HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Palade Lasteaia põhimäärus

Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2013, 19

Palade Lasteaia põhimäärus

Vastu võetud 29.04.2013 nr 52

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 31 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Palade Lasteaia (edaspidi lasteaed) põhimäärus sätestab asutuse tegevuse, eesmärgid ja ülesanded, struktuuri ning juhtimise põhimõtted, õppe- ja kasvatuskorralduse alused, laste, lastevanemate ja lasteaia töötajate õigused ja kohustused.

§ 2.   Lasteaia nimetus

  Lasteaia ametlik nimetus on Palade Lasteaed

§ 3.   Lasteaia asukoht

  Lasteaed asub Hiiu maakonnas Pühalepa vallas Ala külas. Lasteaia aadress on Ala küla, Pühalepa vald, 92331, Hiiu maakond, Eesti.

§ 4.   Lasteaia haldusala ja tegevuse õiguslikud alused

  (1) Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoiu ja alushariduse omandamist võimaldav Pühalepa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav õppeasutus.

  (2) Lasteaia teeninduspiirkonna kehtestab Pühalepa Vallavolikogu.

  (3) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Pühalepa Vallavolikogu ja Vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Lasteaia liik ja struktuur

  (1) Lasteaed on õppeasutus kuni seitsmeaastastele lastele.

  (2) Lasteaias on kaks liitrühma:
  1) esimene rühm 1,5-4 aastased;
  2) teine rühm 4-7 aastased.

  (3) Lasteaia rühmad moodustab lasteaia direktor vastavuses seaduses kehtestatud normidega.

  (4) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on vallavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu liitrühmas kuni kahe lapse võrra.

§ 6.   Eelarve

  (1) Lasteaial on Pühalepa valla eelarves iseseisev eelarve.

  (2) Lasteaed kasutab Pühalepa Vallavalitsuse arveldusarvet.

§ 7.   Õppekeel ja asjaajamine

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevus toimub eesti keeles.

  (2) Lasteaia asjaajamiskeel on eesti keel.

  (3) Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse aluste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud nõuetele.

  (4) Lasteaed esitab vajalikud andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

2. peatükk Tegevuse eesmärgid ja ülesanded, arengukava 

§ 8.   Eesmärgid ja ülesanded

  (1) Lasteaia tegevuse eesmärgiks on võimaldada lastele alates poolteisest eluaastas kuni koolikohustuse tekkimiseni hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaia põhiülesanne on lapse ealisi, soolisi, individuaalseid vajadusi ja iseärasusi arvestades:
  1) luua võimalused ja tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks, kes on sotsiaalselt tundlik, vaimselt erk, ennast usaldav, kaasinimesi arvestav ja keskkonda väärtustav;
  2) hoida ja tugevdada lapse tervist, soodustada tema emotsionaalset, kõlbelist, sotsiaalset, vaimset ja kehalist arengut.

  (3) Lasteaed:
  1) korraldab laste toitlustamise vastavalt päevakavale;
  2) teeb lapse igakülgse arendamise korraldamisel koostööd vanemate, Pühalepa vallavalitsuse, teiste haridusasutuste ja muude organisatsioonidega.

§ 9.   Arengukava

  (1) Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga arengukava.

  (2) Arengukavas määratakse lasteaia arenduse põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava kolmeks aastaks ja arengukava uuendamise kord.

  (3) Arengukava kinnitab Pühalepa Vallavolikogu.

3. peatükk Õppe-ja kasvatuskorralduse alused 

§ 10.   Õppeaasta

  Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31.augustini.

§ 11.   Lasteaia tööaeg

  Lasteaia aastaringse ja päevase lahtioleku aja kehtestab Pühalepa Vallavalitsus lähtudes hoolekogu ettepanekust.

§ 12.   Õppekava

  (1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia õppekava, mis on vastavuses koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga.

  (2) Lasteaia õppekava koostavad ja arendavad lasteaia pedagoogid. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul.

  (3) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolikaardi.

§ 13.   Õppe- kasvatuskorraldus

  (1) Lasteaial on direktori poolt kinnitatud tegevus – ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ning paikkonna kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone.

  (2) Lasteaia rümadel on oma tegevuskava, mille aluseks on lasteaia õppekava.

  (3) Lasteaed võimaldab lastele vajadusel logopeedilist abi.

  (4) Lasteaia ja lastevanemate koostöö korraldamiseks toimuvad lastevanemate koosolekud, vestlused.

§ 14.   Lapse tervise kaitse

  Lasteaed tagab lapse lasteaias viibimise ajal tema ohutuse ja tervise kaitse ning edendamise vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.

§ 15.   Sisehindamine

  (1) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada lapse arengut toetavad tingimused. Sisehindamise käigus selgitatakse välja lasteasutuse tugevad ning parendusvaldkonnad. Nendest tulemustest lähtuvalt koostatakse lasteaia arengukava tegevuskava.

  (2) Lasteaia sisehindamise läbiviimise korra kehtestab lasteaia direktor.

4. peatükk Lapsed ja lapsevanemad 

§ 16.   Laste õigused

  (1) Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale.

  (2) Lapsel on õigus osa võtta tegevustest, mis tagavad alushariduse omandamise.

§ 17.   Vanemate õigused

  Lapsevanemal on õigus:
  1) tuua laps lasteaeda ja viia ära sealt vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
  2) tutvuda lasteaia õppe – ja päevakavaga;
  3) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

§ 18.   Lapsevanema kohustused

  (1) Kinni pidama lasteaia päevakavast ja lapse tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

  (2) Tasuma igakuiselt lapse toidukulu eest vastavalt Pühalepa Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

5. peatükk Personal ja juhtimine 

§ 19.   Lasteaia personal

  (1) Lasteaia töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, majandamist tagavad ja õpetajaid abistavad töötajad.

  (2) Lasteaia personali koosseisu määrab pidaja, lähtudes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisudest.

  (3) Personaliga sõlmib, muudab, ütleb üles ja lõpetab töölepingud direktor, arvestades õigusaktides kehtestatud nõudeid.

§ 20.   Konkursi korraldamine

  (1) Lasteaia pedagoogilise personali vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu juhataja ettepanekul.

  (2) Lasteaia teiste töötajate vaba ametikoha täitmiseks ei ole konkursi korraldamine kohustuslik.

§ 21.   Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Personali ülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töökorralduse reeglistiku, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

  (2) Lasteaia pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega.

  (3) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (4) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav.

§ 22.   Direktor

  (1) Lasteaia direktori ülesanne on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Direktoril on koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) Direktor kannab vastutust lasteaia arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest. Direktor koostab lasteaia eelarve projekti ning esitab selle vallavalitsusele.

  (4) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteaia õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteaia majandusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveorgani tehtud ettekirjutustest.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (6) Direktoriga sõlmib, muudab, ütleb üles ja lõpetab töölepingu vallavanem või tema volitatud isik.

  (7) Lasteaia direktori õigused, kohustused ja vastutus on määratud ametijuhendi ja töölepinguga.

§ 23.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe-ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu tööd juhib lasteaia direktor.

  (3) Pedagoogilise nõukogu töövorm on koosolek. Koosoleku kohta koostatakse protokoll.

§ 24.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

  (3) Õpetajate esindaja valitakse hoolekogusse pedagoogilise nõukogu poolt.

  (4) Rühma vanemate esindaja valitakse lastevanemate koosoleku poolt.

  (5) Valla esindaja nimetatakse hoolekogusse vallavolikogu poolt.

  (6) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (7) Hoolekogu töövormiks on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.

  (8) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteaia õppe – ja kasvatustegevusest ja majandamisest;
  2) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud komisjoni töös;
  3) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse lasteaia direktori ettepanekul;
  4) kinnitab lasteaia direktori ettepanekul tehtud õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava konkursi korra.

6. peatükk Lasteaia vara, finantseerimine, aruandlus ja järelvalve 

§ 25.   Lasteaia vara

  (1) Lasteaia vara moodustavad Pühalepa valla poolt lasteaiale sihtotstarbeliselt kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Vara haldamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Pühalepa valla vallavara eeskirjade alusel.

§ 26.   Lasteaia finantseerimine ja eelarve

  (1) Lasteaeda rahastatakse riigi- ja vallaeelarve vahenditest.

  (2) Lasteaia on valla eelarves iseseisev eelarve, mille kinnitab vallavolikogu.

  (3) Laste toidukulu katab lapsevanem.

  (4) Lasteaia raamatupidamist peab vallavalitsus.

§ 27.   Aruandlus ja järelvalve

  (1) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (2) Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksu.

  (3) Sisehindamise aruanne kooskõlastatakse hoolekogu ja vallavalitsusega ning aruande kinnitab lasteaia direktor.

  (4) Riiklikku järelvalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või hariduse- ja teadusministri ülesandel Hiiu maavanem.

  (5) Teenistuslikku järelvalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

7. peatükk Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 28.   Lasteaia ümberkorraldamine ja ümberkujundam

  (1) Lasteaia korraldab ja kujundab vallavolikogu otsusel ümber vallavalitsus.

  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamise ja ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega.

§ 29.   Tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteaia tegevuse lõpetab vallavalitsus vallavolikogu otsusel.

  (2) Tegevuse lõpetamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega.

  (3) Lasteaia tegevuse lõpetamise korral tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteaiateenuse kasutamist teises lasteasutuses.

8. peatükk Lõpp-ja rakendussätted 

§ 30.   Lasteaia põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Lasteaia põhimäärust muudetakse ja täiendatakse juhul kui tehakse muudatusi koolieelse lasteasutuse seaduses, kohaliku omavalitsuse õigusaktides või muudel asutuse tegevusest tulenevatel põhjustel, mis vajavad reguleerimist põhimääruses.

§ 31.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Pühalepa Vallavolikogu 15.06.1999 määrus nr 144 „Palade lasteaia põhimääruse kinnitamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Antti Leigri
Vallavolikogu aseesimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json