EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaks Tõrva linnas

Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 08.05.2014, 11

Reklaamimaks Tõrva linnas

Vastu võetud 15.04.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 2, 4 ja 5 alusel.

§ 1.  Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) reklaam - teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil;
 2) reklaamimaks (edaspidi maks) - Tõrva linna avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaliku tulu saamiseks määruses sätestatud korras maksukohustuslase poolt maksuobjekti osas, suuruses ja tähtaegadel ilma otsese vastutasuta tasumisele kuuluv kohalik maks;
 3) maksuobjekt - reklaam, mida eksponeeritakse Tõrva linna haldusterritooriumil füüsilise või juriidilise isiku poolt;
 4) maksukohustuslane - välireklaamikandja otsene valdaja või taksoveoloa omaja;
 5) majandus- või kutsetegevuse koht - koht, kus vahetult pakutakse ja müüakse kaupa või vahetult pakutakse ja osutatakse teenust;
 6) tagastusnõue - seaduses või haldusaktis ettenähtust suuremas summas tehtud makse ja rahalise kohustuse tasumisel või tasaarvestamisel tekkinud enammakse tagasisaamiseks koostatud kirjalik taotlus, mis esitatakse maksuhaldurile reklaamimaksualase maksudeklaratsiooni (edaspidi maksudeklaratsioon) paranduses või muus kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;
 7) maksudeklaratsioon - maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument;
 8) reklaampind - tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Tõrva linna haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil. Reklaampind määratakse tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud tervikliku reklaami pindalaga ja ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindaladega;
 9) välireklaam - avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav reklaam, mis asub ehitisel või ehitise siseruumides avalikkusele suunatult või eraomandis oleval kinnistul, ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult või mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatult;
 10) välireklaamikandja - asi, millele paigaldatakse välireklaami või mille vahendusel edastatakse välireklaami;
 11) mobiilne konstruktsioon – sõiduk, haagis või pukseeritav seade, mis on välireklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel välireklaami edastatakse ja mis on reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigaldatud;
 12) sotsiaalreklaam - reklaam, mille eesmärk on saavutada hinnangute andmise kaudu inimese käitumine avalikes huvides ja milles teatud probleemile keskendudes ei pakuta kaubamärgipõhist, vaid üldist lahendit;
 13) maksustatav väärtus - reklaampinna ruutmeetrite ja reklaami eksponeerimise kalendripäevade aritmeetiline korrutis;
 14) diferentseeritud maksumäär - määruses kehtestatud tavamaksumäärast kõrgem maksumäär.

§ 2.  Reklaamimaksu objekt

  Reklaamimaksu objekt on Tõrva linna haldusterritooriumil eksponeeritav reklaam.

§ 3.  Reklaamimaksu maksja

  Reklaamimaksu maksja on reklaami paigaldaja.

§ 4.  Maksu mittekohaldamine ja maksuvabastus

 (1) Reklaamimaksuga ei maksustata:
 1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse ning Euroopa Liidu institutsioonide reklaami ja kuulutusi;
 2) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania kuulutusi ja reklaami;
 3) mittetulundusühingute ja sihtasutuste, mille liikmeks või asutajaks on Tõrva linn, neid või nende tegevusega seotud reklaami;
 4) piiratud territooriumil toimuval üritusel eksponeeritud reklaami:
 5) teatrietenduste, kunstinäituste, kinos linastuvate filmide, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaami;
 6) seadusega ettenähtud korras paigutatud infotahvleid, s.h. ehituse ja kaevetööde ajaks paigaldatud teave tööde teostajast, tellijast, projekteerijast ning tähtaegadest jms;
 7) jäätmekäitlejale registreeritud kaubamärgi, jäätmekäitleja nime ja kontaktandmete eksponeerimist jäätmekogumisvahendil;
 8) ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;
 9) reklaami hoone vaateaknal ja uksel;
 10) kultuuri-, spordi- ja heategevusliku ürituse toimumise kohas ja toimumise ajal selle ürituse sponsori reklaami;
 11) müügikoha hooajalise laienduse inventaril (varikatus, päevavari, piire, mööbel jms) ja hooajalise müügikoha kujunduses kasutatavat reklaami;
 12) mittestatsionaarset reklaami, mis on paigaldatud tegutsemiskoha ette selle lahtioleku ajaks reklaami ühe eksponeeritava pinna suurusega kuni 0,5 m2;
 13) füüsiliste isikute kuulutusi selleks ettenähtud kohtades;
 14) reklaamiseaduse kohaselt reklaamina mittekäsitatavat majandus- ja kutsetegevuse koha tähistust, mis on paigaldatud kinnistule, kus majandus- ja kutsetegevuse koht asub;
 15) sotsiaalreklaami;
 16) reklaami sularahaautomaadi ekraanil, samuti krediidiasutuse nime ja temale registreeritud kaubamärgi eksponeerimist sularahaautomaadi asukoha tähisena.

 (2) Tõrva Linnavalitsusel on õigus käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata juhtudel ja maksumaksja poolt esitatud põhjendatud taotluse alusel anda maksusoodustusi või maksust vabastada. Soodustuse andmisel lähtutakse eelkõige avalikust huvist.

§ 5.  Maksuperiood

 (1) Maksuperiood on kalendripäevades, kalendrikuus, kalendrikvartalis või kalendriaastas mõõdetav ajavahemik, mil reklaami eksponeeritakse.

 (2) Maksukohustus tekib reklaami eksponeerimise päevast arvates.

§ 6.  Maksumäär

 (1) Maksumäär reklaampinna ühe ruutmeetri kohta on 0,1 eurot kalendripäevas.

 (2) Reklaamile, milles reklaamitakse alkohoolset jooki, mille etanoolisisaldus on kuni 6 mahuprotsenti (kaasa arvatud), kohaldatakse viiekordset diferentseeritud maksumäära.

 (3) Reklaamile, milles teavitatakse valmisolekut anda tarbijakrediiti ja/või vahendada selliseid lepinguid, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijale laenu ning mille krediidi kulukuse määr on suurem kui 25% (kaasa arvatud) aastas, kohaldatakse viiekordset diferentseeritud maksumäära.

 (4) Reklaamile, mida eksponeeritakse mobiilse konstruktsiooni vahendusel, kohaldatakse kahekordset diferentseeritud maksumäära. Kui mobiilse konstruktsiooni vahendusel eksponeeritava reklaami objekt on lõigetes 2 või 3 nimetatud reklaam, kohaldatakse seitsmekordset diferentseeritud maksumäära.

§ 7.  Reklaampinna suurus ja maksusumma arvutamine

 (1) Reklaampinna suurus määratakse:
 1) tasapinnalise reklaami puhul avalikkusele suunatud reklaami pindalaga;
 2) ruumilise reklaami puhul objekti pinnalaotuse suuruse järgi.

 (2) Maksusumma arvutamisel võetakse aluseks reklaampinna maksumäär ühe ruutmeetri kohta.

 (3) Kui reklaampinna suurus on täisruutmeetritest erinev, ümardatakse reklaampinna suurus ruutmeetritesse ühe komakohani iga reklaamikandja osas eraldi. Ühest ruutmeetrist väiksema reklaampinna suuruseks loetakse üks (1) ruutmeeter.

§ 8.  Maksudeklaratsioon

 (1) Maksumaksja on kohustatud esitama maksuhaldurile vormikohase maksudeklaratsiooni maksuperioodi esimesel tööpäeval maksuhalduri ametiruumides, elektroonilist andmesidet kasutades või e-posti teel.

 (2) Maksudeklaratsioon esitatakse paberkandjal allkirjastatuna või digitaalallkirja seaduse kohaselt elektrooniliselt allkirjastatuna.

 (3) Maksudeklaratsiooniga valib maksukohustuslane maksustamisperioodi.

 (4) Maksudeklaratsioonil märgitakse:
 1) maksudeklaratsiooni number, milleks on vastava paigaldusloa number;
 2) maksukohustuslase nimi, isiku- või registrikood ja kontaktandmed;
 3) maksuperiood;
 4) maksuobjektid (kõik maksustamisperioodil eksponeeritud reklaamid deklareeritakse samal maksudeklaratsioonil);
 5) maksusumm arvutamise aluseks olevad andmed;
 6) maksusumma kokku;
 7) maksu tasumise kuupäev;
 8) kinnitus andmete õigsuse kohta;
 9) maksukohustuslase või tema seadusliku esindaja nimi, kontaktandmed ja allkiri;
 10) maksudeklaratsiooni esitamise kuupäev.

 (5) Maksudeklaratsiooni vorm on ära toodud käesoleva määruse lisas 1.

§ 9.  Maksu tasumine

 (1) Reklaamimaks tasutakse sularahata arvelduse korras Tõrva Linnavalitsuse arvelduskontole nr EE231010202007043007 (SEB Pank). Tasumisel tuleb makse selgitusse märkida maksu nimetus (reklaamimaks) ja maksudeklaratsiooni number.

 (2) Reklaamimaksu tasumise tähtpäev on reklaamimaksu maksudeklaratsiooni esitamisele järgnev tööpäev.

 (3) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmisel määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele. Kui maksuperioodi ei ole võimalik määrata, siis eeldatakse, et maksuperioodiks on 3 kuud.

§ 10.  Maksu tagastamine

 (1) Kui maksumaksja on tasunud maksu teatud maksuobjekti osas teatud ajavahemiku lõikes, kuid ta loobub enne selle ajavahemiku lõppu antud reklaami eksponeerimisest, on maksukohustuslasel õigus saada tagasi tekkinud enammakse.

 (2) Tagastusnõue esitatakse maksuhaldurile hiljemalt reklaami eksponeerimise lõpetamisele järgneval päeval maksuhalduri ametiruumides, posti või e-posti teel. Hiljem esitatud tagastusnõude korral võetakse enamtasutud maksusumma arvutamsel aluseks tagastusnõude esitamise kuupäev.

 (3) Tagastusnõudes tuleb märkida maksustamisperiood, reklaami eksponeerimise koht ja ajavahemik, tagastamisele kuuluv maksusumma ning pangakonto rekvisiidid.

 (4) Enammakstud maksu ei tagastata, kui maksukohustuslasel on möödunud maksustamisperioodide eest tasumata maksusumma või maksu kõrvalkohustustest tulenevad summad, mille täitmise tähtpäev on saabunud.

§ 11.  Maksuhaldur

 (1) Reklaamimaksu maksuhaldur on Tõrva Linnavalitsus, kes korraldab reklaamimaksu kogumist Tõrva linna haldusterritooriumil.

 (2) Maksuhalduri volitused on Tõrva Linnavalitsuse keskkonnaosakonna juhatajal.

§ 12.  Vastutus

  Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest tuleneb maksukorralduse seadusest.

§ 13.  Määruse rakendamine

 (1) Määrus edastada elektroonilisel teel Maksu- ja Tolliametile veebilehel avalikustamiseks.

 (2) Määrus jõustub 01.juulil 2014.

Kalle Vister
Volikogu esimees

Lisa Reklaamimaksu deklaratsioon