgi ei tule, broneering tühistatakse.

 (10) Raamatukogus puuduvat teavikut on võimalik lugeja soovil ja kulul tellida raamatukogudevahelise laenutuse (RVL) kaudu teistest raamatukogudest.

 (11) Raamatukogu laenutab koju perioodikat. Koju ei laenutata ajakirjade viimaseid numbreid ja viimaste päevade ajalehti. Käesoleva aasta perioodikat laenutatakse koju kolmeks päevaks. Koju ei laenutata CD-ROM-e, heliplaate, heli ja videokassette.

§ 5.  Lugeja vastutus

 (1) Lugeja saab teavikuid laenutada vaid enda nimele.

 (2) Laenutused registreeritakse elektroonilises andmebaasis ja lugeja saab laenutatud teavikute nimekirja koos tagastustähtaegadega, mida ta kohapeal kontrollib.

 (3) Lugeja on kohustatud teavikuid hoolikalt hoidma, nende saamisel kontrollima korrasolekut ja rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.

 (4) Tagastamata või rikutud teavikud tuleb lugejal asendada teise eksemplari või teavikuga, mille raamatukoguhoidja on sisult ja hinnalt samaväärseks tunnistanud.

 (5) Raamatukogu võib nõuda teaviku hinna väljamaksmist kuni 10-kordses ulatuses, lisades juurde töötlemiskulud (vöötkood, kile), kuid mitte vähem kui on teaviku hind.

 (6) Laste poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või hooldaja.

 (7) Süstemaatiliselt (5x) teavikute tagastamistähtaega ületanud lugejalt võib võtta aastaks kojulaenutuse õiguse.

 (8) Tähtajaks tagastamata teavikute kohta saadab raamatukogu aasta jooksul lugejale teatise posti, telefoni või e-posti teel, tagastamisnõude kulud tuleb tasuda võlglasel.

§ 6.  Raamatukogu sisekord

 (1) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda rulluiskudega, alkoholi- või narkojoobes, tuua kaasa loomi, relvi, laskemoona, lõhkeaineid, kergestisüttivaid, lehkavaid ja määrivaid esemeid.

 (2) Raamatukogus viibija ei tohi oma käitumisega segada teisi lugejaid.

 (3) Raamatukogu teenindusalas on keelatud söömine, alkoholi sisaldavate jookide tarbimine, suitsetamine ja lärmamine.

 (4) Raamatukogu kasutaja peab täitma raamatukogu töötaja korraldusi, mis tulenevad käesolevast korrast ja hea käitumise tavadest.

 (5) Raamatukogu kasutajalt, kes ei ole täitnud raamatukogu kasutamise eeskirja, võib võtta raamatukogu kasutamise õiguse ära kuni üheks aastaks.

 (6) Raamatukogul on õigus avalikustada RIKSWEB-is, stendil või valla lehes võlglaste nimed.

 (7) Tasulistele teenustele kehtib Järva-Jaani Vallavalitsuse kinnitatud hinnakiri.

 (8) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

 (9) Raamatukogus toimib valvesignalisatsioon.

§ 7.  Interneti kasutamise eeskiri

 (1) Internetti võivad kasutada kõik soovijad alates koolieast, eelduseks on arvuti kasutamise oskus.

 (2) Internetti saab kasutada raamatukogu lahtiolekuaegadel.

 (3) Enne arvuti taha istumist tutvub külastaja kasutuseeskirjadega.

 (4) Interneti kasutaja töö algus- ja lõpuaeg fikseeritakse vastavas andmikus.

 (5) Arvuti kasutamiseks on võimalik registreeruda kohapeal või telefoni teel.

 (6) Eelregistreeritud arvutikasutaja hilinemise korral üle 10 minuti läheb kasutusaeg üle järgmisele soovijale.

 (7) Arvuti ja Interneti kasutamine on tasuline, välja arvatud riigi- ja kohaliku omavalitsuse avalikule teabele juurdepääsu võimaldamiseks. Tasu suuruse kehtestab Järva-Jaani Vallavalitsus raamatukogus osutatavate eriteenuste hinnakirjas.

 (8) Väljatrükkide tegemine on tasuline. Enne printima asumist informeeritakse sellest raamatukogu töötajat. Tasuda tuleb vastavalt vallavalitsuse kehtestatud hinnakirjale.

 (9) Pärast töö lõppu peab arvuti kasutaja sulgema kõik enda käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid.

 (10) Tõrgetest arvuti ja interneti kasutamisel tuleb koheselt teatada raamatukoguhoidjale.

 (11) Arvuti kasutajal on keelatud:
 1) arvuti omavoliline sisse ja väljalülitamine;
 2) teha muudatusi arvuti seadistuses;
 3) tasuliste- ja pornolehekülgede külastamine;
 4) programmide omavoliline installeerimine;
 5) seadmete ja tarkvara mitteotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;
 6) teadlik viiruste levitamine.

 (12) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest Interneti kasutamisel. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

§ 8.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Margus Vaas
Volikogu esimees