HaridusHuviharidus

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Räpina Spordikooli põhimäärus

Räpina Spordikooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2013, 29

Räpina Spordikooli põhimäärus

Vastu võetud 30.01.2008 nr 3
jõustumine 04.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.06.201201.07.2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 35 lõike 2 ning huvikooli seaduse paragrahvi 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Spordikooli nimi ja asukoht

  (1) Haridusasutuse täielik nimetus on Räpina Spordikool (edaspidi spordikool).

  (2) Spordikooli asukoht ja aadress on Kooli tn 5, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond, sihtnumber 64504.

§ 2.   Spordikooli õiguslik seisund

  (1) Spordikool on asutatud Räpina Vallavolikogu poolt ja tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusloa alusel ning kuulub registreerimisele kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

  (2) Spordikool on Räpina Vallavalitsuse hallatav haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob lastele ja noortele täiendavad võimalused sportlikuks tegevuseks, treeninguks, süvendatud spordiõppeks ja isiksuse arenguks vastavalt õpilaste soovidele ja eeldustele.

  (3) Spordikooli kõrgemalseisev ametiasutus on Räpina Vallavalitsus, mille õigusaktid on täitmiseks kohustuslikud.

  (4) Spordikoolil on Räpina valla eelarves iseseisev eelarve.

  (5) Spordikool juhindub oma tegevuses huvikooli seadusest, kooli põhimäärusest ja muudest kehtivatest riiklikest ning kohalikest õigusaktidest.

§ 3.   Spordikooli sümbolid

  (1) Spordikoolil on omad sümbolid, milleks on vapp ja lipp.

  (2) Spordikool esitab Räpina Vallavalitsusele kirjaliku taotluse sümbolite registreerimiseks, millele on lisatud kavandid koos kirjeldustega.

  (3) Räpina Vallavalitsus hindab esitatud kavandeid kaasates vajadusel eksperte ning vormistab sümbolite registreerimise oma korraldusega mõistliku aja jooksul. Sümbol võidakse jätta registreerimata, kui see on vastuolus heade tavade ja kommetega või kunstiliselt sobimatu.

  (4) Registreeritud sümboli muudab Spordikooli kirjaliku motiveeritud taotluse alusel Räpina Vallavalitsus.

  (5) Spordikooli sümbolite kasutamise korra kinnitab Räpina Vallavalitsus oma korraldusega direktori ettepanekul.

§ 4.   Asjaajamise alused

  (1) Spordikooli asjaajamis- ja suhtlemiskeel on eesti keel.

  (2) Asjaajamine reguleeritakse asjaajamiskorraga, mille kinnitab Spordikooli direktori ettepanekul Räpina Vallavalitsus korraldusega.

  (3) Spordikoolil on dokumentatsioon, mis võimaldab korrektset arvestust organisatsioonilise, metoodilise, pedagoogilise ja majandusliku tegevuse üle.

  (4) Spordikoolil on oma pitsat. Pitsat on ovaalne, kõrgus 2,6 cm, laius 4 cm. Ovaali ülaservas on suurtähtkiri „Räpina vald”, ovaali alaservas suurtähtkiri „Räpina Spordikool”, ovaali keskmes on Spordikooli vapi kujutis.

§ 5.   Haldusmenetlus

  Spordikooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid.

§ 6.   Põhimääruse muutmine

  Spordikooli põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks Räpina Vallavolikogu Räpina Vallavalitsuse ettepanekul.

2. peatükk SPORDIKOOLI TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED 

§ 7.   Tegevuse eesmärk

  Spordikooli tegevuse eesmärgid on:
  1) laste ja noorte tervise tugevdamine ning igakülgne kehaline arendamine;
  2) lastele ja noortele sportlike oskuste, vilumuste ja teadmiste õpetamine nende soovidest ja eeldustest lähtuvalt;
  3) füüsiliselt, vaimselt ja harmooniliselt arenenud võimalikult kõrge kvalifikatsiooniga sportlaste kasvatamine, kellest parimad oleksid järelkasvuks spordiklubide võistkondadele ja Eesti koondvõistkondadele.

§ 8.   Spordikooli ülesanded

  Tegevuse eesmärkide realiseerimise eeldusena seab spordikool oma ülesanneteks:
  1) kindlustada tingimused lastele ja noortele vaba aja sportlikuks sisustamiseks;
  2) organiseerida regulaarseid teoreetilisi ja praktilisi sportlikke treeninguid vastavalt laste ja noorte soovidele ja eeldustele;
  3) tagada õppurite piisav arstlik kontroll;
  4) organiseerida regulaarseid võistlusi, lähtudes vabariiklikust võistluskalendrist ja spordikooli traditsioonidest ning kindlustada eriauhindadega parimad võistkonnad ja sportlased erineva tasemega võistlustel;
  5) leida spordis andekaid ja tahtekindlaid noori ning pöörata tähelepanu nende annete väljaarendamiseks süvendatud treeningtegevuse käigus;
  6) anda noortele teoreetilisi teadmisi sportimisest ja spordiliikumisest ning praktilisi kogemusi teiste juhendamiseks ning spordikohtunikuna tegutsemiseks;
  7) olla oma teadmiste ja kogemustega abiks Räpina piirkonna koolide sporditegevuse metoodilisel ja organisatsioonilisel suunamisel.

3. peatükk SPORDIKOOLI ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS 

§ 9.   Õpetatavad alad ja õppekeel

  (1) Spordikoolis õpetatavad spordialad kinnitab Räpina Vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Spordikoolis õpetatakse spordialasid vastavalt kinnitatud õppekavadele.

  (3) Spordikooli õppekeeleks on eesti keel.

§ 10.   Õppetasu

  (1) Spordikoolis on õppimine tasuline.

  (2) Õppekulude osaliseks katmiseks kehtestab õppetasu Räpina Vallavolikogu.

  (3) Õppetasust vabastamise või soodustuste andmise korra kehtestab Räpina Vallavalitsus oma määrusega.

§ 11.   Õppeaeg

  (1) Õppeaasta spordikoolis algab 1. septembril ja õppe-kasvatustöö toimub üldhariduslike koolide õppetegevusest vabal ajal või väljaspool tööaega spordikooli tingimustes, spordilaagrites või individuaalõppe järgi kokku kuni 46 nädalat, sellest kuni 6 nädalat individuaalplaanide järgi või õppe-treeningtööd spordilaagris. Õpilasel on vähemalt 6 nädalat vaheaega.

  (2) Spordikooli õppekorralduses kasutatava õppe-treeningtunni pikkus on 45 minutit.

  (3) Kalendaarse õppeperioodi ja õppevaheajad kinnitab kooli direktori ettepanekul Räpina Vallavalitsus.

  (4) Spordikool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

§ 12.   Õppevormid ja meetodid

  (1) Spordikoolis kasutatakse erinevaid õppevorme ja meetodeid:
  1) teoreetilised ja praktilised treeningtunnid;
  2) loengud erinevatel teemadel;
  3) vestlused (teoreetiline ettevalmistus);
  4) videosalvestuste ja näitvahendite kasutamine aruteludel;
  5) võistlustest osavõtt;
  6) osalemine spordilaagrites;
  7) individuaaltreeningud;
  8) spordikohtuniku ja -juhendaja praktika;
  9) arstlik kontroll, meditsiinilised ja taastavad kuurid.

  (2) Kasvatustöö kui õppe-ja kasvatusprotsessi lahutamatu osa viiakse läbi treeningtundide ja võistluste käigus, spordilaagrites, õppe-treeningkogunemistel ja vabal ajal ning peab olema suunatud üldinimlike väärtuste hindamisele, suhtlemisoskuse arendamisele, sportlikkuse ja sportlike eluviiside väärtustamisele.

§ 13.   Õppekava ja ainekavad

  (1) Õppe-treeningtöö alusdokumendiks on riikliku raamõppekava puudumisel spordikooli poolt koostatud õppekava, mis määrab kindlaks:
  1) õppe eesmärgid ja kestuse;
  2) õppeainete loendi;
  3) ainekavad vanuseastmete kaupa.

  (2) Spordikooli õppekava koondab endas spordialade õppekavad. Spordikooli õppekava peab vastama huviharidusstandardile ja huviala riiklikule raamõppekavale (selle olemasolul).

  (3) Spordikool koostab õppekava iga koolis õpetatava spordiala kohta, mille kinnitab kooli direktor. Ainekavad koostavad vastavate spordialade treenerid, mis kinnitatakse direktori poolt.

  (4) Spordikooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) pärast selle läbivaatamist Haridus-ja Teadusministeeriumis.

§ 14.   Õppekava muutmine

  (1) Spordikooli õppekava muutmiseks võib ettepanekuid teha Räpina Vallavalitsus või tema poolt selleks volitatud ametiisik, spordikooli hoolekogu või õppenõukogu. Tehtud ettepanekud kinnitab või jätab kinnitamata kooli direktor.

  (2) Spordikooli õppekava muutmine, uue spordiala lisamine või olemasoleva sulgemine toimub pärast vastava huviala õppeperioodi lõppu, millest Räpina Vallavalitsus teavitab EHIS`e volitatud töötajat 30 päeva jooksul.

§ 15.   Õppe- ja kasvatustöö jaotus

  (1) Õppe- ja kasvatustöö on vastavalt spordikooli õppekavale jaotatud mitmele aastale ja õpe jagatud õpperühmadesse.

  (2) Õpperühmade soovituslikud täituvusnormid, treeningkoormused, õpilaste vanuseline koosseis, üleminek ühest astmest teise on erinevatel spordialadel ära toodud kooli õppekava lisas (arvestades vastavate spordialaliitude juhiseid).

§ 16.   Õppe- ja kasvatustöö astmed

  (1) Spordikooli õppe- ja kasvatuskorraldus põhineb plaanipärasel ja regulaarsel treeningtööl kolmes järjestikuses spordimeisterlikkuse astmes:
  1) AE - algettevalmistuse aste;
  2) ÕT - õppetreeningaste;
  3) M - meisterlikkuse aste.

  (2) Spordimeisterlikkuse astmete jagunemine õpilaste vanuse järgi õpperühmadeks:
  1) AE - algettevalmistuse aste hõlmab
1.1. 6-8 aastaste rühma;
1.2. 9-10 aastaste rühma.
  2) ÕT - õppetreeningaste hõlmab
2.1. 11-12 aastaste rühma;
2.2. 13-14 aastaste rühma;
2.3. 15-16 aastaste rühma;
2.4. 17-18 aastaste rühma;
  3) M - meisterlikkuse aste hõlmab 19-21 aastaste rühma.

§ 17.   Õpilase mõiste ja vastuvõtmine

  (1) Spordikooli õpilasteks võetakse selleks soovi avaldanud lapsed ja kuni 21-aastased noored, kellel on tahet ja eeldusi tegelemiseks vastava spordialaga, lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.

  (2) Vastuvõtt toimub kooli õppekavas kehtestatud vanusepiire arvestades.

  (3) Õpilaste spordikooli vastuvõtmise korra kehtestab Räpina Vallavalitsus oma korraldusega spordikooli direktori ettepanekul.

  (4) Õpilaste vastuvõtt spordikooli vormistatakse kahepoolse lepinguga ja direktori käskkirjaga.

§ 18.   Spordikooli lõpetaja

  (1) Spordikooli lõpetajaks loetakse õpilane, kes on täitnud vastava spordiala õppekava täies mahus.

  (2) Spordikooli lõpetamist tõendab kooli lõputunnistus, milles kajastatakse spordikoolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 19.   Õpilase välja arvamine ja lahkumine

  (1) Spordikooli õpilane võidakse õpilaste nimekirjast välja arvata, kui õpilane rikub süstemaatiliselt:
  1) kooli põhimäärust;
  2) sportlikku režiimi;
  3) puudub põhjuseta õppe-treeningtööst pikema aja vältel.

  (2) Õpilane võib spordikoolist lahkuda omal soovil, esitades selleks kirjaliku avalduse.

  (3) Lahkumine ja väljaarvamine vormistatakse direktori käskkirjaga.

4. peatükk SPORDIKOOLI ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 20.   Õpilase õigused

  Spordikooli õpilasel on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekavade, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda spordiala õppekavale vastavat tegevust;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses;
  4) moodustada õpilasomavalitsusi ja osaleda selle tegevuses;
  5) kasutada muid seaduse ja kooli põhimäärusega kehtestatud õigusi;
  6) kasutada Spordikooli sümboolikat ja spordiriietust ning spordiinventari.

§ 21.   Õpilase kohustused

  Spordikooli õpilane on kohustatud:
  1) järgima spordikooli kodukorda;
  2) osalema spordikooli õppe-ja kasvatustöös, harjutama regulaarselt oma sportliku ettevalmistuse tõstmiseks;
  3) järgima sportlikku režiimi ja AUSA MÄNGU (fair play) põhimõtteid;
  4) hoidma heaperemehelikult spordikooli kasutuses olevat vara;
  5) seisma spordikooli hea maine ja spordiau eest;
  6) võistlema spordivõistlustel eelkõige oma üldhariduskooli, seejärel Räpina Spordikooli, piirkonna, linna-valla, maakonna ja Eesti Vabariigi koondvõistkonna nimel;
  7) propageerima oma spordiala.

5. peatükk SPORDIKOOLI STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 22.   Spordikooli struktuur

  (1) Spordikoolil on osakonnad ja tegutsevad treeninggrupid, mille ülesandeks on tagada kvaliteetse õppe ja treeningprotsessi läbiviimine saavutamaks kooli eesmärgid.

  (2) Spordikooli struktuuri kinnitab Räpina Vallavalitsus.
[ - jõust. 01.07.2012]

  (3) Spordikooli treeninggrupi sulgemise või uue avamise otsustab Räpina Vallavalitsus spordikooli direktori ja hoolekogu ettepanekul.

§ 23.   Direktor

  (1) Spordikooli juhib direktor, kelle ülesanne on tagada kooli tulemuslik töö, vastutada spordikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Spordikooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kinnitab konkursi tingimused ja korra ning kuulutab välja ja viib läbi avaliku konkursi Räpina Vallavalitsus. Direktoriga sõlmitakse tööleping seaduses ettenähtud tähtajaks.

§ 24.   Spordikooli direktori õiguslik seisund

  Spordikooli direktor:
  1) teeb spordikooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses või käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab kooli õppenõukogu;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab spordikooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  6) kinnitab spordialade õppekavad, nende muudatused, lisamise ja sulgemise;
  7) koostab spordikooli eelarveprojekti ning esitab selle koos hoolekogu arvamusega vallavalitsusele;
  8) esitab vähemalt üks kord aastas spordikooli tegevuse aruande kooli hoolekogule ja vallavalitsusele;
  9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) lahendab muid seadusega, spordikooli põhimäärusega ja ametijuhendiga tema pädevusse antud küsimusi;
  11) annab seaduses ja spordikooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks.

§ 25.   Õppenõukogu liikmed ja ülesanded

  (1) Õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Õppenõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ja määratakse kooli üldtööplaanis.

  (3) Spordikooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (4) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 26.   Õppenõukogu kokkukutsumine ja töökord

  (1) Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt 2 korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 2/3 liikmetest, kelle hulgas on kooli direktor või viimase puudumisel tema asendaja.

  (2) Õppeaasta algul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri, kelle ülesandeks on õppenõukogu koosolekute protokollimine.

  (3) Õppenõukogu erakorralise koosoleku kutsub kokku direktor või tema asendaja kui seda nõuab vähemalt 2/3 liikmetest või kui see on vajalik riikliku järelevalve tulemuste läbiarutamiseks.

  (4) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja kutsutud isikutele vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

  (5) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (6) Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega ja hääletamine on kas avalik või salajane. Võrdsete häälte korral saab otsustavaks esimehe või selle puudumisel aseesimehe hääl.

  (7) Õppenõukogu otsused avalikustatakse koosolekule järgneval päeval.

  (8) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib direktor ning jälgib hoolekogu.

§ 27.   Hoolekogu

  (1) Spordikooli tegevuseks vajalike tingimuste loomiseks moodustab Räpina Vallavalitsus oma korraldusega kooli hoolekogu.

  (2) Hoolekogu suunab kooli tegevust ning otsustab kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimusi, sealhulgas:
  1) teeb vajadusel Räpina Vallavalitsusele järelvalve teostamise ettepaneku;
  2) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning edastab selle omapoolse hinnanguga Räpina Vallavalitsusele;
  3) kuulab ära direktori kava kooli eelarve planeerimise kohta eelarveaastal ning edastab selle omapoolse hinnanguga Räpina Vallavalitsusele;
  4) teeb õppekava ja õppekorralduse ning vajadusel ka spordikooli põhimääruse muutmise ettepanekuid.

  (3) Spordikooli hoolekogu on kuni 9-liikmeline, kuhu kuuluvad peale vallavolikogu ja vallavalitsuse esindaja veel lastevanemate, koolitöötajate, kooli toetavate organisatsioonide ja õpilaste esindajad.

§ 28.   Hoolekogu kokkukutsumine ja töökord

  (1) Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord kvartalis ja need kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (2) Hoolekogu erakorralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees (aseesimees) vähemalt kolme liikme, spordikooli direktori või vallavalitsuse ettepanekul.

  (3) Hoolekogu koosolekust võtab osa kooli direktor.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud vähemalt 2/3 liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või tema äraolekul aseesimees.

  (5) Hoolekogu koosolekud protokollitakse.

  (6) Hoolekogu otsused võetakse vastu üldjuhul avalikul hääletusel, ent hoolekogu liikmete enamuse otsusel võib hääletamine olla ka salajane, kusjuures otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Poolt- või vastuhäälte võrdsuse korral on otsustav hoolekogu esimehe, tema äraolekul aga aseesimehe hääl.

  (7) Hoolekogu otsuste täitmist korraldab spordikooli direktor.

  (8) Hoolekogu õppeaasta jooksul tehtud töö aruande esitab hoolekogu esimees üks kord aastas kooli lastevanemate üldkoosolekule või vallavalitsusele heakskiitmiseks. Aruanne kajastab õppeaasta jooksul tehtud tööd ja plaane uueks aastaks.

§ 29.   Õpilasomavalitsus

  (1) Õpilasomavalitsus on spordikooli õpilaste õigus kooskõlas seadusega iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu küsimusi, lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (2) Õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.

  (3) Õpilasesinduse ülesanded ja valimise korra sätestab õpilasesinduse põhimäärus, mille kiidab heaks kooli hoolekogu ning kinnitab direktor.

  (4) Õpilaskonnal on õigus:
  1) moodustada teiste õpilaskondadega liite ja organisatsioone õigusaktides sätestatud alustel ja korras;
  2) astuda vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd;
  3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis seaduse ja seaduse alusel antud õigusakti kohaselt kuuluvad õpilaskonna pädevusse ning mis ei ole samadel alustel antud kellegi teise otsustada ja korraldada.

6. peatükk SPORDIKOOLI PERSONAL 

§ 30.   Spordikooli personali mõiste

  (1) Spordikooli personali moodustavad koolitöötajad (treenerid jt töötajad).

  (2) Spordikooli koosseisud määrab kooli direktor kooskõlastatult Räpina Vallavalitsusega.

  (3) Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud spordikooli direktor.

§ 31.   Personali õigused ja kohustused

  (1) Spordikooli personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks spordikooli põhimääruse ja töösisekorra eeskirjadega, ametijuhendi ja töölepinguga, mis on kooskõlas tööseadustega ja töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

  (2) Teenindava personali ülesanne on tagada spordikooli häireteta töö, majandamine ja vara korrasolek.

  (3) Treenerina töötav isik peab omama treeneri kutsekvalifikatsiooni.

  (4) Spordikooli personal on kohustatud:
  1) mitte kahjustama kooli mainet avalikes kohtades nii tööajal, kui väljaspool tööaega;
  2) järgima spordikooli põhimäärust ja täitma kooli kodukorda.

§ 32.   Töötasustamise alused

  (1) Spordikooli personali töötasustamise alused kinnitab Räpina Vallavolikogu.

  (2) Spordikooli direktor kinnitab treeneritele ja töötajatele palga lähtudes töötajate töötasustamise alustest, atesteerimise järgust ja töökoormusest ning kooli eelarvelistest võimalustest.

§ 33.   Vaba ametikoha täitmine ja atesteerimine

  (1) Treeneri vaba ametikoha täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (2) Treenerite atesteerimine toimub Eesti Olümpiakomitee poolt kinnitatud kutsekomisjonide poolt vastavalt kehtivatele treener-juhendajate I-V astme kutsekvalifikatsiooni nõuetele.

7. peatükk SPORDIKOOLI FINANTSEERIMINE, MAJANDAMINE JA ARUANDLUS 

§ 34.   Varad ja raamatupidamine

  (1) Spordikooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Räpina Vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (2) Spordikooli raamatupidamist korraldab Räpina Vallavalitsus.

§ 35.   Spordikooli rahalised vahendid

  Spordikooli rahalised vahendid kujunevad:
  1) vallaeelarve eraldistest;
  2) riigieelarve eraldistest;
  3) õppekulude osaliseks katmiseks võetavast õppetasust, mille määra kehtestab Räpina Vallavolikogu;
  4) laekumistest sihtasutustelt ja annetustest;
  5) spordikooli põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  6) muudest vahenditest.
  7) Spordikooli eelarve täitmist jälgib hoolekogu ja kontrollib Räpina Vallavalitsus ning eelarve täitmine kinnitatakse valla majandusaasta aruandega Räpina Vallavolikogu poolt.

§ 36.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Spordikool esitab oma tegevuse kohta finants- ja statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras.

  (2) Räpina Vallavolikogu revisjonikomisjon kontrollib spordikooli tegevust vastavalt tööplaanile.

  (3) Haridus-ja Teadusministeeriumil on õigusteostada riiklikku järelevalvet spordikooli õppe- ja kasvatustegevuse seaduslikkuse üle. Riiklikul järelevalveorganil on õigus kaasata riikliku järelevalve teostamisse eksperte.

8. peatükk SPORDIKOOLI ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 37.   Spordikooli ümberkorraldamine või lõpetamine

  (1) Spordikooli ümberkorraldamine seisneb koolide ühinemises või jagunemises.

  (2) Spordikooli korraldab ümber või lõpetab Räpina Vallavolikogu hoolekogu ettepanekul.

  (3) Spordikooli ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi lõppu.

  (4) Spordikooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsus tehakse teatavaks õpilastele, lastevanematele, personalile ning EHIS`e volitatud töötajale vähemalt neli kuud enne õppeperioodi lõppu.

  (5) Kooli ümberkorraldamisel ja tegevuse lõpetamisel kustutatakse kool EHIS`est kahe kuu jooksul otsuse teatavaks tegemisest arvates.

  (6) Kooli ümberkorraldamise tulemusel moodustatud kool registreeritakse EHIS`es huvikooli seadusega kehtestatud tingimustel ja korras.

  (7) Tegevuse lõpetanud spordikooli õigused ja kohustused, sealhulgas dokumentatsiooni säilitamine ning duplikaatide väljastamine, läheb üle Räpina Vallavalitsusele või tema poolt määratud asutusele.

9. peatükk PÕHIMÄÄRUSE JÕUSTUMINE 

§ 38.   Rakendussätted

 
[Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json